Idag har Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om en energiuppgörelse som innebär att kärnkraften ska fasas ut och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och höjda säkerhetskrav och kostnader införs för de nuvarande kärnkraftverken. Dock nämns inte ens Vattenfalls brunkolsverksamhet vilket går rakt emot vad både Miljöpartiet och Socialdemokraterna sagt under valrörelsen.  

Greenpeace välkomnar överenskommelsen i grova drag och ser den som viktiga steg i rätt riktning. Här följer våra initiala kommentarer.

100 procent förnybar energi.

Det är bra och oerhört viktigt att det slås fast att förnybart är målet för Sverige. Det bör inte råda någon som helst tveksamhet om vart siktet är inställt: Sverige ska gå mot en 100 procent förnybar energiproduktion. Det är däremot olyckligt att man inte vågar sätta ned foten och precisera när detta ska vara infört. Även om riktningen nu definitivt är utstakad kvarstår osäkerheten om farten i omställningsprocessen. Detta behöver tydliggöras och en färdplan mot detta mål med tydliga kontrollstationer måste preciseras.

Ingen ny kärnkraft i Sverige.

Överenskommelsen innebär i praktiken att fönstret för ny kärnkraft i Sverige permanent har stängts. Att Vattenfall ska avsluta processen med att bygga ny kärnkraft är ett oerhört viktigt besked för hela energibranschen. Eftersom statligt subventionerad kärnkraft inte är aktuell innebär detta att vi inte kommer att få någon ny kärnkraft i Sverige.

Påskyndad utfasning av existerande kärnkraft.

Det är bra att säkerhetskraven på de gamla riskabla reaktorerna ska skärpas och att kärnkraften ska krävas bära större samhällsekonomiska kostnader. Detta har Greenpeace krävt sedan länge. Om detta genomförs innebär det i praktiken att avvecklingen av de gamla reaktorerna kommer att skyndas på eftersom det blir olönsamt att driva dem vidare. Viktiga frågor återstår emellertid att besvara. Vilka är de nya säkerhetskraven och till när ska de vara införda? Hur kan tillsynen av Strålsäkerhetsmyndigheten skärpas i denna riktning? Greenpeace kräver att inga reaktorer ska drivas längre än dess ursprungliga livslängd och har av säkerhetsskäl krävt att samtliga reaktorer ska stängas till dess att samtliga säkerhetskrav är uppfyllda.

Energikommission tillsätts.

Det är bra att man tillsätter en energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse samt att regeringens utgångspunkt är att kärnkraften ska avvecklas och ersättas med förnybar energi. Det finns parlamentariska förutsättningar för att överenskommelsen rimligen också når detta mål. Det är dock viktigt att dessa ”blocköverskridande samtal” inte dras i långbänk. I december 2015 ska ett nytt klimatavtal förhandlas fram inom ramen för FN. I god till före detta måste Sverige ha en tydlig position.

Vattenfall ska vara ledande i omställningen?

Det är bra att tydliggöra att styrningen av Vattenfall ska inriktas på att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Frågan är emellertid vad som är skillnaden mot dagens situation. När det gäller Vattenfalls brunkolsverksamhet är överenskommelsen extremt svag och intetsägande. Det är ett underbetyg att man inte tydliggör att Vattenfalls fossila energi ska fasas ut och att nya kolgruvor inte ska öppnas. Här förväntar vi oss mycket mer av den nya regeringen.

Överenskommelsens globala betydelse.

En inte helt oviktig konsekvens av överenskommelsen är de signaler detta ger internationellt. Att Sverige, genom denna överenskommelse, kan återta en ledartröja i den globala energiomställningen med målet om 100 procent förnybar energi och utfasning av fossil energi och kärnkraft är vårt kanske enskilt viktigaste bidrag till att motverka klimatförändringarna.

Framtiden är förnybar, detta står helt klart idag.

Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige