Inte med min pensioni

Den 25 april meddelade vi att Greenpeace kommer att sluta betala den del av arbetsgivaravgifterna som går till det allmänna pensionssystemet. Detta eftersom de investeringar i kol- gas- och oljebolag som första till fjärde AP-fonderna har inte är förenliga med Klimatlagen och våra klimatmål. Samma dag så skickade vi också ett brev till AP-fonderna, med kopia till bland annat Skatteverket. Vid en presskonferens i Stockholm förklarade vi varför vi tar detta steg.

Vi har sedan dess fått många frågor om hur vi egentligen gör när vi skiljer ut just pensionsavgiften och låter pengarna gå till ett speciellt skyddat konto istället för till pensionssystemet och AP-fondernas klimatskadliga investeringar. Några har även hört av sig och uttryckt intresse för att göra det samma vilket vi naturligtvis välkomnar. Om fler sätter press på AP-fonderna, ökar chanserna att de snabbt tar sitt förnuft till fånga och flyttar pengarna från sådant som förvärrar klimatproblemet till lösningarna.

Att inte betala den här obligatoriska delen av arbetsgivaravgiften är en form av civil olydnad vilket är en av våra grundläggande sätt att påverka som miljöorganisation. Det är vår skyldighet att bryta mot lagen när den tvingar oss att delta i klimatförstörelse.

Några av grundpelarna i civil olydnad är att öppet stå för sina handlingar och vara beredd att ta ansvar för sina handlingar. Greenpeace gör detta som arbetsgivare och vi är beredda att ta konsekvenserna av vårt agerande.

#Flyttapengarna

Så hur gör vi då?

Varje månad betalar arbetsgivaren Greenpeace Norden, likt andra arbetsgivare, in sociala avgifter för samtliga anställda. Det gör vi genom att deklarera bruttolönesumman för alla som arbetar hos oss. Baserat på detta räknas arbetsgivaravgifterna ut.

Inget i det vi nu gör förändrar deklarationen. Vi gör precis samma beräkningar som tidigare. Skillnaden är att vi betalar in mindre och därmed blir skyldiga Skatteverket pengar. Det innebär att de individuella pensionerna inte påverkas, vi deklarerar ju samma pensionsgrundande inkomster.

Vi räknar från och med nu ut hur stor del av de avgifter som vi betalar in till Skatteverket som sedan skulle vidare till pensionssystemet varje månad och sätter istället in dessa pengar på ett skyddat konto där de väntar på att Första till Fjärde AP-fonderna flyttar pengarna från kol, olja och gas.

Pengarna på det skyddade kontot används alltså inte till något annat, vilket vi har villkorat i instruktionerna när vi startade kontot. De bara väntar på att AP-fondernas styrelser ska ändra sin policy för investeringarna. När vi fått försäkringar om att de kommer att investeras i enlighet med vår Klimatlag och Parisavtalet flyttar vi mer än gärna tillbaka pengarna.

Vi får också frågor om vad som skulle hända om alla gjorde som vi gör. Svaret är att om alla gjorde som vi gör så skulle pensionssystemet drabbas hårt och AP-fonderna skulle känna en oerhörd press att faktiskt flytta pengarna från investeringar i klimatskadliga verksamheter.

Vilka juridiska konsekvenser kan detta få?

En grundläggande fråga vi vill ställa med detta initiativ är om AP-fondernas investeringar i några av de största fossilbolagen som finns i världen verkligen är lagliga. Det känns ju onekligen orimligt att de skulle vara lagligt för statliga fonder att investera i just det som skapar klimatförändringarna med tanke på vår regeringsform som säger att det allmänna ska främja en god miljö för kommande generationer, de klimatavtal sverige undertecknat, och den klimatlag vi nyligen instiftat. Vi förväntar oss att det blir en juridisk process och att det därmed blir prövat om vad som är vårt respektive AP-fondernas ansvar och att vi kanske till och med har en skyldighet att vägra medverka i detta.

Skatteverket kommer sannolikt att skicka ett betalningskrav till Greenpeace när det blir ett underskott på vårt skattekonto. Detta betalningskrav kommer vi att överklaga och vi förväntar oss att denna fråga därefter kan komma att prövas i förvaltningsrätten.

Vi hoppas att AP-fonderna, redan innan denna fråga avgjorts i domstol, ändrar sin policy och slutar investera i kol, olja och gas så att vi kan betala tillbaka pengarna.

Inte med min pension, manifestation, Stockholm 25 april

Du kan hjälpa till!

Genom åren har många organisationer pekat på att AP-fondernas investeringar inte är förenliga med våra mål om hållbarhet. Det har också blivit alltmer tydligt att det både internationellt och i Sverige ställs tydligare krav att finanssektorn måste ställa om. Det är ju i grunden enkelt. De behöver bara sluta investera i sådant som skapar klimatproblemen och istället investera i lösningarna. Ändå händer inte den som måste ske.

Du kan hjälpa till genom att skriva under vår namninsamling och kräva att AP-fonderna slutar investera i klimatskadlig verksamhet. Du kan också skicka ett mail direkt till de ansvariga inom de olika fonderna.

Nu flyttar vi pengarna!

Rolf Lindahl, kampanjledare
Pia Wickman, ekonomichef