Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Miljöfrågorna i valet 2006

Artikel - 1 september, 2006
Idag tycker kanske de allra flesta att klimatförändringarna är det största hotet mot miljön. Det tycker vi också. Men det finns även andra frågor som är mycket viktiga. Därför har vi ställt frågor om kärnkraften, havsmiljön och genmodifierade organismer till partiledarna i riksdagen.
Lennart Daléus: Stora miljöfrågor saknas i valdebatten

Den marina miljön

Det är inte bara övergödning som hotar Östersjön. Giftutsläpp, klimatförändringar, oljeutsläpp, överfiske och muddring av havsbottnar är också stora problem. Dessutom har ett omfattande svartfiske bidragit till att Östersjöns ekosystem nu står på gränsen till kollaps. Om inte radikala åtgärder sätts in fort, riskerar vi snart att bo vid ett hav som det inte går att bada och fiska i.

För att rädda både haven och kustsamhällena behövs en bättre förvaltning av haven med en mängd radikala åtgärder. I marina reservat där ekosystemen skyddas kan fiskarna föröka sig och växa till, fredade från fisket.

Vi har därför frågat partiledarna:

Kommer du och ditt parti i regeringsställning att se till att marina reservat blir del av EU:s nya lagstiftning för att återställa havsmiljön?

 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill öka antalet marina reservat och öka tempot i beslutsprocessen om reservaten. De vill även arbeta med frågan på EU-nivå.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav.
  Socialdemokraterna
Socialdemokraterna vill fortsätta det långsiktiga arbetet med att försöka återskapa Östersjön till ett hållbart fungerande hav. De påpekar att flera marina reservat redan har bildats och att ytterligare 14 ska instiftas fram till 2010.

Kommentar: Socialdemokraterna refererar bara till redan tagna beslut och nämner inte EU i sitt svar. Ett kraftfullare agerande krävs.
  Miljöpartiet
Miljöpartiet vill arbeta för att marina reservat blir en del av den nya miljölagstiftningen för haven i EU.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav.
  Centerpartiet
Centerpartiet tycker att "marina reservat är en viktig del i en hållbar havsmiljöförvaltning och bör därför ingå i en samlad havsmiljöstrategi". De pekar också på samarbetet inom EU och på att Östersjön bör göras till ett pilotprojekt för havsmiljön.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav. Men Centerpartiet har ändå valt en något luddig formulering och inte svarat rakt på vår konkreta fråga.  Folkpartiet
Inget svar ännu.  Kristdemokraterna
Inget svar ännu.  Moderaterna
Moderaterna säger att EU:s nya miljölagstiftning för haven sannolikt kommer att skärpas i den riktning som Greenpeace vill, men att det kommer att krävas stor enighet för att nå ett beslut, vilket innebär att länder måste kompromissa.

Kommentar: Moderaterna undviker att svara rakt på frågan och ser ut att vilja gömma sig bakom andra länders ställningstaganden.

Läs hela brevväxlingen här
Läs mer om marina reservat


Kärnkraften

Olycksrisker, radioaktivt avfall och spridning av kärnvapen. Skälen till varför kärnkraften måste bort är många. Lösningen är energieffektivitet och förnyelsebar energi.

Men om lösningarna ska få utrymme så måste kärnkraften avvecklas. Det är fullt möjligt att klara en avveckling av en reaktor under tiden fram till 2010. Alternativen finns. Det gäller bara att satsa.

Vi har därför frågat partiledarna:

Kommer du och ditt parti i regeringsställning att stänga minst en kärnkraftsreaktor under kommande mandatperiod?

 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften och stänga en reaktor under nästa mandatperiod.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav. Samtidigt har Vänsterpartiet, i energisamarbetet med regeringen och Centerpartiet, inte agerat mot att regeringen gav tillstånd till effekthöjningar i Ringhals och Oskarshamn - något som försvårar avvecklingen av kärnkraften. 
 Socialdemokraterna
Socialdemokraterna står fast vid avvecklingen av kärnkraften, men öppnar samtidigt för ytterligare höjningar av effekten i kvarvarande reaktorer under omställningstiden. Om en reaktor till kan stängas beror på hur mycket förnyelsebar energi det går att få fram.

