Havsmiljö, fiske och sjöfart debatteras alltid intensivt under politikerveckan i Almedalen. Så även supervalåret 2014. Ett 50-tal seminarier handlar om havsmiljö. Därtill kommer alla miljöpolitiska event, t ex energi- och klimat, som också har bäring på havet. Greenpeace havsmiljöexpert Jan Isakson listar här 10 event du inte får missa.

Följ debatten på twitter @JanIsakson.

 

1. Trygga räkan – debatt om mediestormen kring nordhavsräkan

När: Måndag 30 Juni, 16:00 - 18:00 Var: Westanders trädgård, Södra kyrkogatan 13 Arrangör: Marine Stewardship Council, MSC. Mer info.

Missa inte det här! Med 60 fartyg som fiskar på en mindre kvot än de 10 danska fartygen som fiskar efter räka i Skagerrak lider den svenska räkflottan av stor överkapacitet. Det tvingar dem att illegalt dumpa småräkor över bord för att få ekonomin att gå ihop och tvingar dem att bottentråla i unika och känsliga miljöer, t ex det marina Natura 2000-området Bratten utanför Lysekil på västkusten. Nyligen rödlistade WWF Nordhavsräkan p g a av att dumpningen fortsätter, trots att vi länge larmat om problemen i fisket. Nu bjuder MSC in till debatt om räkfisket.

Räkfiskarna kommer att göra allt för att framställa sina försök med mer selektivt fiske som lyckade, att de kan fortsätta fiska räka utan att illegalt dumpa fullt ätliga småräkor över bord för att öka sin vinst. Försök från Grönland och Norge har visat att det är mycket svårt att bara fånga de stora räkorna, de sk kokräkorna, som ger runt tio gånger bättre betalt till yrkesfiskaren.

Frågan är om debattörerna vågar lufta de mest brännande frågorna: Vad gör vi åt grundproblemet att för många och stora svenska räktrålare fiskar efter allt färre räkor? Och kan räkfiskarna visa oberoende dokumentation som visar att selektiviteten faktiskt ökar med deras nya redskap? Det här blir en rysare.

 

2. Sjöfartens globala miljö och säkerhetsfrågor: Går arbetet framåt?

När: Måndag 30 Juni, 15:00 - 16:30 Var: Maritim mötesplats, Hamngatan 1, trädgården Arrangör: World Maritime University. Mer info.

Växthuseffekten gör att havsisarna i Arktis smälter. Det öppnar helt nya möjligheter för världens rederier att forsla gods från världens verkstad Kina till marknaderna i Europa, via nordostpassagen  norr om Ryssland. Den kinesiska rederijätten COSCO hävdar att de kan spara två veckor genom att välja den norra rutten istället för den traditionella via Suezkanalen. Handelssjöfarten genom Arktis unika och känsliga miljöer kommer med andra ord att explodera inom kort, vilket kommer förändra mönstren för hela världshandeln. Samtidigt är miljöhänsynen under all kritik.

Östersjön är ett annat känsligt hav som står inför stora utmaningar, trots sin status som särskilt känsligt havsområde, PSSA. Sannolikheten för en olycka med ett allvarligt oljeutsläpp som följd ökar i takt med trafiken och den ryska oljeexporten via hamnar i finska viken.

Samtidigt som sjöfarten växer dramatiskt släpar arbetet med sjösäkerhet och miljö efter. Sjöfarten håller på att bli en dominerande faktor med allt starkare påverkan på havets miljö. Internationella experter och en panel av ledande svenska politiker diskuterar vad som kan göras.

 

3. Partierna utmanas - politik för en levande planet?

När: Torsdag 3 Juli, 16:00 - 17:00 Var: Teaterskeppet, fartyg, Stora matsalen Arrangör: Världsnaturfonden WWF Mer info.

Ett av få tillfällen i Almedalen där vi faktiskt kan jämföra partiernas miljöpolitik ordentligt. WWF radar upp representanter från riksdagspartierna, hoppas bara någon från Centern dyker upp också, de är ju trots allt till stor del ansvariga för dagens miljöpolitik. En färsk granskning av partiernas miljöpolitik presenteras. De politiska företrädarna utmanas också med de viktigaste trendbrotten som kommande regering behöver fixa.

 

4. Östersjön – inget att leka med! Kemikalier i leksaker - hur påverkas barnen och miljön?

När: Tisdag 1 Juli, 13:00 - 14:30  Var: Briggen Tre kronor, fartyg. Arrangör: Initiativet Hållbara Hav/Briggen Tre Kronor, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Mistra, ITM och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, MistraPharma och Trossa AB. Mer info.

All världens skit rinner, för eller senare, ut i våra hav. Det gäller även giftiga kemikalier. Redan idag har Sverige tvingats förhandla till sig ett undantag från EU:s gränsvärden för fet fisk, som t ex lax och strömming, från Östersjön. Den är för giftig för att få säljas i EU!

Vad finns det för skadliga kemikalier i barnens leksaker? Vilka krav ställer lagstiftningen? Hur påverkar våra val Östersjön samt vår och barnens hälsa? Hur väljer vi rätt? Kom för att få svar och lyssna på när forskare, företag och myndigheter diskuterar hur de ser på framtiden.

 

5. The sea as a resource: Protect it and use it responsibly

När: Tisdag 1 Juli, 14:50 - 16:20 Var: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22 Arrangör: Havs och Vattenmyndigheten, Council of the Baltic Sea States, CBSS, Forum Östersjön. Mer info.

OBS. Seminariet hålls på engelska.

