Polski żubr protestuje w Brukseli

Informacja prasowa - 6 czerwca, 2006
Transparent z napisem: "Via Baltica - Nature in danger!" (Via Baltica - Przyroda w Niebezpieczeństwie) rozpięli między wypchanymi zwierzętami aktywiści Greenpeace Polska, podczas wystawy, która odbyła się 6 czerwca 2006 w Parlamencie Europejskim, prezentującej unikalne walory przyrodnicze regionu podlaskiego. Przez tę akcję przedstawiciele wschodnioeuropejskich biur organizacji Bankwatch, Greenpeace i Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot, chcą zwrócić uwagę na zagrożenie, przed jakim stoi ten wyjątkowy obszar. Jeśli polskie władze nie zrezygnują z obecnych planów budowy drogi ekspresowej Via Baltica przez obszary chronione, będzie to miało katastrofalne skutki dla tamtejszego ekosystemu.

Polscy aktywiści Greenpeace w Parlamencie Europejskim.

W Unii Europejskiej, w dziedzinie wprowadzania sieci obszarów chronionych "Natura 2000", Polska uznana została za kraj plasujący się na ostatnim miejscu, ale "wiarygodny". Pokaźna część Podlasia, w tym tereny tzw. Zielonych Płuc Polski zostały wyznaczone do objęcia ochroną na podstawie Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej UE. Niestety w rzeczywistości jest to tylko teoria. Pięć z miejsc, które powinny być ściśle chronione: Dolina Biebrzy i Narwi, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska oraz Wigierski Park Narodowy oraz żyjące tam dziko m.in.: lisy, wilki, łosie, rysie czy orły, mocno ucierpią na skutek budowy korytarza transportowego "Via Baltica", w proponowanym kształcie.

Władze Podlasia silnie wspierają ten skrajnie kontrowersyjny wariant. W tym samym czasie alternatywne rozwiązanie, w postaci krótszej i mniej szkodliwej dla środowiska trasy (omijającej obszary Natura 2000), jest stale ignorowane przez kolejnych ministrów polskiego rządu.

"Polskie władze demonstrują zadziwiającą hipokryzję. Na forum europejskim promują region i skarby jego przyrody, jednak po powrocie do Polski dają zielone światło na wjazd tysięcy ciężarówek w serce Zielonych Płuc Polski. Jeśli się nie opamiętają, zostaną przecięte szlaki migracyjne dużych ssaków, a bioróżnorodność regionu nieodwracalnie stracona." -  mówi Maciej Muskat, koordynator Kampanii Greenpeace Polska.

Kontrowersyjny odcinek drogi Via Baltica jest budowany krok po kroku z przyzwoleniem decydentów, odpowiedzialnych za ochronę przyrody. Realizacja takiej inwestycji, jak budowa drogi ekspresowej przez obszary chronione prawem europejskim, konstytuuje naruszenie unijnych dyrektyw środowiskowych.

"Polska powinna wyciągnąć wnioski z doświadczeń innych krajów, które popełniły podobne pomyłki i teraz wydają fortuny na ponowne przywrócenie do życia zniszczonych ekosystemów." - mówi Robert Cyglicki z CEE Bankwatch Network -  "Biorąc pod uwagę słabe wyniki Polski w implementacji sieci Natura 2000, europarlamentarzyści oraz Komisja powinni podjąć wszelkie środki, by powstrzymać polskie władze od przedkładania krótkowzrocznych interesów nad prawo i interes ogółu" - dodaje. 

Modernizacja niektórych odcinków drogi Via Baltica już się rozpoczęła. Przystąpienie do realizacji następnego odcinka całkowicie nowej drogi, przez ciągle jeszcze nietknięte ludzką ręką oazy bioróżnorodności (1), jest zaplanowane na ten rok.

Greenpeace apeluje do polskiego rządu o natychmiastową zmianę decyzji odnośnie przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica przez Zielone Płuca Polski. Bez tej zmiany wspaniałe krajobrazy, pokazywane na zdjęciach w Parlamencie Europejskim, będą wkrótce tylko wspomnieniem.

Przypisy:

(1) Rozlewiska Doliny Rospudy (Specjalne Tereny Ochronne Ptaków w ramach Puszczy Augustowskiej