Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Reaktorerna i Oskarshamn tillhör världens äldsta. De har passerat sin tekniska livslängd, klarar inte upp till de säkerhetskrav som finns idag, och utsätter människor för oacceptabla risker.

När lagen tillåter att gamla farliga reaktorer, trots upprepade rapporter, fortsätter att köras trots att de innebär en samhällsfara, har vi en moralisk skyldighet att fredligt agera. Vi tar också ansvar för det vi gjort i domstol.

Idag pekar allt på att vi hade rätt i det vi ville uppmärksamma med aktionen: Strålsäkerhetsmyndigheten har ställt nya och kostsamma säkerhetskrav och i år har det kommit besked om att fyra gamla reaktorer, däribland OKG 1 och 2, ska pensioneras.

Rättegången 5-9 oktober 2015

Dag 4, torsdag 8 oktober

Torsdagens artiklar:

"OKG-intrånget berättigat, det föreligger en ökad risk för verksamheten vid Oskarshamn"

http://www.metro.se/nyheter/boter-kravs-for-okg-intrang/Hdzojh!0qrBlBBusicyLz2X9fbaQQ/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6274630

http://www.barometern.se/oskarshamn/grovt-brott-eller-inte-ar-fragan/

09.10 Rättegången startar för dagen, förhör med Kristina Westerdahl, MSB, inleds.
Kristina har arbetat med rapporten Analys av samhällskonsekvenser efter antagonistisk attack mot kärnkraftverk.

”Vi hade haft en övning, där det hade varit ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen som scenario. MSB hade ingen del i själva scenariot, det var SSM som lade in scenariot. Detta var ingen som helst prognos utan ett teoretiskt scenario.”

De viktigaste konsekvenserna handlade om ”sanering, utrymning och ekonomiska konsekvenser”. Utifrån detta scenario förutsåg man väldigt stora samhällsekonomiska konsekvenser. De miljömässiga konsekvenserna skulle inte bli stora i Sverige i stort ”men i regionen var konsekvenserna stora”. Det handlar om konsekvenser i decennier, ”även de ekonomiska konsekvenserna kan bli kännbara på längre sikt i detta scenario”.

09.20 Förhöret avslutas

09.25 Förhör med Lars Skånberg, enhetschef inom avdelningen för kärnkraftssäkerhet SSM.
Åklagaren: Hur var säkerhetsläget av O1, i mars 2014?
Lars Skånberg (LS): ”Vår uppfattning är att när en anläggning är i drift så är den så säker att den uppfyller de grundläggande krav vi ställer från myndigheten.” ”Våra krav är att man ständigt ska jobba med förbättringar. Är de i drift så uppfyller de kraven på den nivå att de får vara i drift, i annat fall inte.”

Advokat Jan Palmblad (JP): ”Finns det alltid en risk för en stor olycka vid ett kärnkraftverk?”
LS: ”Det finns alltid sådana risker. Det är det man bedömer när man gör så kallade probabilistiska analyser så gör man bedömningar av sannolikheter för dessa, ja.”

JP: Varför är OKG ställt under särskild tillsyn?
LS: Hela Oskarshamnsverket är satt under särskild tillsyn beroende på att vi bedömde att säkerhetskulturen och säkerhetsledningen behövde förbättras.
JP: Finns det alltså brister med säkerhetskulturen?
LS: ”Vid det tillfälle då de sattes under särskild tillsyn såg vi att det fanns behov av att förbättra säkerhetskultur och säkerhetsledning.”
”OKG har ett åldringshanteringsprogram men har inte utvecklat det så långt … som ett kraftverk bör ha”
JP: Hur ser ni på oväntade händelser?
LS: ”Oväntade händelser kan alltid inträffa. Det är därför reaktorer från början utvecklade ett koncept som går under benämningen djupförsvar. Detta koncept har utvecklats vidare och stärkts efter hand. Man har hela tiden överlappande lager av olika säkerhetssystem. Om en barriär fallerar ska ett annat ta vid … Att man har denna säkerhetsprincip är för att så långt det är möjligt och rimligt kunna hantera oväntade händelser.”
JP: Även i tillsynsrapporten kritiserade ni OKGs arbete med djupförsvaret?
LS: ”Vi kritiserade OKGs hantering av driftstörningar … I djupförsvar ligger det att man ska ha stabil och lugn drift … OKG har haft många störningar som pekade på brister i djupförsvaret.”

