En tredjedel av de 151 kärnreaktorerna i drift i Europa vid sidan av Ryssland, kommer inom tre år att passera den tekniska livslängd som de ursprungligen konstruerades för, vilket vanligen är 30-40 år. I Sverige kommer i år samtliga de fyra äldsta reaktorerna att passera 40-årsstrecket. Ingen reaktor i världen har drivits längre än 50 år.

Med en ökad ålder för kärnkraftverken ökar osäkerheten och riskerna.

I och med en tilltagande medvetenhet om riskerna med kärnkraft inom Europa har myndigheternas regler skärpts väsentligt, inte minst som en följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan. Mot bakgrund av de stora riskerna för människa och miljö som kärnkraft kan medföra, inom länder såväl som hela regioner, har också konventioner antagits som ger aktörer möjlighet att påverka beslut om kärnkraft.

En sådan konvention är den så kallade Esbokonventionen. Konventionen är en miljöskyddskonvention som syftar till att förebygga gränsöverskridande negativa miljöeffekter och här finns krav på att informera grannländer och allmänhet om verksamheter som kan orsaka miljöeffekter.

Nya beslut inom ramen för Esbokonventionen slår fast att ett beslut om livstidsförlängning av en kärnreaktor ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning samt en underrättelse till grannländer om att delta i denna process.

Greenpeace välkomnar dessa beslut och konstaterar att statsparterna måste leva upp till sina åtaganden och genomföra miljökonsekvensbeskrivningar. I Sverige funderar för närvarande Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) på om huruvida man ska ge tillstånd till ökad livstid för Oskarshamn 1 och 2 – två av Sveriges äldsta reaktorer.

SSM måste nu ta konsekvenserna av denna nya rättspraxis och leva upp till våra internationella åtaganden: genomför miljökonsekvensbeskrivningar innan beslut om livstidsförlängning av gamla kärnreaktorer fattas!

 

Läs mer:

Kärnkraftsmyndighet bryter mot internationell konvention, debattartikel av Greenpeace i Sydsvenskan, 26 augusti 2014.

Angående beslut om livstidsförlängning av Oskarshamn 1 och 2, brev till miljöminister Lena Ek av Greenpeace.