Greenpeace #stresstest 2012

Det finns en inneboende tröghet i samhällsförändring; strukturer, invanda mönster och tankegångar är ett effektivt kitt som binder samhället samman. Den eller det som är annorlunda än normen bryts ofta ned för att införlivas i den gemensamma samhällskroppen eller stöts aktivt ut och motarbetas. Det kan ses som ett uttryck för ren självbevarelsedrift, eftersom samhället och dess lydiga medborgare lever i symbios och ett ömsesidigt beroende. Att stå emot detta kan vara lika svårt som stort.

I Sverige har ett axiom – en grundsats – konstruerats: kärnkraft är ren, billig och säker. Kärnkraften har förmedlats och etablerats som förutsättningen för välfärd, vardagsliv och näringsliv och avvecklingsivrare utgör därmed ett hot mot den levnadsstandard och trygghet vi alla åtnjuter.

När aktivister stresstestade svenska reaktorer blottlades kärnkraftens nya kläder.

Aktionen på Forsmark och Ringhals kärnkraftverk som genomfördes för exakt ett år påvisade säkerhetsbrister som vi helst vill blunda inför. Men fortsatt förnekelse blir svår att bära när sanningen tynger.

Greenpeace #stresstest visade att kärnkraften är osäker. Samtidigt öppnade aktivisterna dörren för en förnybar framtid. Evolution i morgon förutsätter revolution idag.

Framtiden är förnybar. Energi[R]evolutionen är här.

 

Nedan följer en lista över några händelser det gångna året som är relaterade till svensk kärnkraftssäkerhet. Några av dem finns med på listan över de ca 4400 tillbud som SSM registrerat under 2000-talet (2000-2012) som hänt vid svenska kärnkraftverk.

 

Svensk kärnkraftsosäkerhet 365 dagar post Greenpeace #stresstest

I oktober 2012 genomförde 70 Greenpeaceaktivister fredliga, stresstester vid Forsmark och Ringhals kärnkraftverk för att belysa hur orimligt tillgängliga kärnkraftverken är. Aktivisterna lyckades uppehålla sig i över ett dygn innan de lokaliserades av vakter. Två aktivister hittades aldrig utan överlämnade sig självmant till polisen efter 38 timmar.

Kärnkraftbolagen svarade med att bygga nya staket och lova fler kontrollstationer. Åtgärder som mer tycks handla om att mota fredliga aktivister i grind snarare än att lösa de fundamentala säkerhetsproblemen.

Den 21 maj kunde Greenpeace visa att oavsett antal eller höjd på stängsel kan vi med enkla medel ta oss ända in till själva reaktorbyggnaden. Utan hinder har en Greenpeaceaktivist flugit över Ringhals kärnkraftverk och släppt ned ballonger på taket på Ringhals. Aktionen underströk det vi visat tidigare – kärnkraften är inte säker.

Det senaste årets händelser bekräftar detta ytterligare:

 

10 oktober 2012 – Lena Ek kallar till sig SSM och operatörer och kräver åtgärdsplan

Miljöminister Lena Ek hade ett möte med Strålsäkerhetsmyndigheten samt ägarrepresentanter för Vattenfall och Eon kring säkerheten på de svenska kärnkraftverken. Miljöministern ser enligt regeringskansliet ”allvarligt på det som hänt”, och har kallat till ett nytt möte om en månad där ministern vill se en åtgärdsplan.

 

31 oktober 2012 – SSMs utredning visar på allvarliga säkerhetsproblem

Strålsäkerhetsmyndighetens utredning om långsiktig säkerhet lämnas. Analysen understryker att flera åtgärder måste vidtas för att den långsiktiga säkerheten ska garanteras. Bland annat måste de svenska kärnkraftverken förses med system nödkylning för att minska risken för en härdsmälta. Man konstaterar också att tåligheten mot extrema naturfenomen måste stärkas och att kärnkraftverkens haveriberedskap och haverihantering måste förbättras. Vidare måste skyddet mot sabotage stärkas och man måste öka marginalerna mot oförutsedda händelser i åldrande reaktorer. SSM konstaterar också att industrin har ”brister eller avvikelser i förhållande till gällande krav på säkerhetsanalys”.

 

5 november 2012 – SSM slår fast brister i förmåga att stå emot attacker

SSM konstaterar i sin Risk- och sårbarhetsanalys bland annat att ”Intrången på Forsmarks område den 14 juni 2010, samt på Forsmark och Ringhals områden 9-10 oktober 2012 visar att det behövs ett fortsatt arbete med bättre samordning av polisens och de kärntekniska anläggningarnas åtgärder mot antagonistiska handlingar.” Förmågan att stå emot ett terrorangrepp mot ett kärnkraftverk är enligt SSM ”mycket bristfällig”.