Förhöret avslutas 09.55

Rättegången återupptas: 10:15

Slutplädering, åklagaren

”Det är utrett att de här 19 personerna har befunnit sig inne på området.”

Det är enligt åklagaren ”vitsordat att Greenpeace hade inte hade något våldsamt uppsåt.
Dessutom var det välplanerat och välorganiserat.” ”Det har inte förekommit något våld eller
skadegörelse.”

Det återstår fyra frågor: 1. Pröva Greenpeace invändning om det föreligger nöd, 2 Om inte nöd, hur ska brottet rubriceras, 3. Hur hantera påföljder, 4. Sen hantera beslaget.

”Möjligheten att tillämpa nöd är väl prövat i HD. /…/ Omständigheterna är kraftigt begränsade. /…/ Prövning om det föreligger nöd ska göras av behöriga myndigheter, inte av enskilda.”

Åklagaren går sedan igenom frågan om rubricering (dvs grovt olaga intrång). Brottsbalken ger
ingen vidare vägledning. Ont uppsåt ska beaktas. HD-domar ger enligt åklagaren inte heller
tillräcklig vägledning eftersom de inte kan jämföras med detta fall. När det gäller hovrättsdomar tycker åklagaren att man inte kan ”tillmäta alltför stor betydelse” vid dessa.

”Olägenheten av kostnaden gör att man definitivt ska döma det som grovt”
”Jag menar att man ska dömas för grovt brott här. Allt annat är verklighetsfrämmande.”

Åklagaren yrkar på att påföljden ska bli dagsböter och villkorlig dom och att beslaget ska anses förverkat.

10.35 Advokaternas slutpläderingar
Sammanfattningsvis yrkar advokaterna på:

- Att aktivisterna i första hand ska frikännas och i andra hand påföljdseftergift.

- Om de döms ska straffvärdet bedömas som lågt.

- Eftersom de redan suttit frihetsberövade i två dagar bör de inte betala ev. böter.

- Advokaterna kritiserar kraftfullt åklagarens yrkande att det skulle vara ett grovt brott.

Jan Palmblad inleder sin plädering

”Det är ett viktigt mål. Det handlar om yttrandefrihet och avvägning av olika samhälleliga
synpunkter.”

”Vår uppgift har varit att visa på säkerhetsbristerna vid OKG att det förelegat en akut och konkret risksituation att människor och egendom kan komma till skada.”

”Vi vet alla att kärnkraftsverksamhet är den farligaste legala verksamhet som mänskligheten
ägnar sig åt. Riskerna följer hela tiden tätt på verksamheten. Allt handlar om hur vi värderar
riskerna.”

”Vi har visat att det finns en akut och konkret fara.”

”I sin tillsynsrapport har SSM en omfattande lista över fel och briser vid OKG vad gäller
åldringshantering. Felen kan betraktas som genomgripande, men det verkar bottna i ett dåligt
ledningssystem. Huvuddelen av felen är relaterade till att det här är åldrade, ihoplappade
kärnkraftverk – Europas äldsta.”

”Det är rimligt att betrakta det som en nödhandling. Det är i vart fall möjligt för domstolen att frikänna mina huvudmän.”

11.10 Övriga advokaters pläderingar

Angående uppsåt

”Man kan inte låta bli att känna en tacksamhet att det finns människor med ett starkt
samhällsengagemang som ideellt ägnar sig åt att uppmärksamma risker.”

”Inga aktivister hade några avsikter att på något sätt angripa skalskyddet eller några vitala delar av den här anläggningen.”

”Det är härligt att det finns engagerade människor som tar ansvar för risker kring verksamhet som kommersiella intressen bedriver.”

”Det första man ska beakta är vilket syfte som finns. Det är utrett i målet att det inte fanns något ont uppsåt, man har haft som syfte att väcka opinion om risker med svensk kärnkraft.”

”Att det inte varit fråga om något annat än en fredlig aktion framgår med all önskvärd tydlighet.”

”Jag menar att det är säkerhetsbrister som är uppenbara, för att inte säga häpnadsväckande. Jag är tacksam för att de här människorna finns för att tydliggöra det här. Aktionen är mot bakgrund av detta motiverad, försvarbar och till och med samhällsnyttig.

