Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fråga till Sveriges partiledare om kärnkraften

Sida - 11 september, 2006
Greenpeace har inför valet frågat partiledarna: "Kommer du och ditt parti i regeringsställning att stänga minst en kärnkraftsreaktor under kommande mandatperiod?"

Kärnkraftverket i Forsmark drabbades i juli 2006 av en allvarlig incident som i värsta fall hade kunnat leda till en härdsmälta.

Hej!
Händelserna i Forsmark och Oskarshamn den senaste tiden oroar inte bara kärnkraftsinspektionen utan förstås också många människor - och Greenpeace.

Man kan säga mycket om det som hänt. Problemen med en energikälla som kan drabbas av generiska fel, det faktum att O1 startade 1972 och uppenbarligen har gått rätt länge utan att ägarna kunnat "garantera säkerheten". Vad mera finns som man inte känner till? Et cetera?

Lite förenklat kan man väl säga att det som hänt de senaste dagarna knappast har stärkt kärnkraftens position.

Hursomhelst, det intressanta är förstås vad som händer politiskt. Kommer omställningen av energisystemet att fortsätta? Kommer avvecklingen av kärnkraften att ske i någon rimlig takt? Vi vet att vi knappast behöver informera er om potentialen i andra energikällor och i en effektivare elanvändning.

Men det räcker inte med att enbart fokusera på de olika alternativ som stå  till buds och som kan utvecklas. Det måste också till en tydlig ambition att avveckla. Inte minst därför att kärnkraften annars sitter kvar som en prop  i hålet, en gökunge i boet. (Avveckla är inte något fult ord utan något man ska göra med saker man vill bli av med.)

Vi tror att det kan vara bra för människor i det kommande valet att få veta "ganska preciserat" var de olika partierna står i den här frågan.

Våra enkla frågor till dig är alltså:

Kommer du och ditt parti i en kommande regering att under nästa mandatperiod stänga minst en kärnkraftsreaktor?

Lennart Daléus               Martina Krüger
generalsekreterare          energiansvarig
Greenpeace                     Greenpeace


VÄNSTERPARTIET:


Svar 1:

Hej, Lasse är på resa hela veckan och har bara begränsad möjlighet att
svara på mejl.

Bifogar ett uttalande han gjort till TT som tydligt visar vänsterpartiets ambition att arbeta för en fortsatt aveckling med en tydlig ambition att stänga ytterligare en reaktor under mandaterioden.  Till annan media har han dessutom uttalat sig mycket optimistiskt vad gäller energiomställningen. Hoppas detta ger svar på er fråga. Om inte får ni gärna återkomma.

TT 4 augusti:
Vänsterpartiet vill skrota en kärnkraftsreaktor under nästa mandatperiod. - Jag är övertygad om att det går utmärkt att i lugn takt fortsätta kärnkraftsavvecklingen och då är det rimligt att vi ställer av en reaktor nästa mandatperiod. Vi ska ta upp det med socialdemokraterna, säger Lars Ohly till TT.

TT: Vad innebär lugn takt?
- Vi har sagt att omkring 2025 bör kärnkraften i Sverige vara avvecklad. För att nå dit och inte hamna i en situation där vi måste stänga flera reaktorer snabbt på slutet bör vi ta reaktorer i den takt vi gjorthittills där vi stängt Barsebäck 1 och 2 och nu gå vidare med fler reaktorer, säger Lars Ohly. Vilken reaktor som står på tur att gå i graven vill Lars Ohly inte säga. - Jag tror inte att vi ska peka ut någon i det här läget.

mvh
Birgitta "Titti" Berg
Pressekreterare till Lars Ohly

Svar 2:

Hej
Lars Ohly tackar för Era frågor och har bett mig besvara dem:

Kommer du och ditt parti i en kommande regering att under nästa mandatperiod stänga minst en kärnkraftsreaktor?

Vår ambition att göra detta.

Kommer ni att ha det som ett prioriterat krav i förhandlingarna med socialdemokraterna?

Ja. Som ett första steg i kärnkraftsavvecklingen stängdes Barsebäck 1 år 1999 och Barsebäck 2 år 2005. Resterande tio reaktorer kommer att stängas efter nya diskussioner mellan kärnkraftsindustrin och staten där olika vägar kommer att prövas.

Hälsningar Kira Berg

Kira Berg
Näringspolitisk sekreterare
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag
100 12  STOCKHOLM

Svar 3:

I vårt svar till er angående kärnkraften skulle vi vilja förtydliga att vi under kommande mandatperiod vill avveckla ytterligare en reaktor. (Vi beskrev i vårt svar endast vår långsiktiga avvecklingsplan.)

Vh Jenny Fors
Politisk sekreterare miljö- och jordbruksutskottet Vänsterpartiets
Riksdagskansli
08 - 786 54 51, 070 - 513 77 64


SOCIALDEMOKRATERNA:

Svar 1:

Hej,
här kommer svar från socialdemokraterna på Greenpeace enkätfrågor.

