Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vad innehåller tonfiskburken?

Artikel - 25 oktober, 2016
Tonfisk är en av världens mest populära fisk. Baksidan av den enorma populariteten är oansvarigt fiske och bestånd som är på väg mot utrotning. Den här guiden hjälper dig att välja hållbart i butiken.

Greenpeace rekommenderar att du undviker att köpa tonfisk om du inte är säker på att den är fångad på ett hållbart sätt.

Du kan också kräva av din butik att de enbart säljer hållbar tonfisk. Informationen på tonfiskburkarna kan vara otillräcklig, förvirrande och göra det svårt för dig att veta vad du egentligen köper. Därför har vi gjort denna guide till dig. Använd den gärna som checklista när du handlar. Du kommer upptäcka att många tonfiskproducenter inte anger vilken tonfiskart som finns i burken, eller hur eller var den är fångad. Detta gäller framför allt djurfoder. Greenpeace rekommenderar att du undviker allt djurfoder som innehåller tonfisk.

Du kan även vara med och bidra till vårt arbete med att exponera skadliga fiskemetoder och sätta press på branschen genom att ge en gåva här.

Fångstmetoder

Det finns olika fångstmetoder, och du kan inte veta vilken som har använts om producenten inte anger det på burken. En del producenter anger att tonfisken är fångad med metoder som inte skadar andra fisk- och djurarter. Men detta är producentens egna ord, och utan mer precis information om fångstmetoder och fångstområde har du inte möjlighet att veta om det stämmer. Kortfattat kan man säga att de fiskemetoder som ger störst problem med bifångst är snörpvad/ringnot med fiskgyttrare (Fish Aggregating Devices, FADs) och långlinefiske. Den mest hållbara metoden är spöfiske.


Bifångst
Bifångst är de fiskar och djur som fångas av misstag när man inte använder selektiva fångstmetoder. När man fi skar efter tonfisk fångar man även hajar, rockor, havssköldpaddor, delfiner, sjöfågel och icke könsmogen tonfisk. Bifångstens storlek varierar beroende på fiskemetod.

Hållbara fiskemetoder
En del producenter anger att tonfisken är fångad med hållbara metoder. Detta är producentens egna ord. Det finns ingen som kontrollerar att det stämmer. Utan mer information kan du inte veta om de talar sanning.

Delfinsäker
Många producenter anger att tonfisken fångas med redskap som tar hänsyn till
delfiner (Dolphin Safe). Några sätter till och med en delfinsymbol på burkarna. Återigen är detta producentens egna ord och det finns ingen som kontrollerar huruvida det verkligen stämmer. Det ger heller ingen garanti för att inte andra djur, som havssköldpaddor och hajar, blivit fångade som bifångst.

Utan fiskgyttrare
Tonfisken fångas med snörpvad, men utan att man använder fiskgyttrare. Detta ger mindre bifångst än då man använder fiskgyttrare.

Fångstområde
Det område där tonfisken fångades. FNs mat och jordbruksorganisation (FAO) har ett system som kan användas för att ange fångstområde, FAO 27 är till exempel Norra Atlanten. (Se www.fao.org)

Långlina/Långrev
En typ av fi ske där man använder långa linor med krokar med bete som läggs ut i havet. Denna metod ger stor bifångst och drabbar tusentals sjöfåglar, havssköldpaddor, hajar och rockor. Ifall man har använt cirkelkrokar är bifångsten betydligt mindre.

MSC
En miljömärkning för fi ske. MSC-märkta produkter ska leva upp till fl era hållbarhetskriterier. För tonfisk betyder MSC-märkningen ofta att produkten är bättre, men det är fortfarande bäst att själv undersöka vilken tonfiskart som finns i burken, och hur den är fångad.

Spöfiske
Den mest hållbara fiskemetoden. Fiskarna fångas individuellt och man undviker bifångst. Denna metod ger också bra arbetstillfällen för fattiga kustsamhällen.

Producerat i
Detta anger den plats där tonfisken konserverades. Detta är inte nödvändigtvis samma plats som den fångats på. Tonfiskindustrin är global och fiskar över stora områden, i vissa fall lastas fisken om från fiskefartygen till lastfartyg till havs och tas sen till land där den konserveras.

Ringnot/Snörpvad
När ringnot är den angivna fångstmetoden är sannolikheten stor att tonfisken är fångad med en kombination av fiskgyttrare och ringnot/snörpvad. Detta är den vanligaste och mest problematiska metoden för att fånga tonfisk. Fiskgyttrare är flytande objekt vid vattenytan som används för att locka tonfisk. De lockar tyvärr även många andra djur som följer med upp i snörpvadsnätet och sedan kastas tillbaka i havet, döda eller döende.Översikt av tonfiskarter som är vanliga i svenska butiker

Albacore
Kallas också vit tonfisk. En del bestånd har det bra, medan andra är överfiskade. Om det inte finns någon information om var den är fångad kan du inte veta om den kommer från ett sunt bestånd. Bestånden i Stilla havet är i bäst skick.

Gulfenad tonfisk
Många bestånd är överfiskade och på gränsen till kollaps. Greenpeace rekommenderar att du undviker denna art.

Storögd tonfisk
En av de mest överfiskade tonfiskarterna. Undvik att köpa denna typ av tonfisk.

Skipjack
Den tonfiskart med de mest välmående bestånden.

Tongol
Det finns väldigt lite information om dessa bestånd, och fisket har ofta stor bifångst och otillräcklig kontroll. Greenpeace rekommenderar att du undviker denna art.

Ljus tonfisk
Ett begrepp som används både om skipjack, gulfenad tonfisk och ibland storögd tonfisk. Oftast är det fråga om skipjack, men arten bör anges för att du ska kunna vara på den säkra sidan.

Det finns stora behov av förändring i fiskeindustrin.

Med ditt stöd kan vi exponera skadliga fiskemetoder och sätta press på branschen. Var med och bidra till arbetet här!

Ämnen