”Samtliga inom OKG hade kunskap om att det var en Greenpeace-aktion. Den var helt fredlig och hade opinionssyfte.”

”Det har inte varit något brott, uppsåtet har varit att manifestera. Det finns inget ont uppsåt,
därför ska åtalet ogillas.”

”Syftet har varit att demonstrera och visa att kärnkraftverket är farligt, att de inte är säkert, i vare sig drift eller i sin bevakning.”

”Det har varit en fredlig aktion. Det har inte förekommit något våld. Man har inte satt sig till
motvärn. Uppsåtet har varit att visa svenska folket om de här bristerna som finns i det här
kärnkraftverket.”

”Det är tydligt att målet för den här aktionen har varit att väcka uppmärksamhet. Man går tex in i kritvita dräkter med gula hjälmar i fullt dagsljus.”

”De har tagit sig in för att visa att det fanns sprickor i säkerheten hos OKG.”

”Man drivs av goda avsikter och för samhällets bästa. Det är något jag tycker man ska uppmuntra.

De har varit övertygade om att de har agerat i nöd.”

”Under de här dagarna har det vuxit fram två sidor. Å ena sidan är det engagemanget hos
Greenpeace och aktivisterna. Vi är många som inte har förstått hur stort det engagemanget är. Den andra sidan av saken är att säkerheten hos OKG och kraftverket är nog lite sämre än vad gemene man har trott.”

Angående risker och OKGs hantering

”Det får väl konstateras att det slagits fast vid detta mål att det finns allvarliga säkerhetsbrister vid O1 och O2.”

”Jag blir oroad när enhetschefen Sandström (på SSM) säger att säkerheten inte har brustit.”

”Det föreligger mycket stor osäkerhet om O2 någonsin kommer att startas upp igen på grund av osäkerhet om de uppfyller säkerhetskraven.”

”Den här förhandlingen har varit en ögonöppnare för mig. Jag trodde inte i min vildaste fantasi att bevakningen av ett av de hårdast bevakade områdena i Sverige var så urusel.”

”Det finns alltså ingen bevakning överhuvudtaget. Det har man visat med all önskvärd tydlighet. Det är inga problem att ta sig över stängslet. Det är inga problem att ta sig upp på
kärnkraftverkets tak.”

”Det vd från OKG säger uppfattar jag som visionen om OKG. Det har inget med verkligheten att göra. Det är fullkomligt oacceptabelt.”

”En terrorgrupp kan på bara några minuter försätta hela kärnkraftverket i fara. Det råder inte någon som helst tvekan om detta.”

”Jag menar att det är klarlagt vid den här förhandlingen att det finns brister vad gäller OKGs drift och säkerhet.”

Angående grovt brott

”Jag menar att det finns en fast överrättspraxis. I samtliga hovrättsfall har det varit olaga intrång av normalgraden. Inte i något fall har HD tagit upp detta för att ändra, och göra gällande att det ska vara grovt brott.”

”Det finns inte något hållbart argument som gör gällande att det skulle betraktas som grovt.”

”Frågan är tämligen klar, det är inte fråga om grovt brott.”

Angående OKGs påstådda kostnader på 25 mkr

”Kostnaderna som har åsamkats OKG är svepande presenterade.”

”Man kan inte utesluta att det är falsklarmen som har medfört dessa stora kostnader. Har svårt att komma fram till att det finns stöd för dessa kostnader. Det finns inga externa redovisningar som redogör för de fantasisummor som detta ska ha kostat företaget.”

”Det var OKGs eget beslut att skicka hem 2000 personer. Aktionen i sig medförde inte något skäl för detta. Aktivisterna hade inget uppsåt att få den effekten. De hade väl knappast heller
förväntat sig eller räknat vid.”

”Här har vi ett vittne (OKGs vd Johan Svenningsson), som i princip inte svarar på frågor. Han har lärt sig ett mantra och han rabblar detta gång på gång. OKG hade lika gärna kunnat säga 50 miljoner kronor eller 100 miljoner, vi har ingen som helst aning. Det finns ingen skada som är visad. Detta måste tingsrätten helt och hållet bortse ifrån.”

”Det är ju bara i allmänna ordalag man har försökt skissera kostnaderna man har haft i detta
sammanhang.”

”Jag kan inte vitsorda de 25 miljoner kronorna.”

