Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Metsä Botnia fortsätter köpa skövlad finsk urskog

Artikel - 28 mars, 2007
Fem procent av Finlands skogar är idag gammelskogar och urskogar. Hälften av dessa är skyddade i någon form. Resten av gammelskogarna och stora områden urskogar avverkas bland annat av den finska statens eget ämbetsverk, Forststyrelsen.


Kalhygge efter skövlad gammelskog i finska Painopää.

I början av 2007 vädjade 249 forskare i ett upprop den finska regeringen att stoppa avverkningarna av all kvarvarande gammelskog i finska Lappland. Dessa områden hyser några av EU:s sista orörda urskogsområden, och avverkningarna strider mot undertecknade internationella avtal. Trots det fortsätter statliga skogsbolaget Forststyrelsen (Metsähallitus) att skövla skogen. Virket köps sedan upp av företaget Metsä Botnia.

Stora Enso var tidigare det bolag som köpte merparten av den avverkade urskogen i norra Finland och därmed drev på skövlingen. I Stora Ensos anläggningar förvandlades EU:s sista urskogar till pappersmassa, magasinspapper, kopieringspapper och kuvert. Produkterna distribuerades sedan till den europeiska marknaden via Göteborg, vars hamn är navet i Stora Ensos distributionssystem för norra Europa.

Efter Greenpeace-aktioner mot Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors och pappersbruket i Kemi meddelade företaget fredagen den 23 mars 2007 att de slutar köpa virke från gammelskogar och urskogar i väntan på en inventering av de skyddsvärda skogarna. Det innebär att det idag är Metsä Botnia som är den största köparen av virke från den finska urskogen.

Aktörerna bakom avverkningarna

De skyddsvärda skogarna i norra Finland ägs av den finska staten. Avverkningarna utförs av den statliga skogsförvaltaren Forststyrelsen. Tre skogs- och pappersföretag köper nu virke från de lappländska urskogarna sedan Stora Enso slutat: Botnia, M-Real och UPM. Botnia ägs av M-Real och UPM.

M-Real har antagit en policy att inte köpa virke från urskogar, trots det fortsätter företaget med detta.

Botnia har ingen policy alls som reglerar köpen av gammelskog. UPM, som äger nästan hälften av aktierna i Botnia och både använder och säljer pappersmassa från Botnias pappersbruk, hävdar att de inte har något som helst ansvar för skogskövlingen.

Pappersproducenterna står för efterfrågan

Att Stora Enso har haft en nyckelroll i avverkningen av Finlands och EU:s sista urskogar blev tydligt i samband med att företaget beslöt att sluta acceptera virke från samernas områden i Inari i norra delen av finska Lappland. Stora Ensos beslut ledde till att även Botnia slutade avverka i området, trots att företaget inte formellt tillkännagett något sådant beslut.

Eftersom de två största köparna av urskogen försvann upphörde också Forststyrelsen avverkningar i samernas områden helt.

Till saken hör att det bara är Botnia, vid sidan av Stora Enso, som idag har den nödvändiga logistiska kapaciteten i området för att kunna ta tillvara timmer från urskogarna i norra Finland.

Finland bryter mot internationella avtal

Vid sidan av klimatförändringarna är den snabba förlusten av biologiskt mångfald en av mänsklighetens stora utmaningar. The Millennium Ecosystem Assesment (2005, www.maweb.org), där 1 300 forskare från 95 länder har utvärderat hur våra ekosystem bäst kan användas både lönsamt och hållbart, visar att urskogarna fortsätter att försvinna i en allt snabbare takt över hela världen. Med skogarna försvinner de ekosystemtjänster (till exempel renbete, vacker natur för turism och jakt, habitat för hotad flora och fauna eller medicinväxter) som urskogen förser oss med. Samtidigt minskar den biologiska mångfalden. Urskogarna är redan mycket ovanliga i Europa, därför kommer deras värde - biologiskt, socialt och kulturellt - att växa snabbt i framtiden. Att hugga ned dem är helt enkelt en mycket dålig affär.

Finland har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD). Dessutom förband sig den finska staten den 21 september 2006 att under sitt EU-ordförandeskap befrämja målsättningarna för Countdown 2010, ett projekt som startats av Internationella Naturvårdsunionen IUCN och Europeiska Unionen, med målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010. Båda dessa internationella avtal understryker vikten av att de sista urskogarna skyddas.

Den finska staten och det statliga bolaget Forststyrelsens urskogsavverkningar är ett klart brott mot ingångna avtal. Faktum är att bara några månader efter att Countdown 2010-initiativet antagits startade den finska staten avverkningar i några av landets mest värdefulla skogsområden.

Utvecklingen fram till idag

I juni 2003 lyckades Greenpeace genomdriva ett tillfälligt stopp för avverkningarna i de finska gammelskogarna. Moratoriet stod sig i två år. Under hösten 2005 drog sig det statsägda skogsbolaget Forststyrelsen ur de pågående förhandlingarna med miljöorganisationerna WWF Finland och Finlands naturskyddsförbund om gammelskogens bevarande.

