Det norra skogsbältet sträcker sig runt norra halvklotet och spelar en avgörande roll för oss alla. Detta jättelika ekosystem dämpar den globala uppvärmningen genom att lagra mer kol i träd och mark än alla tropiska skogar tillsammans. Här lever tusentals växt- och djurarter, men många av dem hotas när deras livsmiljö förstörs av kalavverkning.

Det finns många anledningar till att skydda livet i skogen, men det går att summera rätt bra med ett egoistiskt skäl: för att kunna leva bra liv är vi människor beroende av att det finns en mångfald av djur- och växtarter.

Ändå är mindre än tre procent av den boreala skogen skyddad från mänsklig påverkan på global nivå. I dagsläget ser det inte bättre ut i Sverige – även här har bara två procent av skogen nedanför fjällen ett långsiktigt och fullvärdigt skydd.

Varför gör inte ens Sveriges regering vad den har lovat? Tillsammans med de flesta av världens länder har Sverige lovat att skydda minst 17 procent av sin landareal men vi är långt ifrån det målet idag. Tillsammans med Finland, Ryssland och Kanada har vi ett ansvar att skydda den boreala skogen – ett ekosystem av betydelse för hela världen.

På global nivå kräver vi ett bättre skydd av det norra skogsbältet. Regeringarna behöver prioritera så kallade intakta skogslandskap och andra skyddsvärda skogar som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden och för att begränsa klimatförändringarna.

Vi kommer den närmsta tiden att presentera några förslag på hur den svenska regeringen kan skydda skogen. Det här är vårt första krav:

  • Skydda den skog vi vet är skyddsvärd! Greenpeace kräver ett omedelbart moratorium mot (stopp för) avverkning av skog i alla de områden som har identifierats som skyddsvärda av Naturvårdsverket.

I preliminära resultat från en kartläggning som gjordes 2015 konstaterar Naturvårdsverket att det finns cirka "558 000 hektar kända oskyddade värdekärnor utanför formellt skydd på produktiv skogsmark nedanför gränsen för fjällnära skog". För att tala klarspråk betyder det att myndigheten har identifierat 558 000 hektar skyddsvärd skog som inte är skyddad.

Mer än hälften av de här skyddsvärda skogarna, 341 000 hektar, ägs av staten genom Fastighetsverket och Sveaskog. Staten måste omedelbart skydda dem från avverkning.
För att skydda resterande 217 000 hektar kräver vi att Skogsstyrelsen ger avslag på alla avverkningsanmälningar som berör de områden som Naturvårdsverket har identifierat som skyddsvärda.

Den här åtgärden skulle ge skydd åt ytterligare drygt en procent av Sveriges yta. Mer behövs. Fortsättning följer.

>>> Skriv gärna på vår namninsamling om du inte redan har gjort det – ställ krav på politikerna att skydda det norra skogsbältet!

Lina Burnelius
Skogsansvarig på Greenpeace