”Svenningsson har blött fingret och stuckit upp det i luften för att få fram siffran 25 miljoner.”

Övrigt

”Min klient har tydligt pratat om de uråldriga kärnkraftverken.”

”Det är enligt mig så att Greenpeace aktion har bidragit till att Eon fattat ett inriktningsbeslut att tidigarelägga stängningen av O2.”

”Frågan är om det inte finns ett skäl att ta ett steg framåt. Den här domstolen har möjlighet att ta ett första steg framåt mot en mer modern syn på nöd. Den här aktionen har visat på att det finns en tankeväckande sårbarhet på kärnkraftverket, framförallt vad gäller illvilliga intrång.”

”Sammanfattningsvis yrkar jag på en friande dom.”

15.00 Rättegång för OKG-intrång avslutad.

Dom meddelas 5 november kl 11.00.

Tack ni som följt oss i Kalmar!

 

 

Dag 3, onsdag 7 oktober:

Blogginlägg: Oskarshamn kärnkraftverk – en säkerhetsrisk

09.10 Rättegången återupptas. Ny bevisning från försvaret har inkommit i form av ”Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG 2015” från Strålsäkerhetsmyndigheten. Diverse formalia gör att rätten relativt omgående tar en paus.

10.00 Rättegången återupptas.
Förhör med Johan Svenningsson, vd OKG. Johan säger att de blev tvungna att skicka hem all personal som inte behövs för att hantera situationen.
”Vi uppskattar den totala kostnaden för oss till 25 miljoner kronor.”
”Vi bedömde att det var säkert att driva O1 + O3.”
”Det har aldrig varit något hot mot reaktorsäkerheten.”
”Vi hade hanterat ett antagonistiskt hot på exakt samma sätt som vi gjorde med Greenpeace-aktivisterna.”

Advokater frågar: Hur kommer det sig att ni är satta under särskild tillsyn? Johan vill först inte svara eftersom han inte anser att frågan har relevans för sakfrågan. Angående säkerhet att driva gamla reaktorer vidare säger Johan
”så länge vi uppfyller myndighetens krav, så är de säkra”.

Advokat Palmblad frågar Johan angående att OKG investerat 8 mrd för O2, som antagligen aldrig kommer att återstartas. Är inte detta bortkastat?

11.30 Rätten tar paus

11.40 Förhör med två skyddsvakter
Båda två bekräftar att aktivisterna uppträtt fredligt och inte utgjort något hot.
”Det kommer en tjej springande. Så fort jag tar i henne så stannar hon”.

Var det en fredlig aktion?
”Ja, i varje fall hon som jag tog, hon stannade snällt.”
”Jag tror att alla [vakter] tyckte, rent generellt att det gick lugnt och fredligt till. De flesta gjorde nog det.”

Angående att aktivisterna togs in genom reaktortaket säger en vakt att han tog detta beslut eftersom han bedömde situationen som inte hotfull, även om de var oberöriga.

13:30 Rättegången återupptas. Advokat Palmblad går igenom SSMs rapport Samlad strålsäkerhetsvärdering för OKG 2015 och lyfter fram flera av alla de brister som SSM påpekat.

SSM konstaterar bland annat i rapporten att man under flera år pekat på bristerna och att detta vid tidigare analyser har lett till ”en negativ påverkan på djupförsvaret”. Dessutom konstaterar SSM att det under perioden ”vid flera tillsynsinsatser konstaterats brister i OKG:s arbete med åldringshantering.” SSM har under ett antal insatser ”riktat allvarlig kritik mot OKG:s säkerhetsgranskningsverksamhet”. I bilaga tre finns en lista över 111 särskilda brister som ska åtgärdas. Här kan rapporten läsas

13:50 Förhör med Christer Sandström, enhetschef för kontroll och skydd på SSM, inleds.
”Det fysiska skyddet har i stort fungerat som det ska. Strålsäkerheten har aldrig varit hotad.”

Bryter man skalskyddet när man tar genom aktivister ner i reaktorn?
”Det är en definition om man bryter skalskyddet. Man öppnar en dörr och för ner dem under kontrollerade former. Öppnar man en dörr så måste det finnas någon som kan hantera situationen.”

Vi har hört att det tog ungefär 30 minuter innan polis kom på plats, stämmer det?
”Ja, 25-30 minuter.”