I februari 2006 gick emellertid Forststyrelsen med på att skydda 35 000 hektar skog från avverkningar i norra och östra Finland. Samtidigt lämnades en majoritet av de stora urskogarna, framförallt i Lappland, utan något skydd.

För att sätta fokus på de största urskogarna publicerade Greenpeace i samarbete med Finlands Naturskyddsförbund och miljöorganisationen Luontoliitto under våren 2006 en rapport med inventeringar och kartor över de åtta största urskogslandskapen i finska Lappland. Det är i dessa kartlagda urskogar som avverkningarna återupptogs i slutet av förra året.

Efter flera Greenpeaceaktioner meddelade den 23 mars 2007 Stora Enso, den då största köparen av virke från gammelskog, att man vill vänta på en inventering av den lappländska skogen innan man köper mer virke. Men skövlingen fortsätter - trots protester från både miljöorganisationerna och hundratals forskare.

Skogslappland hårdast drabbat

Den största delen av de oskyddade finska gammelskogarna ligger i Lappland. Tack vare en lyckad kampanj där Greenpeace tillsammans med samerna i området våren 2005 satte upp en skogsstation (Forest Rescue Station) stoppades avverkningarna i norra Lappland i slutet av samma år. Det omtvistade området, som omfattar totalt 90 000 hektar, har nu förskonats från avverkningar i närmare ett och ett halvt års tid, men gammelskogarna i Enare åtnjuter fortfarande inte något formellt skydd enligt finsk lag.

I den södra delen av Lappland, det så kallade Skogslappland, återupptogs däremot avverkningarna i slutet på förra året. Inventeringar har slagit fast att de områden som nu avverkas och som är anmälda för avverkning har ett exceptionellt högt skyddsvärde. Forskare och miljöorganisationer har hittat tusentals exemplar av rödlistade, utrotningshotade arter i de områdena.

Skogarna som kartlagts och nu avverkas är helt unika eftersom de tillhör de sista stora sammanhängande gammelskogarna i Europa. Nyligen hittades två tidigare helt okända arter av tickor i dessa skogar.

Forskarsamfundet vädjar om ett stopp

Under februari och mars 2007 har totalt 249 forskare vädjat till Finlands jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja och bett honom stoppa de ekologiskt ohållbara avverkningarna. Forskarna representerar hela fältet av skogrelaterade vetenskaper och inkluderar skogsforskare, ekonomer, ekologer, geografer och samhällsvetare. Forskarnas huvudbudskap är:

"/…/avverkningar i/…/(Lapplands) kvarvarande urskogar kan inte anses vara ett hållbart nyttjande av naturresurser. /…/de pågående och planerade avverkningarna i de lappländska skogarna är ohållbara och står i tydlig konflikt med de avtal om bevarandet av den biologiska mångfalden som Finland skrivit under./…/ I ett globalt perspektiv borde inte behovet av att bevara de sista orörda skogslandskapen i EU kräva någon vidare diskussion."

Det finska jordbruksdepartementet har svarat forskarna att de "kritiserar fel sakfråga" och att de riktar sin vädjan till fel instans, utan att specificera varken vad som är fel på frågan eller hänvisa till någon mer lämplig adressat för appellen än ministern med ansvar för statens skogar och skogsbruk. Jord- och skogsbruksdepartementet hävdade sedan att mer forskning behövs "innan det går att rättfärdiga några förändringar i den rådande politiken". Forststyrelsen har för egen del bekräftat att avverkningarna i gammelskogen kommer att fortsätta som planerat.

Den finska skogsindustrin har avfärdat appellen som en "ensidig politisk deklaration" och ser den som en attack på hela skogsindustrin.

Greenpeace krav

Alla kvarvarande gammelskogar och urskogar måste skyddas mot avverkning
Finland är ett rikt land som har råd att skydda de små fragment av gammelskog som ännu finns kvar. All avverkning i gammelskog måste stoppas omedelbart. Dessa områden måste sedan undantas från skogsbruk permanent.

Avverkningsmoratorium
Första steget mot ett permanent skydd för Finlands sista gammelskogar är ett avverkningsmoratorium i de områden som kartlagts av Greenpeace i samarbete med andra miljöorganisationer.

Köpstopp på timmer från gammelskogen
De stora företagen inom skogs- och pappersindustrin måste offentligt deklarera för statsägda Forststyrelsen att de inte längre accepterar timmer från gammelskogar.

Importstopp på papper från skövlade gammelskogar
Europas pappersinköpare är medskyldiga till att gammelskogarna nu avverkas i Finland. Det är deras köp som driver fram leveranserna av gammelskog från Forststyrelsen. Greenpeace uppmanar alla företag som använder papper i sin verksamhet: förläggare, tidningshus, reklambyråer, återförsäljare, förpackningsföretag med flera att sluta importera papper som producerat av gammelskog. Vi kräver att de antar en policy som garanterar att deras papper kommer från ekologiskt ansvarsfullt förvaltade skogar.