Antarktis

Vi kan skapa världens största fredade havsområde

Skriv under! Vi kommer att överlämna ditt namn till regeringen.

___,___ har skrivit på
protect the
antarctic
ocean
sanctuaries
project

Skydda
Antarktiska oceanen

På andra sidan vår blå planet ligger Antarktis som är hem åt en enorm mångfald av djur, som sälar, valar och pingviner.

Men ett varmare klimat och utökat fiske hotar detta livsviktiga hav och dess invånare.

Den goda nyheten är att vi har chansen att skapa världens största skyddade område - ett enormt Antarktiskt havsreservat.

Det skulle stoppa det storskaliga fisket som plundrar havet på det kräftliknande djuret krill, på vilket hela det Antarktiska ekosystemet vilar.

Sveriges regering spelar en viktig roll i att få till ett Antarktiskt havsreservat. Sverige är nämligen medlem i en Antarktisk havskommission som har förbundit sig till att skydda havet kring Antarktis. Men Sverige kan vara betydligt tydligare med vad de vill se ska hända i förhandlingarna. Tillsammans kan vi få Sveriges regering att stå upp för havsskydd och stödja etableringen av världens största skyddade havsområde i Antarktis.

Varför ska jag bry mig?

Med över 70% av vår värld täckt av vatten, är vårt hem verkligen en blå planet. Majoriteten av haven ligger bortom nationella gränser, flaggor och språk. Faktum är att nästan hälften av vår jords yta är internationellt vatten och tillhör oss alla.

Våra oceaners hälsa är avgörande för allt liv på planeten. Var och en av oss har ett ansvar att stå upp för våra hav, inte bara för att skydda de djur som lever där, men också för att haven försörjer miljarder människor dagligen.

Forskare menar att klimatförändringar, nedskräpning och den stora efterfrågan på fisk skadar haven. För att säkerställa havens förmåga att förse oss med syre och mat är det en nödvändighet att avgränsa känsliga delar från mänsklig aktivitet. Fiskbestånd som ges utrymme att återhämta sig i fredade havsområden har bevisats ge en positiv ‘spill over’-effekt på både lokal och global nivå.

Med ett globalt nätverk av marina skyddade områden kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att säkerställa både vår egen och havens framtida hälsa. Tillsammans är vi förvaltare av haven, och haven gör i gengäld livet på planeten möjligt - en harmoni olik någon annan.

Vi har en unik chans att skriva historia: att skapa världens största havsreservat! Havsreservat, även kända som marina reservat, är områden som skyddas mot direkt mänsklig påverkan – det vill säga saker som fiske, oljeborrning, och djuphavsbrytning (gruvdrift på havsbotten).

Var med oss i denna globala rörelse för att ta vara på våra hav.

Varför havsreservat i Antarktis?

På andra sidan vår blå planet ligger den Antarktiska oceanen: hem till ett myllrande växt- och djurliv. Här bor världens största däggdjur blåvalen, den majestätiska albatrossen och enorma kolonier av kejsarpingviner och sälar, men också den mytomspunna jättebläckfisken med ögon stora som basketbollar.

Antarktiska oceanen är en av de mest produktiva havsområdena på planeten. Här produceras ungefär tre fjärdedelar av de näringsämnen som håller resten av världshaven vid liv. Som ett oceaniskt transportband förflyttas näringen till Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet via djuphavsströmmar. Antarktis hav lagrar dessutom ungefär 40 procent av de mänskligt orsakade klimatutsläppen, och är därför en avgörande plats för observation och forskning.

Det kalla och näringsrika vattnet medför att det finns rikt med växtplankton som i sin tur föder bland annat nyckelarten krill. Krill är ett litet kräftliknande djur som utgör basen i den antarktiska näringsväven och är helt livsavgörande för djur som valar, pingviner och andra fåglar.

Med över 10 000 arter och ett förhållandevis outforskat liv är Antarktis hav unikt, men överfiske, föroreningar och klimatförändringar riskerar att förstöra en av världens sista orörda marina miljöer; ett hav som påverkar alla hav.

Förra året bevittnade vi en stor tragedi. I en koloni med ca 40 000 Adelie pingviner överlevde endast två ungar, resten svalt ihjäl. En påminnelse om det enorma tryck som djurlivet i Antarktis redan utsätts för. Orsakerna bakom denna händelse är komplexa, men en sak är säker - pingvinerna borde inte behöva konkurrera om mat med storskaliga fiskefartyg.

Forskningen är tydlig: vi behöver skydda minst 30% av våra hav för att de ska vara livskraftiga även i framtiden och Antarktis är den perfekta platsen att börja!

Vad är krill?

Krill är små kräftdjur som inte är större än ditt lillfinger, men de säkerställer överlevnaden för de största varelserna på jorden - blåvalar. Blåvalen kan med sitt silande gap äta upp till två miljoner krill om dagen. De flesta djuren i Antarktis är beroende av krill, och utan dem skulle de flesta livsformer i Antarktis försvinna.

Antarktisk krill är den största och längst levande av alla världens 85 krillarter. Med sina ca 6 cm långa kroppar kan de bli upp till 6 år gamla. Miljontals krill samlas i täta rosa moln som kan vara milslånga i djup och bredd, med fler än 10 000 krill i en enda kubikmeter vatten! Dessa enorma rosa moln kan till och med ses från rymden!

