Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fukushima-uppdatering den 18 mars

Artikel - 18 mars, 2011
Sammantaget, möjligen med undantag för bassängen för använt kärnbränsle vid reaktor 3, är statusen för alla anläggningarna mycket lik gårdagens, vilket inte är bra. De stora osäkerheterna gäller mängden strålning som redan avgivits till luften och till havet, risken för en våldsam brand i kapslingen av bränslestavarna när det använda kärnbränslet är torrlagt i timmar, liksom exakt vad som kommer att hända i reaktorkärnorna när vattennivåerna fortsätter vara låga.

Goda nyheter är att det våldsamma utsläpp av radioaktivitet på grund av brand eller explosion som man fruktade igår ännu inte har hänt. Tackvare vissa framsteg för att få fram el, och mer utrustning till reaktorområdet borde mer effektiv kylning kunna upprättas inom några dagar. Men tills effektiv kylning etableras kommer situationen fortsätta att vara kritisk och oförutsägbar.

Vatten sprutning med 7 brandbilar startade vid 14:00 mot enhet # 3. Planen är att tillföra 50 Ton vatten. När detta inleddes sågs mycket ånga omedelbart stiga. Brandkåren beräknas starta
samma operation riktat mot enhet 1 senare.

NISA rapporterade rök från enheterna 2-4 vid 10:00. Röken antas vara från kokande vatten i bassängerna med använt kärnbränsle och tas som ett tecken på att det fortfarande finns tillräckligt med vatten för att ge lite kyla till bränslet. Det var ingen rök synlig i Tepco:s webbkamera från 09:00 till 12:00 men NHK live video visade rök vid 13:30.

Tillhandahållandet av el från nätet är försenat. Ursprungligen hoppades man vara klar på torsdag, nu säger Tepco att kabeln är lagd och att man hoppas att återställa strömmen till enheterna 1 och 2 i kväll eller på lördag. Tepco meddelade tidigare att enheterna 1 och 2 ska anslutnas till elnätet på fredag, enheterna 3 & 4 på söndag. Anslutningen av ström till de skadade kärnkraftverken innebär en stor utmaning.

Tepco:s uppskattningar och meddelanden kring statusen för bassängerna med använt kärnbränsle grundar sig på mycket oklara observationer och videofilmer från helikoptrar och på
observationer av rök/ånga.

Amerikansk militärpersonal hat meddelat att det finns skillnader mellan strålningsnivåerna som de själva från egna mätstationer och spionflygplan och de nivåer som rapporterats från japanska

Det fanns en rapport i Japan om riskerna med att ha äldre och mindre heta avfall från alla reaktorer i den gemensamma bassängen för använt bränsle. Mätdata från anläggningen slutade fungera under en tid men har nu återställts. Detta verkar inte vara ett akut hot.

Sammanfattning av anläggningarnas tillstånd

Reaktorerna 1-3: Vattennivån i reaktorerna är låga (ungefär hälften av bränslestavarna är exponerade), ingen el från elnätet, havsvatteninjektion tycks pågå. Bränslestavar säkerligen blivit skadade och släpper ifrån sig radioaktiva ämnen.

Bassängerna för använt kärnbränsle vid enheterna 1 och 2: Ånga har rapporterats från enhet 2, och vattnet tycks koka. Nivåerna i enhet  1 minskar, brandkåren kommer att rikta sina vattenkanoner mot enhet 1.

Brandkåren har tagit fram fler än 30 brandbilar, åtminstone en rapporteras vara en "Super Bomber" som kan spruta vatten från ett avstånd på 2 kilometer. Igår kunde inte brandbilarna arbeta nära reaktorerna på grund av höga strålningsnivåer, endast de speciella fordonen som kan manövreras helt inifrån hytten kunde då användas.

Bassängen för använt kärnbränsle vid enhet 3: Vattnet i enhet 3 är nästan borta, men Tepco hoppas att lite vatten ska finnas kvar. Bränslestavar har skadats och avger radioaktiva ämnen. Reaktorbyggnaderna är kraftigt skadade och utsläpp går rakt upp i luften.

Anledningen att NRC (Amerikanska Nuclear Regulatory Commission ) misstänker en spricka i bassängen vid  enhet 3 var uppenbarligen den snabba takt som vattnet försvann ur bassängen. En alternativ förklaring är att mycket av vattnet kan ha spillts ut bassängen i samband med jordbävningen.

