Idag är samernas nationaldag.
Samerna erkänns i Sverige som urfolk och som en nationell minoritet, vilket stadgas i svensk grundlag. Tyvärr är detta erkännande ofta inte mer än tomma ord. Samernas välbefinnande som ett levande folk med rik kultur är under hot från det industrialiserade samhället.

Samernas Nationaldag

För samerna, som för flera andra urfolk, har marken där de levt och verkat under lång tid stor betydelse för deras identitet, deras kultur och deras ekonomiska försörjning.

Avverkning av gammelskog
Renskötseln är central för både samernas kultur och ekonomi. Skogen är en viktig resurs för renskötseln, och en förutsättning för att den ska kunna bedrivas. Gamla orörda skogar med trädlav är en viktig betesresurs. När skogar med bra hänglavsbete avverkas tas en viktig betesresurs bort direkt.

Renen går på naturbete året om och renskötarna flyttar dem mellan olika betesmarker beroende på årstid, väder och betestillgång. För att renskötsel ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt idag och för framtida generationer behövs stora arealer sammanhängande betesområden. Det finns det inte idag. Ett sargat skogslandskap har direkta konsekvenser för renens överlevnad.

Främmande trädslag
I Sverige har vi många träd men väldigt lite riktig skog kvar. Skogsbolag tar för vana att avverka skog och ersätta den med plantage av tallarten Contorta– ett invasivt trädslag som präglas av snabb tillväxt, men helt förändrar skogens karaktär.

När de avverkade skogarna återföryngras med Contorta blir området ett renskötselimpediment, d.v.s. obrukbart för renskötsel. Betesmarker som föryngras med Contorta medför svårigheter för renskötseln i form av minskade betesmarker, ökade arbetsinsatser och ökade kostnader.

Samerna har krävt att återplantering av Contorta skall upphöra. Med hänsyn till renskötseln ska Contorta inte nyetableras inom renskötselområdet och befintliga bestånd bör avvecklas och ersättas med inhemska trädslag, detta krav är inget nyhet. Sedan 25/8 2017 uttalar Samebyordförande följande:

● Vi kräver att storskogsbruket tar sitt ansvar och slutar plantera Contorta i renskötselområdet, och tar fram en plan för hur befintliga bestånd kan avvecklas.

● Vi kräver respekt för vår rätt att kunna använda marken för renbete och accepterar inte att Contorta planteras på våra marker.

Framkomligheten och betesmöjligheterna minskar och för samebyn och den enskilde renägaren medför det ökade kostnader. Idag är dagen då ett rimligt krav gällande marken de har rätt till bör respekteras.

Greenpeace i solidaritet med samerna
Idag, när vi firar samisk kultur, vill vi klart och tydligt deklarera vårt stöd för samernas kamp för överlevnad, respekt och juridisk erkännande. Vi kräver att det svenska samhället skapar förutsättningar för samernas möjlighet att bedriva renskötsel. För det krävs att våra sista gammelskogar inte avverkas, och främst att samernas krav om ett omedelbart stopp för plantering av Contortata i Sápmi hörsammas.