Är det så att det idag inte finns något skydd som kan undvika en våldsam antagonistisk attack?
”Om det är en våldsam antagonist med vapen, så har man trots allt att ta sig genom de olika skydd som finns. Sen ska man ha vetskap om och kunna ge sig på struktur och viktiga komponenter. Vi menar att det bör finnas en skyddsstyrka som kan ge omedelbar respons om en sådan händelse.”
”Den här typen av skyddsstyrkor finns inte idag.”

Är det så att en enskild vaktperson kan ha beslutsfunktion att ta med sig obehöriga?
”En dialog ska ha förekommit innan man har tagit detta beslut. Jag utgår från att det har gjorts.”

Jag har fått intrycket att man har utgått från att det är en aktion från Greenpeace och att man har anpassat sitt arbete från detta, stämmer detta?
”Om de säger att de är övertygade så måste det vara något som har övertygat dem om detta.”

14:30 Rätten tar paus

14.55 Rättegången återupptas
Vittnesförhör med Oda Becker, fysiker och fristående konsult med inriktning på kärnkraftssäkerhet, som hörs för att styrka säkerhetsbrister vid Oskarshamnsverket. Oda arbetar sedan 2001 som konsult när det gäller kärnkraftssäkerhet och har utfört uppdrag åt både regeringar och organisationer (inklusive Greenpeace).

”Det är viktigt att först peka på att Oskarshamn 1 och 2 tillhör de äldsta kärnkraftsreaktorerna i världen.”

”Ålder relaterar till två olika hotbilder. För det första är den fysiska åldern av verket för det andra är det åldrandet av designen, konstruktionskonceptet av en reaktor. Dvs att byggnaden står där den står, man kan tex inte förändra väggarna osv.”

”Det har skett en väldigt stor förändring av säkerhetstänkandet från det att dessa reaktorer byggdes”

Oda nämner att en av de största farorna med de gamla reaktorerna är att vid tex översvämningar och bränder så förstörs alla säkerhetssystemen eftersom de inte har tillräcklig separation och man inte har oberoende elförsörjning och tillräckliga möjligheter att kyla härden.

”Sannolikheten för en olycka är högre för äldre reaktorer. Samtidigt är möjligheten att hantera en sådan olycka och undvika ett stort utsläpp lägre.”

Oda säger att ”säkerhetsbristerna är allvarliga och hanteras inte tillräckligt”.

”Så vi står inför en situation där man har ett gammalt kärnkraftverk, där komponenter degraderas, och man har brister i designen, samtidigt som operatörerna inte hanterar detta på ett adekvat sätt. Tvärtom försöker man förlänga driften i 20 år till och göra en effektuppgradering vilket ytterligare ökar riskerna.”

Fråga från advokat: De äldsta reaktorerna vid OKG är byggda för ca 40 år sedan, skulle man kunna tänka sig att idag bygga likadana reaktorer?

Nej, ingen kärnkraftsmyndighet skulle någonsin ge tillåtelse till det.”

Fråga från advokat: Utgör oskarshamnsverket en akut och konkret fara, ja eller nej?

”Ja.”

Ca 16:00 Rättegången avslutas för dagen

Även på torsdag kommer ett vittnesförhör att hållas, då med Lars Skånberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten med ansvar för långtidsdrift, samt Kristina Westerdahl, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter det följer slutpläderingar.

 

 

Dag 2, tisdag 6 oktober 2015:

Debattartikel i tisdagens Barometern:
http://www.barometern.se/debatt/aktionen-mot-oskarshamns-karnkraftverk-var-ratt/

9.10
Rättegången återupptas.
Ytterligare förhör med aktivister

den 5 oktober 2015 Aktivister på plats i Kalmar

Aktivister vid rättegång i Kalmar © Rolf Lindahl/Greenpeace

 

Förhör inleds med aktivisten Andreas, som var uppe på reaktortaket på OKG2 och hängde en banderoll.
"Jag var med på den här protesten för att uppmärksamma säkerhetsbristerna med Oskarshamns gamla reaktorer"

"Efter aktionen blev vi införda genom reaktorhallen av vakterna bara några meter från reaktorbassängen"

Förhör med danska aktivisten Ilona.
"Min syster föddes 1987, då ett radioaktivt moln från Tjernobyl gled in över Åland där vi befann oss hos våra släktingar. Historien om kärnkraftens faror har därför alltid varit stark i min familj. Säkerheten runt de svenska reaktorerna är väldigt oroande särskilt gällande föråldrade reaktorer som Oskarshamn".