Kommentar: Det är bra att socialdemokraterna står fast vid avvecklingen och omställningen till förnyelsebar energi. Däremot är vi kritiska mot fortsatta höjningar av effekten i kärnkraftverken. Då går investeringarna till kärnkraften istället för till förnyelsebar energi. Kärnkraften står i vägen för en omställning till ett hållbart energisystem. 
 Miljöpartiet
Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften och ersätta den med förnyelsebar energi och energisnålare teknik.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav. Miljöpartiet säger inte rakt ut i sitt svar att de kommer att prioritera att driva frågan om avvecklingen av en reaktor under nästa mandatperiod. I media har de däremot sagt att de vill avveckla en reaktor under de kommande fyra åren.
 
 Centerpartiet
Centerpartiet vill avveckla kärnkraften men vill inte avveckla en reaktor under nästa period.

Alliansen säger i sin energiöverenskommelse att avvecklingslagen kan upphävas, vilket innebär att man vill frånta regeringen rätten att stänga ytterligare kärnkraftverk på politiska grunder.

Kommentar: Bra att Centerpartiet framhåller att kärnkraften inte är en hållbar energikälla. Men Centerpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte förhindrat den fortsatta utbyggnaden av kärnkraften, som nu sker genom de effekthöjningar som nu genomförs på svenska kärnkraftverk. Faktum är att det blir svårare att bli av med kärnkraften om man ger tillstånd till utbyggnad. I Alliansens valmanifest står det att de kommer att säga ja till fortsatta effekthöjningar.  Folkpartiet
Folkpartiet vill inte avveckla kärnkraften över huvud taget. Tvärtemot är de öppna för ny kärnkraft.

Alliansen säger i sin energiöverenskommelse att avvecklingslagen kan upphävas, vilket innebär att man vill frånta regeringen rätten att stänga ytterligare kärnkraftverk på politiska grunder.

Kommentar: En oansvarig hållning. Kärnkraften är en farlig och omiljövänlig energikälla som dessutom inte har en realistisk chans att kunna påverka klimatförändringarna. 
 Kristdemokraterna
Inget svar ännu.

Alliansen säger i sin energiöverenskommelse att avvecklingslagen kan upphävas, vilket innebär att man vill frånta regeringen rätten att stänga ytterligare kärnkraftverk på politiska grunder.
 
 Moderaterna
Å ena sidan säger moderaterna att kärnkraften är miljövänlig och att den kommer att bli kvar. Å andra sidan vill moderaterna över huvud taget inte ta ställning till vilka energikällor som i första hand ska användas, bara de är miljövänliga.

Alliansen säger i sin energiöverenskommelse att avvecklingslagen kan upphävas, vilket innebär att man vill frånta regeringen rätten att stänga ytterligare kärnkraftverk på politiska grunder.

Kommentar: Moderaterna har tagit ställning för kärnkraft som de, helt felaktigt, kallar miljövänlig. Faktum är att kärnkraften står i vägen och blockerar en övergång till ett miljövänligt energisystem byggt på förnyelsebar energi. I Alliansens valmanifest står det att de kommer att säga ja till fortsatta effekthöjningar.Läs hela brevväxlingen här
Läs mer om kärnkraften


Genmodifierade organismer

Genmodifierade organismer, GMO, är definitivt inte den utlovade lösningen på jordbrukets problem. Tvärtom tar man med GMO stora risker med vår miljö, och kanske också med vår hälsa, för att några kemiföretag ska kunna sälja sina bekämpningsmedel som är specialdesignade för företagets genmodifierade frön.

