Under veckan har vi varit på Socialdemokraternas kongress för att prata om att en energiomställning, en skarp klimat- och energipolitik är grunden för ekonomin, välfärden och jobben. Vi har mejlat våra förslag och rapporter till alla ombudsmän som är här för att arbeta fram socialdemokraternas politik fram till valet, och vi har skrivit flera debattartiklar i olika tidningar med syfte att förmå partiet att bli tydligare i förhållande till energi och klimat.  

Nu har de nya skrivningarna kring klimat och energiavsnittet i Framtidskontraktet kommit, och här kommer våra slutsatser:

Följande är förändringar till det bättre:

”Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla satsningar på förnybar energi och energieffektivisering”

”För att klara omställningen i energisystemet krävs även att vi producerar mer energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka för en effektivare energianvändning inom industrin ska bejakas liksom en fortsatt omställning av transport- och bostadssektorn.”

”Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen. För att ge tydliga långsiktiga signaler vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att det tas fram en tydlig plan för att minska våra utsläpp med minst 90 % till år 2050 jämfört med 1990. Delmål för år 2030 och 2040 ska sättas ut liksom sektorsvisa mål ska 25 finnas med och för exempelvis trafik, boende och jordbruk. En årlig avstämning av klimatmålen ska göras.”

”Öka energieffektiviseringen. Vi ska stimulera och uppmuntra energieffektivisering. Bostäderna från miljonprogrammet ska byggas om på ett miljöriktigt och hållbart sätt för och minska sin  energiförbrukning. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och -förbrukning. Så kallade vita certifikat som ställer krav på elleverantörerna att bidra till effektivisering ska införas.”

 

Följande formuleringar måste fortfarande förändras:

”Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver.”

- Formuleringen om kärnkraftens roll borde tas bort helt och hållet – av den enkla orsaken att den helt enkelt inte stämmer:

”Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020.”

- 30 TWh är ett alldeles för lågt ställt mål om vi ska säkra energitillgången till den elintensiva industrin och elektrifiera transportsektorn. Alla är överens om att vi behöver el i framtiden och att då sätta ett mål som inte är högre än rådande planeringsram för vindkraften är hämmade snarare än pådrivande. Målet bör vara åtminstone 40 TWh år 2020.