(Det skvallras i åhörarsalen bland journalister om att säkerheten är större på tingsrätten än på OKG)

Lettiska aktivisten Janis:
"Jag förvånades över att vi inte stoppades när vi tagit oss in"
"Jag deltog i aktionen för att jag tycker att det är extremt skrämmande att OKG väljer att driva vidare gamla farliga reaktorer som riskerar människors säkerhet. Konsekvenserna skulle hamna hos befolkningen i Sverige och andra länder som riskerar att påverkas vid en olycka. Så när det finns säker förnybar teknologi som kan ersätta reaktorerna så anser inte jag att det är försvarbart att driva vidare gamla reaktorer"
"Jag deltog som privatperson i aktionen"

10.42
Förhör med aktivisten Emma Eineskog inleds:
"Jag var med på aktionen för att det känns viktigt att kunna visa ett missnöje för det oansvar som OKG visar med att driva föråldrad kärnkraft, vilket hindrar förnybar energi. Jag tycker också att vi pratar alldeles för lite om att vi faktiskt haft en folkomröstning där vi sagt NEJ till kärnkraft. Det är djupt oansvarigt att driva dessa gamla reaktorer när de borde tas ur drift på grund av ålder"

"Jag skuttade in på området. Det var lite väl lätt så efter ett tag vände jag tillbaka och gick tillbaka dit vakterna var så de kunde få syn på mig."

Åklagaren: "Stödjer du Greenpeace aktiviteter?"
Emma: "Ja, absolut!"
"Jag är extremt stolt över min medverkan i den här aktionen"

"Kärnkraftverk kommer aldrig bli helt säkra. Varför ska vi använda farlig kärnkraft när vi har en sol och förnybar energi som kan ge oss all energi vi behöver?"

11.00 Förhör med aktivisten Christian inleds
"Jag ville uppmärksamma allmänheten om riskerna med OKGs gamla reaktorer"

11.14 Förhör med aktivisten Sven Malmgren inleds
"1982 tog min mamma mig på min första protest mot kärnkraft i Stockholm. De här reaktorerna utgör en större risk idag på grund av ålder än vad de gjorde då."
"Svensk kärnkraft är en bromskloss för säker förnybar energi. Jag har en fyraårig dotter. Jag vill inte att hon ska växa upp med riskerna som svensk kärnkraft innebär. Jag är stolt över att ha deltagit i den här aktionen"

"Jag chockades över att personalen på OKG tog in oss aktivister, utan att ha sett legitimation på vilka vi är, genom reaktorhallarna där själva reaktorbassängerna är"

11.50 Paus för lunch

13.10 Förhandling återupptas med förhör av aktivisten Valentina
"Jag ville delta i den här aktionen med anledning av de risker som de föråldrade reaktorerna innebär för människor och miljö."

13.23 Förhör med norska aktivisten Julie
"Jag deltog i aktionen för att påvisa de allvarliga säkerhetsbristerna på Oskarshamns kärnkraftverk"

13.33 Förhör med aktivisten Ilsa:
"Jag är personligen djupt oroad över att leva i ett land med riskabel föråldrad kärnkraft, därför deltog jag i den här protesten för att uppärksamma riskerna."
"Jag är extremt stolt över aktionen och de effekter jag upplever att den inneburit för svensk kärnkraft"

13.45 Förhör med den sista aktivisten Jennie:
"Jag deltog i en fredlig protestaktion mot den svenska kärnkraftens allvarliga säkerhetsbrister"
"Jag ser det här som en akt i nöd för att skydda människor som inte själva kan påverka"
"Greenpeace använder sig alltid av fredliga metoder inom civil olydnad, liksom Mahatma Gandhi och Martin Luther King före oss"

14.00 Förhör med aktivister slut

Onsdag inleds med förhör med SSM, OKG och expertvittnen

Förhandlingar över för idag.

 

 

Dag 1, måndag 5 oktober 2015:

Under dagen:
De tilltalade och deras offentliga försvarare kallas, yrkande, inställningar och sakframställan, förhör med de tilltalade.