Det är EU som bestämmer vilka GMO som ska godkännas och tillståndet gäller hela EU. Men medlemsländerna har en möjlighet att säga nej till vissa GMO och sju länder har infört nationella förbud. Sverige har däremot inte utnyttjat den möjligheten.

Vi har därför frågat partiledarna:

Kommer du och ditt parti i regeringsställning att förbjuda genmodifierade organismer (GMO) som innebär miljö- och hälsorisker?

 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill ha ett totalstopp för utsläpp av GMO i Sverige tills vi har större kunskap om hur ekosystemen påverkas. Vänsterpartiet vill också verka för att EU ska bli en GMO-fri zon.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav.  Socialdemokraterna
Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att konsumenterna kan göra medvetna och fria val. De säger att de har drivit på för att EU ska ha ett robust regelverk för GMO som sätter säkerheten för människor, djur och miljö i främsta rummet och som ställer tydliga krav på märkning och spårbarhet för GMO-produkter.

Kommentar: Socialdemokraterna svarar inte på vår fråga. De nämner inte förbud mot farliga GMO över huvudtaget. När det gäller märkning av livsmedelsprodukter säger de inget om huruvida de kommer att driva på för att få en EU-lagstifting om märkningsplikt av animalieprodukter som producerats med hjälp av GMO-foder.

Göran Persson uttalade sig i Ring P1 den 21 augusti. Socialdemokraterna kommer att fortsätta med sin positiva inställning till GMO eftersom de tror på tekniken och inte vill stoppa dess utveckling. De kan däremot tänka sig bättre märkning för livsmedelsprodukter.

Kommentar: Göran Persson visar stor brist på kunskap om GMO.
  Miljöpartiet
Miljöpartiet kommer att arbeta för en mer restriktiv GMO-politik och vill införa förbud mot GMO.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav. Sverige har haft en väldigt positiv inställning till GMO i EU-sammanhang och måste vara mer restriktivt i framtiden.  Centerpartiet
Centerpartiet ser såväl stor potential, som stora risker med genteknik. De vill inte införa förbud men stödjer krav på tydlig märkning av livsmedel som framställts med GMO direkt eller indirekt.

Kommentar: I sitt svar nämner Centerpartiet de oåterkalliga påföljderna av att släppa ut GMO i naturen. Med tanken på att sju EU-länder redan infört förbud mot vissa GMO, som de bedömt innebär risker för miljön eller hälsan, kan man undra varför Centerpartiet motsätter sig möjligheten att införa förbud. Vore det inte klokare att granska GMO från fall till fall?  Folkpartiet
Inget svar ännu.  Kristdemokraterna
Kristdemokraterna ser fantastiska möjligheter med genteknik men också problem och risker. Kristdemokraterna vill att "Sverige inom EU ska verka för att GMO-grödor som innebär miljö- och hälsorisker skall förbjudas" men tycker att det är svårt att påvisa vilka risker som finns.

Kommentar: Eftersom det finns länder som redan har infört förbud bör Kristdemokraterna i regeringsställning granska argumenten som lagts fram av dessa länder och se om inte Sverige också ska införa förbud.  Moderaterna
Moderaterna har i grunden en positiv inställning till GMO. De har inte funnit anledning att ifrågasätta EU:s bedömning.

Kommentar: Sju länder har funnit anledning att ifrågasätta EU:s bedömning. Det bör tas på allvar. Man ska inte vara blåögd och tro att allt EU godkänner är säkert. Sverige behöver genomföra en oberoende granskning av de GMO som EU har godkänt.

Läs hela brevväxlingen här
Läs mer om GMO


Farliga kemikalier

Allt sämre kvalitet på sädesceller, ökande infertilitet och defekter på könsorganen hos bebisar. Miljö- och hälsofarliga kemikalier finns i parfymer, mattor, elektronik, kläder och en mängd andra produkter.

I november röstar Europaparlamentet om ett nytt förslag till en strängare kemikalielagstiftning, kallad REACH. Knäckfrågan är den så kallade substitutionsprincipen som innebär att farliga kemikalier ska ersättas om det finns mindre farliga alternativ - ett förslag som kemikalieindustrin gjort sitt bästa för att urvattna.

