NIE dla transgenów w paszach - Polska wprowadza kolejny zakaz wobec GMO!

Informacja prasowa - 24 lipca, 2006
W maju 2005 prezydent podpisał ustawę, zakazującą obrotu nasionami GMO na terytorium Polski. W piątek, 21 lipca Sejm przegłosował poprawkę Senatu do Ustawy o Paszach, która zabrania stosowania roślin transgenicznych w paszach dla zwierząt.

Świnie dostarczają największemu producentowi mięsa w Polsce paszę wolną od GMO.

Treść ustawy:

"Art. 15: Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt:

pkt 4: pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego;

w art. 64 po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy, (z wyjątkiem art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4), które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia."

Oznacza to, że Parlament wprowadza zakaz stosowania GMO w paszach z dwuletnim vacatio legis. Jeśli rząd w ciągu dwóch lat nie przedstawi dowodów na brak szkodliwości GMO w paszach, zakaz wchodzi automatycznie w życie. Decyzja ta nie ma precedensu w innych krajach Unii Europejskiej.

"Parlament wziął pod uwagę zarówno zniszczenia ekologiczne, związane z produkcją transgenicznej soi w takich państwach jak Argentyna, jak i zagrożenia dla zdrowia zwierząt spożywających GMO" - powiedział Maciej Muskat, koordynator kampanii Greenpeace w Polsce. "Greenpeace jest przekonany, że Polska może stać się jednym ze światowych liderów transformacji rolnictwa przemysłowego, w kierunku zrównoważonego i przyjaznego przyrodzie." - dodał Muskat.