Blogg från Rolf Lindahl om varför aktionen var lyckad:
http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/vra-krnkraftsaktioner-har-lyckats/blog/54323/

Media inför rättegången:
http://www.barometern.se/kalmar/okg-aktivister-stalls-infor-ratta/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6269949
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/okg-aktivister-infor-ratta

Direktrapportering:
http://www.ostrasmaland.se/kalmar/rattegang-efter-intrang-pa-karnkraftverk/

http://www.barometern.se/kalmar/just-nu-direktrapportering-fran-rattegangen/

09.50 Rättegången inleds
Jan Palmblad, juridiskt ombud för Greenpeace: "Aktionen har varit allmänyttig och belyst allvarliga säkerhetsproblem"
"Det rör sig om en alltigenom fredlig aktion som genomfördes på ett sätt som inte orsakade fara för någon. Aktionen varade under kort tid och det fanns inget brottsligt syfte. I stället var syftet att påverka politiker och media och allmänheten."

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/omfattande-sakerhetspadrag-vid-greenpeacerattegang

Magnus Ling, åklagare: "Om aktionen skulle misstänkas vara en icke fredlig aktion skulle driften ha stoppats. Nu togs aldrig det beslutet men om det hänt så hade det kunnat leda till samhällsstörningar.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige intervjuas i SVT Smålandsnytt
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/tror-pa-friande-dom

Åklagarens sakframställan är över. Video av aktionen har visats samt ritningar över OKG, vilket skett bakom stängda dörrar.

Jan Palmblad tillägger: "Innan aktionen inletts ringde Greenpeace till OKGs informationschef där de berättade om syftet med den fredliga aktionen. Även telefonnummer lämnades för vidare kontakt. OKG har redan sagt att de inte avser kräva aktivisterna på skadestånd"

"Greenpeace har 2,8 miljoner stödmedlemmar. Huvudsaken av deras miljöarbete utförs inom opinionsbildning, forskning och media. De har ett eget forskningscentrum vid Exeter University. I Sverige ingår Greenpeace i miljödepartementets refernsgrupp, kungliga vetenskapsakademiens referensgrupp mfl."

"O1 och O2 tillhör världens äldsta reaktorer. Efter folkomröstningen 1980 beslutade riksdagen att alla svenska reaktorer skulle vara avvecklade till 2010. Året baserades på att verkens tekniska livslängd var 25 år. Men som alla vet har det rått politisk oenighet i frågan. Kompromissen innebar ingen nybyggnation, men de gamla verken tilläts fortsätta drivas långt över sin tekniska livslängd."

"27 juni 2012 polisanmälde SSM OKG för brott mot säkerhetslagstiftningen. Polisen tillsatte aldrig någon utredare, vilket ledde till att anmälan preskriberades. Det kan noteras att när kärnkraftverken begår lagöverträdelser så finns det inte resurser, när Greenpeace gör det så är resurserna obegränsade."

12:00 Paus för lunch

13:20 Rättegången börjar igen.

Jan Palmblad: "Åklagarsidan menar att aktivisterna aldrig var innanför "skalskyddet". Men aktivisterna togs alltså in genom en lucka i taket till reaktorhallen av säkerhetsvakterna. Det tror jag inte är förenligt med säkerhetsföreskrifterna på OKG"

13:30 Förhör med aktivisterna inleds

Aktivisten Daniel: "Jag kan bekräfta att jag varit inne på OKG, men erkänner inte brott".

Aktivisten Atte: "Genom att ta mig in på OKG ville jag uppmärksamma hur pass dålig säkerheten är på kärnkraftverket Oskarshamn".

Aktivisten Vidar:"Jag har oroats för kärnkraftens risker sedan Tjernobyl, därför ville jag påvisa riskerna med svensk kärnkraft med den här aktionen. Jag tycker det är oroväckande att jag kunde ta mig in så lätt. Det trodde jag faktiskt inte"

Danske aktivisten Ronnie:"Jag ville visa att de svenska kärnkraftverken är föråldrade, vilket jag tycker är viktigt som dansk medborgare då vi inte vill ha kärnkraft. Särskilt efter att jag hörde att ni ville förlänga livstiden ytterligare för dessa gamla reaktorer"

Danska aktivisten Arendse:"Jag tyckte det var viktigt att uppmärksamma att istället för att förlänga livstiden på gamla kärnkraftverk bör vi ställa om till förnybar energi. Min bevekelsegrund för att delta i aktionen är för att jag vet att Sverige har potential att ställa om helt till förnyelsebar energi. Sverige är ett väldigt avancerat land som har redan 60 % förnyelsebar energi. Därför verkar det helt fel att förlänga livslängden på föråldrade kärnkraftverk."

