Överkapacitet i fiskeflottorna, det vill säga att för många och stora fiskefartyg jagar allt färre fiskar i våra hav, är ett av de största hoten mot både havsmiljön och yrkesfiskarnas överlevnad.

Men den medicin som Sveriges regering ordinerar mot överkapaciteten visar sig nu ha svåra biverkningar. Istället för att lösa problemet flyttas det till Afrika, där svenska fiskefartyg nu förvärrar problemet med överfiske och dessutom fiskar i strid med folkrätten.

Vår nya granskning Exporting Exploitation visar hur svenska fartyg exporteras till det av Marocko ockuperade Västsahara. Där bidrar de till överfisket av redan överexploaterade fiskbestånd, samtidigt som fisket strider mot folkrätten och Sveriges position i EU, där Sverige säger nej till allt EU-fiske i Västsahara.  

Exporten möjliggörs av ett regelverk som regeringen infört, Individuella överförbara fiskerättigheter, där yrkesfiskare kan tjäna miljontals kronor på att sälja sina fiskekvoter i Sverige, för att sedan flytta sitt fiske till fiskevatten i länder utanför EU. 

Problemet är att Sverige inte ställer några krav på att yrkesfiskarna som sålt sin fiskekvot också ska skrota sina fartyg eller på annat sätt ta dem permanent ur fisket. 

Enligt FN:s Livsmedels- och jordbruksorganistation, FAO, är regelverk som det som regeringen infört effektivt för att minska antalet fiskefartyg lokalt, men inte för skrotning av fartygen. Därför betonar FAO vikten av att länder också ska se till vart de fartyg som tas bort från den egna fiskeflottan tar vägen, och att man är uppmärksam på negativa effekter som kan uppstå genom export till fiskerier på andra platser. Det har Sverige missat att göra, och nu ser vi konsekvenserna.

Vi har spårat vart de svenska pelagiska trålarna, som tagits ur den svenska fiskeflottan, tagit vägen. Av 39 fartyg som officiellt försvunnit från den svenska fiskeflottan fiskar över hälften - 21 stycken - fortfarande, men i andra vatten. Endast fyra fartyg har skrotats.

Totalt åtta båtar har börjat fiska i det ockuperade Västsahara istället. Fisket i Västsahara leds av svenska yrkesfiskare och sker delvis med svensk besättning, men formellt utförs fisket av marockanska företag. Det finns exempel på fiskare som tjänat cirka 60 miljoner kronor på att sälja sin fiskekvot i Sverige och som flyttat sitt fiske till Västsahara.

Fiskefartyg från Sverige, som fiskar nu i Västsahara.

Med andra ord exporterar Sverige idag överfiske och exploatering till det ockuperade Västsahara. Detta trots att Sverige i andra sammanhang kraftigt motsätter sig EU-fiske i Västsahara.

Idag hålls det en omröstning i EU-parlamentet om EU:s fiskeriavtal med Marocko, som bland annat handlar om fisket i Västsahara. Idag tillåts inget EU-fiske i Västsahara, och Sverige säger av folkrättsliga skäl nej till att EU ska börja bedriva fiske där.

Sveriges position är viktig inte minst för att samtliga fiskbestånd i Västsahara, utom sardinerna, redan är överfiskade. Och enligt FAO riskerar sardinellabeståndet, som är mycket viktigt för småskaliga kustfiskare i hela regionen, en kollaps om inte fisket minskar dramatiskt.  Före detta nordiska fartyg förvärrar nu överfisket i området också genom att dumpa enorma mängder fisk överbord . Ovan en bild på ett av de tidigare svenska fiskefartygen som nu fiskar i Västsahara, fler bilder finns här. 

I våras klubbades reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, som slog fast att medlemsländerna måste skapa balans mellan fiskeflottans kapacitet att fånga fisk och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden. Fiskekapaciteten ska mätas och en plan för att nå denna balans upprättas.

Sverige måste alltså, liksom de andra länderna inom EU, i en nära framtid eliminera sin överkapacitet i fiskeflottan. Det betyder att många fler fartyg kommer att behöva tas bort från den svenska flottan. För svensk del innebär det t.ex. att räkflottan måste minska dramatiskt från dagens 65 fartyg. Danmark har redan idag krympt sin räkflotta till 12 fartyg, som fiskar på samma bestånd men med en större kvot än de svenska. Då är danskarnas fartyg inte nämnvärt större än de svenska! Se vår rapport Fiskare som fuskar för mer information.

För att inte en merpart av de båtar som tas ur den svenska flottan ska hamna i Västsahara eller andra överfiskade vatten i världen måste regeringen se till att det införs krav på att alla fiskare som säljer sin fiskekvot antingen skrotar sina fartyg eller tar dem permanent ur fisket. 

Frågan är hur landsbygdsminister Eskil Erlandsson ser på att det regelverk som han infört leder till ett fiske i Västsahara som strider mot Sveriges position i EU, att inget EU-fiske ska förekomma i Västsahara? Är han beredd att ändra regelverket för att stoppa exporten av exploatering till Västsahara? 

Enligt min mening behöver regeringen nu lyfta blicken och inse att överfiske är ett globalt problem. Det hjälper inte att ta fartyg från den svenska fiskeflottan ifall de kan skickas till överfiskade vatten i andra delar av världen.

Det ska inte gå att exportera överfiske eller exploatering till andra länder. 

/Jan Isakson

Ladda ner rapporten Exporting Exploitation: How retired EU fishing vessels are devastating West African fish stocks and undermining the rights of local people”.

Här kan du läsa Sveriges position inför EU-omröstningen om Marockoavtalet (sidan 7).