Komentarz Roberta Cyglickiego w związku z wystąpieniem papieża Franciszka przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ

Informacja prasowa - 25 września, 2015
Dziś papież Franciszek wystąpi przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na największe wyzwania, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Wśród nich znajdują się zmiany klimatu. Z tej okazji Greenpeace zapytał prezydenta Andrzeja Dudę, premier Ewę Kopacz, premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz posłankę Beatę Szydło, czy odpowiedzą na wezwanie papieża Franciszka i podejmą działania na rzecz transformacji gospodarczej Polski w duchu encykliki Laudato si’.

Wzrost ekstremalnych zjawisk pogodowych, błyskawiczne tempo wymierania gatunków i zakwaszania oceanów, rekordowe stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze oraz najwyższe temperatury powierzchni Ziemi w historii pomiarów – to dzisiejsza rzeczywistość i początek końca świata, jaki znamy. Istnieje konsensus naukowy co do tego, że to człowiek ze swoją aktywnością ponosi odpowiedzialność za opisywane zjawiska i że to właśnie on sam zapłaci najwyższą cenę za ten stan rzeczy, o ile nie zmieni w sposób zasadniczy kierunku swoich działań.

Papież Franciszek w encyklice Laudato si’ postawił trafne diagnozy dotyczące kryzysu ekologicznego, łącząc go z kryzysem społecznym i finansowym, wskazując przy tym, że „wielu z tych, którzy mają więcej środków oraz władzy gospodarczej i politycznej, zdaje się koncentrować głównie na maskowaniu problemów lub ukrywaniu objawów, starając się jedynie o ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych”. Te słowa papież Franciszek kieruje również do międzynarodowej społeczności, w tym do przywódców krajów Unii Europejskiej.

Dlatego też, w nawiązaniu do słów papieża Franciszka, zwróciliśmy się liderów polskiej sceny politycznej z apelem o wsparcie międzynarodowego wysiłku na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i podjęcie działań na rzecz transformacji polskiej gospodarki tak, by w znacznej mierze opierała się ona na odnawialnych źródłach energii i tzw. zielonych technologiach, służących ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych.

W swoich działaniach na rzecz ochrony klimatu Greenpeace koncentruje się na tym, by wiedza i technologia posłużyły przywróceniu równowagi ekologicznej ziemskiego ekosystemu jako fundamentu światowego pokoju. Nie oznacza to jednak, że nie bierzemy pod uwagę krajowych uwarunkowań. Zdajemy sobie sprawę, że zmian, o których mówimy, nie uda się przeprowadzić z dnia na dzień. Tym bardziej nie możemy opóźniać procesu budowy bezpiecznego mostu pomiędzy epoką paliw kopalnych a społeczeństwem wiedzy. Już w najbliższej dekadzie Polska może zwiększyć udział krajowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 25% z korzyścią dla rodzimego przemysłu i sektora usług. Warto więc dostrzec w staraniach na rzecz ochrony klimatu szansę, a nie zagrożenie.

Greenpeace zwrócił się do liderów polskiej sceny politycznej  z ofertą współpracy. Zaoferowaliśmy wsparcie w działaniach na rzecz transformacji polskiej gospodarki, przed koniecznością której stoi Polska, podobnie jak cały współczesny świat. Jesteśmy gotowi do zorganizowania spotkań doradców Premiera i Prezydenta z najlepszymi ekspertami w dziedzinie nauki i gospodarki, których wiedza oraz doświadczenie posłużą w tworzeniu lepszych perspektyw rozwoju dla Polski. Mamy nadzieję, że niedługo otrzymamy w tej sprawie odpowiedź. 

25 września 2015