Krill hotas av en växande efterfrågan på hälsotillskott för deras omega-3 rika kroppar, samt mat för fiskodling och djurfoder. Den globala uppvärmningen har redan bidragit till stora förluster av krill då havsisen smälter. Havsisen innehåller nämligen alger och plankton som utgör födan för krill. Nya avancerade fiskemetoder som dammsuger haven på krill har utvecklats för att möta en ökande efterfrågan och detta hotar inte bara krill, utan hela ekosystemet som är beroende av dem.

Krill har en fascinerande taktik för att undvika att bli mat: efter att ha ätit sig mätta på plankton vid ytan slumrar de och faller ner mot säkrare djup. I denna process förflyttar de kol(dioxid) ned i djuphavet där de sedan gör ifrån sig och genom avföringen sedimenterar kol på havsbotten. Processen fungerar som en så kallad kolsänka och har uppskattats att årligen ta med sig så mycket kolföreningar till havsbotten att det motsvarar mer än två år av Sveriges totala utsläpp från personbilar.

Med tanke på de vetenskapliga osäkerheterna, de okända effekterna av klimatförändringar och krillindustrins expansion kräver Greenpeace, baserat på försiktighetsprincipen, ett stopp för krillfiske i alla områden som övervägs som skyddade havsreservat av den Antarktiska havskommissionen.

Vad är den Antarktiska havskommissionen?

Framtiden för haven runt vår frusna kontinent Antarktis vilar hos ‘Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis’ - CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). Som namnet antyder är detta ett organ med ansvar att skydda och bevara det marina livet i den Antarktiska oceanen.

Kommissionen består av 24 medlemsländer samt EU och etablerades 1982 som en del av Antarktisfördraget. Den upprättades på grund av ett oroväckande stort intresse för fiske av antarktisk krill, en nyckelart i Södra oceanen.

Medlemmarna möts årligen för att diskutera och besluta i frågor som rör fiske, forskning och etablering av havsreservat. Idag finns det väldigt få mekanismer för att skydda internationellt vatten, men den Antarktiska havskommissionen har möjligheten att göra just detta: skydda internationella havsområden i Antarktis.

Under 2016 beslutade kommissionen att bilda ett havsreservat i Rosshavet, ett av haven runt den antarktiska kontinenten. Reservatet är till ytan ungefär lika stort som Norge, Sverige och Finland tillsammans. Det var en stor seger för vår blå planet!

I höst ska kommissionen ta ställning till ett förslag om skydd av Weddellhavet. Det planerade området är 1,8 miljoner kvadratkilometer, motsvarande fyra gånger Sveriges storlek. Området skulle bli världens största skyddade havsområde!

Sveriges roll för skyddet av Antarktis hav

Sverige gick med i den Antarktiska Havskommissionen 1984 och har sedan dess deltagit som beslutsfattare samt bidragit i den vetenskapliga kommittén. Sveriges roll är tydlig: att baserat på försiktighetsprincipen, verka för att utvecklingen i Antarktis sker på ett hållbart sätt där biologisk mångfald och utsatta ekosystem skyddas.

Som medlem i kommissionen, dels genom EU, men också som egen medlem, har Sverige ett stort ansvar att se till att den antarktiska oceanen får ett så starkt skydd som möjligt – i synnerhet då forskningen på dessa avlägsna platser fortfarande är begränsad och mycket mer kunskap krävs för att vi ska förstå detta känsliga och utsatta ekosystem.

Sverige har hittills ställt sig positivt till ett skyddsområde i Weddellhavet, men mer behövs för att förslaget inte ska blockeras. Eftersom konsensusbeslut råder i kommissionen kan ett land med egenintressen av till exempel skadligt industriellt fiske fälla förslaget.

Sverige och andra världsledare bör inte tillåta att unika havsmiljöer förstörs av en handfull stora företag. Tillsammans kan vi göra det tydligt för den svenska regeringen att vi vill skydda det som är avgörande för allt liv på jorden - våra hav.

Weddellhavet

Weddellhavet är hem åt fiskar och andra djur som anpassat sig till ett av de mest extrema förhållanden på planeten. Här lever bland annat majestätiska kejsarpingviner och blåvalar, och havsbottens artrikedom kan likställas med ett tropiskt korallrev. Att skydda Weddellhavet innebär att skydda en av de mest orörda platserna på planeten.

Säsongscykeln för havets istäcke i Antarktiska oceanen är en av de mest tydliga signalerna om jordens klimat. Detta gäller också Weddellhavet som till 70% är täckt av tjock is under vintern men återgår till isfria förhållanden i stora områden under sommaren. Forskningen här är ovärderlig: Weddellhavet har bidragit till kunskap om ekosystemprocesser och biologisk mångfald i över 30 år.

Weddellhavet fyller en viktig roll som tillflyktsort för arter som bland annat krill och pingviner, alla beroende av havsisens årscykel. Enligt konventionen för biologisk mångfald (CBD) uppfyller Weddellhavet kriterierna för ett skyddsvärt område. Därför vill vi skapa världens största skyddade havsområde i Weddellhavet, och du kan vara med på resan för att få det att hända.