1992 antogs vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio en internationell princip, kallad Polluters Pays Principle (PPP), det vill säga att förorenaren betalar.

Denna princip gäller dock - av princip - inte kärnkraftsindustrin. Kärnkraftsindustrin är, genom ett sinnrikt internationellt system, undantagen från det fullständiga ansvaret för konsekvenserna av deras verksamhet. De som får betala är istället vi vanliga människor.

Den 11 mars i år är det två år sedan kärnkraftskatastrofen vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi inleddes. Mer än 160 000 människor i Fukushimaprovinsen tvingades fly strålningen och många har blivit permanenta radioaktiva flyktingar som aldrig kommer att kunna återvända.

En av de drabbade är Akiyo Suzuki. Hon har skiljts från sin äldsta dotter alltsedan olyckan. De kan inte bo kvar, men familjen tvingas alltjämt betala lånen på bostaden, trots att den är omöjlig att sälja.

Fukushima - Evacuee Mrs. Akiyo Suzuki and daughter

Samtidigt fortsätter kärnkraftsindustrin att undvika att ta sitt ansvar för katastrofen och fortsätter sin verksamhet som vanligt. Denna problematik analyseras i rapporten Fukushima Fallout – Nuclear business makes people pay and suffer. Du kan också läsa en kortare svensk "briefing" om frågan här.

Kärnkraft innebär alltid risker. Även Sverige kan drabbas av en allvarlig olycka. Greenpeace rapport Riskabla reaktorer visar att det finns så stora och allvarliga problem med svenska kärnkraftverk att alla svenska reaktorer omgående måste tas ur drift eftersom de idag utgör en allvarlig risk för människor och miljö.

Riksdagen har antagit en ny lag om en höjd nivå för skadestånden. Lagen har ännu inte trätt i kraft men den kommer då kräva att kärnkraftsoperatörerna ska stå för ersättning motsvarande omkring 10 miljarder kronor.

När det handlar om kostnader för en kärnkraftsolycka betyder detta i princip ingenting.

10 miljarder motsvarar inte ens en procent av kostnaderna för kärnkraftsolyckan i Fukushima, som uppskattas till omkring 1 500 miljarder kronor.

Det är uppenbart att detta system måste förändras i grunden. Nuvarande regler skyddar effektivt kärnkraftsindustrin från skadeståndskrav. Det handlar inte om att justera de internationella konventionerna, de är i grunden felaktigt konstruerade.

Du kan hjälpa oss att låta förorenaren betala!

Skriv under Greenpeace upprop och kräv att kärnkraftsleverantörer som GE, Hitachi och Toshiba betalar för den skada deras reaktorer orsakar vid katastrofer som Fukushima!