I dag finns ingen sammanhållen planering av hur de havsområden som omger Sverige ska användas. För att nå en långsiktigt hållbar utveckling i områdena ska nu nya regler för hushållning med havsområden införas. Detta är helt avgörande för att t ex nya marina reservat ska kunna skapas och – framförallt – att skarpa och tydliga regler för skadliga verksamheter enklare ska kunna införas och upprätthållas.

För havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska regeringen besluta om havsplaner. De ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar hur ett havsområde kan användas. Regeringen får besluta om förbud eller begränsningar för verksamhet inom ett område som omfattas av en havsplan.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Här får vi förhoppningsvis veta hur långt Sverige kommit i arbetet. Kommer vi t ex kunna stänga mjukbottnar för destruktiv bottentrålning (vilket är i princip omöjligt idag, i alla fall har det inte hänt)? Och hur ska miljöintressena tas till vara när fiskeregleringar för marina skyddade områden inrättas? Det är två frågor som i alla fall borde diskuteras här.

 

6. Så kan strandexploatering påverka kustfisken i Östersjön

När: Torsdag 3 Juli, 15:15 - 15:30 Var: Aurelia, fartyg Arrangör: Stockholms universitets östersjöcentrum Mer info. Arrangör: Stockholms universitets östersjöcentrum

Kort men viktigt seminarium, speciellt om du också reagerat på att det nappar allt sämre i våra skärgårdar. Grunda vikar är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för flera fiskar i Östersjöns kustområden. Samtidigt är trycket på dessa miljöer stort.

En oroande utveckling är att allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av exploatering genom byggnation, muddringar, båttrafik och ökat näringsläckage från land. Forskningen tyder på att detta även missgynnar rekryteringen hos flera fiskarter, vilket kan leda till svagare bestånd av rovfisk och påverka hela kustekosystemet. För Stockholms skärgård är redan 40 procent av fiskens lek- och uppväxtområden tydligt exploaterade. Forskning visar även att det befintliga nätverket av marina skyddade områden inte ger tillräckligt skydd för de här miljöerna.

 

7. Östersjöns miljö – ett olösligt problem?

När: Måndag 30 Juni, 14:00 - 15:00 Var: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Stora föreläsningssalen E22 Arrangör: Uppsala universitet Mer info.

Larmrapporterna om Östersjöns miljötillstånd har varit många genom åren. Ändå skapar vi inte tillräckligt många marina reservat, ändå görs för lite för att minska utsläppen, ändå fortsätter vi fiska för mycket och i känsliga områden! Det räcker inte alltid med kunskap om miljön, i slutänden är det ändå människan det handlar om. Hur ska vi lyckas samarbeta för att fatta de nödvändiga besluten?

Sedan några år har vi en särskild myndighet, Havs- och vattenmyndigheten, som ska ta ett helhetsgrepp på förvaltningen av haven. Kommer deras roll tas upp av panelen mån tro?

 

8. Vem sätter agendan i havsmiljödebatten?

När: Fredag 4 Juli, 11:00 - 12:00 Var: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5,E22 Arrangör: Havsmiljöinstitutet Arrangör: Havsmiljöinstitutet Mer info.

Varför blir det folkstorm när fredagsräkorna ifrågasätts men inte när olika miljörapporter visar hur tillståndet i havet försämras?

SOM-institutets stora undersökning som presenterades i april visade att det som oroar svenska folket mest är miljöförstöring, försämrad havsmiljö och förändringar av jordens klimat. Trots det rankar svenska folket inte miljöfrågorna särskilt högt i den politiska debatten. Varför är det så?

Varför blir inte miljödebatten mer lösnings- och åtgärdsinriktad? Och vilken roll ska forskare ha i debatten? Utifrån aktuella havsmiljöfrågor diskuterar en panel, med representanter från forskning, miljöorganisationer, media, politik och näringsliv, vilka aktörer som har inflytande över agendan och hur debatten förs.

 

9. Småskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor eller en utdöende traditionell näring?

När: Torsdag 3 Juli, 14:00 - 15:00 Var: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22 Arrangör: Östersjöinitiativet, Simrishamn kommun, Marint Centrum, ingår i Östersjöveckan Mer info.

Generellt är det småskaliga fisket mer miljövänligt än det storskaliga. Trots det favoriseras som regel det storskaliga industrifisket när fiskeripolitiken utformas. Därför samarbetade Greenpeace med det småskaliga yrkesfisket under reformen av EU:s fiskeripolitik.

Men trots löften från såväl EU-kommissionen som nationella myndigheter och politiker om ett riktat stöd och dessutom ett växande intresse bland allmänheten för hållbart småskaligt fiske håller detta fiske på att dö ut. Är denna utveckling oundviklig eller kan man vända utvecklingen?

 

10. Havet, samhällsnyttan, näringslivet och politiken

När: Onsdag 2 Juli, 09:30 - 12:00 Var: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22 Arrangör: Världsnaturfonden WWF Mer info.

Många makthavare måste ha ekonomiska argument för att förstå nyttan med att bevara vår miljö i ett hyggligt skick. Här kan de få det. Tyvärr kommer vinsten med en god miljö oftast först på några års sikt, näringslivet jagar resultat nästa kvartal.

Seminariet ska gå på djupet i problemställning, påvisa vinsterna med en mer långsiktigt hållbara lösningar samt sätt fingret på vad som behöver göras, från den privata sektorn men i synnerhet från politikerna, för att skapa incitament för ekologiskt hållbara verksamheter.