Samma bevismaterial
Åklagaren använde sig också av filmer från övervakningskameror från kärnkraftsanläggeningen, filmer som visar när aktivisterna reser sina stegar mot stängslen och tar sig in. När åklagaren var klar med att ha visat rätten filmerna, sa en av försvararna att han ville använda sig av samma film som bevis på att skyddet kring kärnkraftverken är dåligt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/de-atalade-havdar-nodvarn

Annika Jacobson i Ekot:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/609396?programid=4540

14.45 Paus i rättegången

15.08 Rättegången återupptas med fler vittnesförhör

Aktivisten Sandra: "Jag var med på aktionen för att jag alltid varit oroad för kärnkraft, och för att informera beslutsfattare och allmänhet om att reaktorerna innebär en direkt samhällsfara. Jag ser det som en tjänst för samhället och att jag handlade i nöd."

Finske aktivisten Matti: "Jag blev vädligt förvånad över att vakterna på OKG tog in oss genom själva reaktorhallarna på OKG2. Vi kunde alltså se själva kyltankarna med dess blå vatten"

Här kan ni läsa Effekts artikel om hur vakterna ledde in aktivisterna innanför skalskyddet. http://effektmagasin.se/ingen-fara-pa-taket-om-att-vara-saker/

Aktivisten Kimmy: "Jag använde min demokratiska rätt att demonstrera mot farlig kärnkraft. Därför deltog jag i den här fredliga aktionen."
"Vakten jag träffade inne på OKG berättade att han brukade få spela Greenpeace-aktivist under deras säkerhetsövningar. Vi hade ett fint samtal."

Österrikiska aktivisten Miriam: "För mig kändes det helt nödvändigt att protestera mot denna föråldrade energikälla, i en tid när vi kan försörja oss med förnybar energi. Reaktorer innebär en otrolig fara för människor, en fara som inte stannar inom ett lands gränser utan som skulle kunna påverka mig även i Österrike".

16.10 Förhandlingarna avslutas. Återupptas tisdag kl 09.00

 

 

Kontaktuppgifter till talespersoner på plats i Kalmar:

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige 070 542 08 90
Jan Palmblad, juridiskt ombud, 072 555 50 41
Rolf Lindahl, kärnkraftsansvarig Greenpeace, 070 397 58 70
Daniel Bengtsson, kommunikationsansvarig 070 300 95 10

 

Detta har hänt sedan aktionen

2014


Oktober 2014: Överenskommelse mellan S och MP om skärpta säkerhetskrav.
Den nya regeringen ger en tydlig signal om att säkerheten måste förbättras och följer sedan upp detta i direktiv i regleringsbrevet till SSM.

December 2014: SSM meddelar att samtliga reaktorer måste ha fullt utbyggt system för oberoende härdkylning senast 2020.
En mer än 10 år lång historia får sitt slut. Dock får reaktorerna drivas vidare till 2020 utan permanent nödkylning. Läs vårt pessmeddelande

2015


Februari 2015: Greenpeace överklagar SSMs beslut att godkänna säkerhetsredovisning för O2
Trots en lång radda brister godkänner SSM säkerhetsredovisningen. Vi överklagar, SSM kommenterar och tycker vi har fel och att vi saknar talerätt. Vi besvarar deras inlaga. Frågan är för alltjämt för avgörande hos regeringen.

Juni 2015: EON meddelar att O2 (liksom O1) kommer att tas ur drift senast 2020 (och antagligen aldrig återstartas igen) Eon tycker – i praktiken – inte att det är värt kostnaderna att installera oberoende härdkylning. SSMs beslut visar sig vara extremt viktigt (även R1 + R2 går samma öde till mötes). Dvs en fullgod säkerhet enligt dagens standard är för dyr för dessa gamla reaktorer = de borde stängas omgående.


Juli 2015: OKGs helhetsbedömning får inte godkänt av SSM (det vill säga ej ok för drift i 10 år till)

September 2015: OKG kallar till extra bolagsstämma för att besluta om definitiv stängning av 01 och 02.

Ämnen