Vi har därför frågat partiledarna:

Hur kommer du och ditt parti agera för att få EU-parlamentet och EU:s ministerråd att ställa sig bakom substitutionsprincipen?

 Vänsterpartiet
Sammanfattning: Vänsterpartiet kommer att fortsätta driva frågan och försöka förmå fler regeringar att ställa sig bakom kravet på substitutionsprincipen.

Kommentar: Stämmer överens med våra krav. 
 Socialdemokraterna
Socialdemokraterna svarar att de driver på i kemikaliefrågan (och avser då också REACH) och vill avveckla de farligaste cancerframkallande och långlivade kemikalierna. De säger också att de arbetat fram en global kemikaliestrategi.

Kommentar: Det är sant att Sverige och inte minst den socialdemokratiska kommissionären Margot Wallström drivit frågan om substitutionsprincipen. Tyvärr var den svenska regeringen i december förra året med om en kompromiss i ministerrådet där förslaget om den fungerande substitutionsprincipen togs bort. Den svenska socialdemokratiska miljöministern har sedan dess tystnat i den här frågan. Påståendet att Sverige driver på i minsterrådet för att substitutionsprincipen ska gälla är alltså inte sant.
 
 Miljöpartiet
Miljöpartiet pekar på att deras EU-parlamentariker redan drivit substitutionsfrågan hårt i REACH-arbetet. De berättar också att de kommer att ligga på så att en kommande regering agerar i frågan.

Kommentar: Det här är positiva besked från miljöpartiet.
 
 Centerpartiet
Centerpartiet framhåller den egna parlamentarikerns, Lena Eks, arbete för ett starkt REACH. Centerpartiet säger att de kommer att fortsätta arbetet i EU-parlamentet och också i regeringsställning försöka få med sig andra länder på substitutionsprincipen.

Utöver svaret från Maud Olofsson har också Lena Ek redovisat sitt agerande i EU-parlamentets miljökommitté där hon före den 11 september agerat med ett antal ändringsförslag.

Kommentar: Centerpartiet uttalar sig i enlighet med våra ståndpunkter. Det har tidigare riktats kritik mot att Lena Ek försvagade REACH i det inledande skedet. Nu har hon å andra sidan agerat på ett bra sätt gentemot miljökommittén.

 
 Folkpartiet
Folkpartiet är allmänt positiva till substitutionsprincipen och kommer att verka för den såväl i EU-parlamentet som i regeringsställning.

Kommentar: Det framgår inte hur folkpartiet före den 11 september tänker agera för att ge stöd åt substitutionsprincipen i t ex EU-parlamentets miljökommitté. Det framgår inte heller hur folkpartiet i regeringsställning skyndsamt kommer att agera för att få med andra regeringar på substitutionsprincipen.

 
 Kristdemokraterna
Inget svar ännu. 
 Moderaterna
Moderaterna säger att om ministerrådet tar med substitutionsprincipen i den nya lagstiftningen så kommer moderaterna inte att gå emot den, eftersom de är måna om att få till stånd en ny kemikalielagstiftning.

Kommentar: Det verkar som om moderaterna här hemma i Sverige har en förbättrad syn på substitutionsprincipen. Vid förra omröstningen röstade tre moderata EU-parlamentariker emot. Nu gäller det förstås att de svenska moderata EU-parlamentarikerna aktivt röstar ja till substitutionsprincipen den här gången.


Fredrik Reinfeldt utfrågades om substitutionsprincipen i P1:s partiledarutfrågning den 15 augusti. Till synes omedveten om att tre moderata EU-parlamentariker som enda svenskar gått emot majoriteten och röstat nej till substitutionsprincipen, påstod Reinfeldt att moderaterna visst är för substitution.

Läs hela brevväxlingen här
Läs mer om REACH och substitutionsprincipen här