 

6 december 2012 – O2 stoppas av SSM

”Strålsäkerhetsmyndigheten har i dag beslutat att Oskarshamns kärnkraftverk utan dröjsmål ska stoppa driften av kärnkraftsreaktorn O2 då bolaget inte kunnat visa att väsentliga säkerhetsfunktioner uppfyller myndighetens krav på driftklarhet och tillförlitlighet. ” … ” De säkerhetsfunktioner där OKG inte har redovisat att man uppfyller myndighetens krav är dieselgeneratorerna och brytarna för dieselsäkrade skenor.” 21 december får reaktorn åter tas i drift.

 

20 december 2012 – OKG sätts under särskild tillsyn av SSM

OKG har problem inom flera områden när det gäller säkerhetsarbetet, problem som delvis bottnar i brister avseende ledning, styrning och egenkontroll.  Det gör att vi är tvungna att agera.  Men problemen är inte så allvarliga att vi ifrågasätter fortsatt drift av bolagets reaktorer”, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Därmed är två av tre av de svenska kärnkraftverken satta under särskild tillsyn.

 

20 mars 2013 – Bristande IT-säkerhet hos kärnkraftverken

Metro avslöjar att inpasseringssystemen på kärnkraftverken har stora brister och att obehöriga kan ta sig in och manipulera systemen och kunna ta sig in förbi inpasseringssystemet och skada kärnkraftverket.

 

3 maj 2013 – Forskarkritik mot svensk handlingsplan för stresstest

Den tyska kärnkraftsexperten Oda Becker granskar den svenska handlingsplanen av stresstesterna som SSM lämnat in till ENSREG. Handlingsplanen möter kritik för att det mest handlar om utredningar och att åtgärderna inte fullt ut ska vara genomförda förrän 2020. Becker konstaterar att risken för en härdsmälta med potentiellt stora radioaktiva utsläpp är att betrakta som ”relativt hög”.

 

21 maj – Greenpeace utför kompletterande stresstest av Ringhals

Greenpeace fortsatte de fredliga stresstesterna av svenska kärnkraftverk. Utan hinder och med enkla medel har en aktivist flugit i skärmflyg över Ringhals och släppt ned ballonger på reaktortaket. Stresstesten visar hur utsatt Ringhals är för en attack eller olycka från luften, en potentiell fara som inte har utretts tillräckligt av vare sig industri eller myndighet.

 

29 maj 2013 – SSM: OKG brister i ledning och styrning

SSM meddelar att man anser att verksamheten vid OKG ”inte i tillräcklig omfattning uppfyller kraven på strålsäkerhet”. Bolaget har brister i bland annat ”ledning, styrning och egenkontroll.” Samtidigt säger SSM att bristerna inte är så allvarliga att man ser anledning att ifrågasätta driften av kärnkraftverket.

 

30 maj 2013 – Strömavbrott på Forsmark

Forsmark 3 drabbades av problem med den ordinarie strömförsörjningen och reaktorn fick i stället drivas med en reservgenerator. Händelsen klassades som en kategori 1-incident, dvs den allvarligaste på den svenska tregradiga skalan.

 

12 juni 2013 – Brand på Ringhals

Ett brandlarm utlöses på Reaktor 1 på Ringhals och brandkåren tillkallas. Branden startar i utspilld olja under isoleringen på en högtrycksturbin. Dagen dessförinnan hade SSM hävt den särskilda tillsynen av Ringhals som bolaget varit satt under i nära fyra år.

 

14 augusti 2013 – Trots sprickor får Forsmark drivas vidare

SSM ger Forsmark dispens att driva reaktor 1 vidare till trots sprickor. Sprickorna upptäcktes först 2011 och SSM har gett Forsmark dispens först till september 2012, sen till juli 2013 och nu till septembeer 2015.

 

19 september 2013 – SSM: Anmärkningsvärda, allvarliga och stora brister hos OKG

SSM riktar allvarlig kritik mot OKG för att man saknar program för att hantera åldringsfrågor som enligt föreskrifterna borde ha införts redan 2008! SSM ser "allvarligt" på att "stora brister" för OKG:s program för åldringsrelaterade försämringar och skador har påträffats . Resultatet från inspektion är "anmärkningsvärt" med hänsyn till att O1 nu gått in i långtidsdrift (dvs längre tid än den är konstruerad för, >40 år).

 

1 oktober 2013 – Minister kräver stängd kärnkraft vid säkerhetsbrister

 TV4 avslöjar att beredskapen vid de svenska kärnkraftverken vid en stor olycka eller en terrorattack inte fungerar vilket kritiserats av Strålsäkerhetsmyndigheten, bland annat i deras sk Risk- och sårbarhetsanalys . Miljöminister Lena Ek kräver att Strålsäkerhetsmyndigheten ska stänga verken om säkerheten inte är tillräcklig.

 

10 oktober 2013 – rättegång i Varberg

 De sista aktivisterna från Greenpeace medverkar i rättegång i Varbergs tingsrätt efter sitt stresstest av kärnkraften. En av dem är Isadora Wronski, som här förklarar varför.