Minst 600-800 ton vatten behövas för att fylla bassängen tillräckligt för helt täcka bränslestavarna. Att spruta 50 ton, även vid 100% noggrannhet, skulle endast höja nivån med ca 25-40 cm. Den huvudsakliga anledningen till att nu spruta in vatten i bassängerna är att kyla en eventuell smält bränslemassa i botten av bassängen, för att blöta ner bränslestavarna och för att förebygga brand.

Bassängen för använt kärnbränsle vid enhet 4: Uppgifterna om vattennivån är mycket oklara. Bassängen är inte ett mål för brandbilarna för tillfället.

Bassängerna för använt kärnbränsle vid enheterna 5 och 6: temperaturerna stiger fortfarande men det är oklart var vattennivån ligger.

Den gemensamma bassängen för använt kärnbränsle: Temperaturen rapporterats vara ca 50 °C, vattennivån ligger klart över bränslestavarna, inte ett omedelbart hot.

Strålningsnivåer

Strålningsnivåerna runt anläggningarna uppges vara 20 milli-Sv/h på fredag ​morgon. Tepco:s mätningar visar att strålningsnivåer i stort sett ät oförändrade med en långsam minskning i både den administrativa byggnaden och vid västra porten från igår tills i morse 09:00, nivåerna vid västra porten rapproteras vara 270 uSv/h och vid den administrativa byggnaden mellan 3500-4000. Högsta nivån på 4180 uSv/h uppmättes vid 13:30 igår.

En reporter från Voice of America i staden Fukushima, (60 km NW, 290 000 innevånare) twittrade (@ W7VOA) att de officiella mätningarna av radioaktiviteten är mellan 10-20 uSv/h, eller 200-400 gånger normal bakgrundsstrålning. Radioaktivt jod har hittats i dricksvattnet, men på en nivå på 170 Bq/ kg, vilket inte innebär en akut hälsorisk, men det antyder att det kan ha skett en långsiktig förorening av området.

Öppna frågor (vi kommer att försöka undersöka dessa och få svar från experter under dagen)

• Storleken av de radioaktiva utsläppen från bassängerna för använt kärnbränsle. Experimentella studier tyder på att 10% av det cesium som finns i det använda kärnbränslestavarna släpps ut vid en temperatur på 1000°C, vilket skulle innebära att den långsiktiga föroreningen kan motsvara cirka 10-30% av den från Tjernobylolyckan. Detta är på den övre delen av skalan för den temperatur som bränslet kan nå på grund av det radioaktiva sönderfallet och utan en brand. Detta visar att utsläppen från bränslebassängerna, om de går torrläggs, kan bli mycket betydande även utan en brand eller explosion.
• giltigheten för regeringen rapporterade strålningsdata.
• Betydelsen av utsläppen i havet - kan detta orsaka långsiktiga föroreningar.

I värsta fall

Det zirkonium i bränslestavarnas inkapsling kan reagera häftigt med luft, om det utsätts för luften i flera timmar. En sådan brand skulle frigöra och sprida mycket stora mängder radioaktivitet högt upp i atmosfären. Det finns en bred oenighet om sannolikheten för att detta ska hända, men det verkar vara vad Amerikanska NRC är mest oroliga för.

En stor mängd smält bränsle samlas i botten på bassängen och startar en kärnreaktion. Detta är mycket osannolikt och kan förebyggas om det finns vatten med bor i bassängen.

Reaktorn kokar torrt, härdsmältan bryter igenom reaktortanken och kommer i kontakt med vattnet i inneslutningen som snabbt kokar och orsakar en ångexplosion.

En stor risk är att om det sker en händelse, t.ex. ångexplosion eller brand i en av bränslebassängerna, kan detta höja de lokala strålningsnivåerna så högt att det helt förhindrar fortsatt arbete med att återställa kylningen.

Tepco verkade antyda att innesluta anläggningen i betong är ett alternativ om man misslyckas med att återställa kylningen (Reuters levande foder).

Vind

Lokala vindhastigheten har dämpats avsevärt under morgonen och riktningen är fortfarande ut mot havet. Att vinden vänder mot Tokyo under söndagen oroar fortfarande.

Ny satellitbild som visar skadorna på enhet # 4

Nya särskilda brandbilar

En dag för dag redovisning av den kärnkraftsolyckan (lång!)

Wikipedia uppdateras ständigt (men ta inget utan källhänvisning eller referens till ett nyhetsmedium med en nypa salt!)

http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_Fukushima_I_nuclear_accidents#Re-evaluation_of_existing_national_nuclear_energy_programs

Ämnen
Taggar