Vi arbetar för att långsiktigt och systematiskt avveckla kärnkraften som energikälla i Sverige. Kärnkaften ska avvecklas i den takt som energibortfallet kan ersättas med fullgoda, förnybara energikällor, i kombination med fortsatt energieffektivisering och energisparande. Nästa steg efter stängningen av Barsebäck blir en prövning av någon av de äldsta reaktorerna. En sådan prövning kommer att ske ett par år efter stängningen av Barsebäck 2. Reaktorer ska stängas när möjligheterna finns. Utgångspunkten för kärnkraftsavvecklingen är att den inte ska äventyra sysselsättning och välfärd.

Vänliga hälsningar
______________________________________

Monica Lövström
Politisk sakkunnig
Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet

(Brevet är kortat, då socialdemokraterna svarade på flera frågor i ett brev)

Svar 2:

Bästa Lennart Daléus och Martina Krüger,

Tack för ert brev om avvecklingen av kärnkraften.

Vi socialdemokrater står fast vid behovet av att successivt avveckla kärnkraften. Avvecklingen måste ske på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt. Samtidigt ska en utbyggnad av ny elproduktion ske kontinuerligt så att svensk industri och samhället i övrigt tillförsäkras el på villkor som är internationellt konkurrenskraftiga. Hur väl vi lyckas med fortsatt effektivistering av energianvändningen och utbyggnad av förnybar elproduktion är avgörande för takten i avvecklingen. Omställningen kommer att ta lång tid och under tiden ska givetvis kärnkraften utnyttjas effektivt och säkert. Efter stängningen av Barsebäck 2 är nästa steg en prövning av de äldsta reaktorerna.

De svenska reaktorerna byggdes ut under en period om tretton år, en i sammanhanget oerhört kort tid. Om vi som är aktiva politiker i dag inte tar ansvar för en successiv och ansvarsfull energiomställning, måste kärnkraften ersättas under en lika kort tidsperiod när den så småningom når gränsen för sin tekniska och ekonomiska livslängd. Då blir omställningen snabb och okontrollerad. Vi bedömer att det inte är realistiskt att bygga ut ny elproduktion i samma takt som när kärnkraften byggdes ut. Vi bör inte heller förlita oss på utbyggnad av ett enda produktionsslag.

Målet om kärnkraftens avveckling ligger fast. Huruvida vi kan avveckla en reaktor under nästa mandatperiod beror på hur mycket förnybar energi vi får fram.

Med vänlig hälsning,
Göran Persson


MILJÖPARTIET:

Hej!
Tack för ert brev.

Miljöpartiet har med frågan om kärnkraftens fortsatta avveckling i vårt valmanifest. Det är alltså en av våra prioriterade frågor inför nästa mandatperiod. Valmanifestet är vår utgångspunkt i en eventuellt kommande regeringsförhandling. Många av de frågor vi prioriterat rör energiområdet. En smartare energianvändning, förnybara energikällor, avskaffande av oljeberoende, omställning av transportsystemet och kärnkraftsavveckling är var och en delar av en helhet. För att få större satsningar på förnybart behöver avvecklingen av kärnkraften fortsätta. Smartare elanvändning är ett måste inför framtiden, när kampen om de förnybara resurserna hårdnar, om vi ska kunna avveckla både olja och kärnkraft. Transporterna ska fylla
många behov och behöver vara flexibla, utan att därför vara miljöförstörande.

Allt detta behöver prioriteras, för utan ett hållbart energi- och transportsystem har vi inget hållbart samhälle.

Vänliga hälsningar,
Maria Wetterstrand


CENTERPARTIET:

Hej Lennart och Martina,             
och tack för ert brev. Händelsen i Forsmark nyligen har åter satt fokus på kärnkraftens risker, det är bra och har uppmärksammats av såväl Greenpeace och centerpartiet. 
              
Det enkla svaret på den fråga ni ställer i brevet är; ja. Centerpartiet har en fortsatt kritisk syn på kärnkraft och verkar för en ansvarsfull avveckling. Vi har dessvärre kunnat konstatera att den strategi som vi valt att driva i drygt 30 år inte har gett önskat resultat då vi idag fortsatt har en stor elproduktion i form av kärnkraft, och inte tillräckligt med utvecklade miljövänliga alternativ.
              
Vi har därför bytt strategi. Som ni känner till har vi nått en ny överenskommelse med moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Överenskommelsen har en inriktning för utveckling av alternativen, ökad energieffektivisering, mer forskning och utveckling och bränslebyte. Hela Allians för Sverige  står numera bakom de gröna certifikaten och därmed är beredda att påskynda omställningen till förnybar energi. Det är en framgång för oss som vill se resultat i miljö och energipolitiken. Jag hoppas att denna uppgörelse i nästa steg skall leda till en bred politisk överenskommelse om att vi skall gå åt detta håll. Då finns förutsättningar för att något riktigt positivt skall kunna hända på detta område.   
              
Centerpartiet kommer fortsätt att verka för att kärnkraften och andra miljöskadliga energislag fasas ut och ersätts med förnybar energi. I dag är förutsättningarna bättre än någonsin tidigare - och då gäller det att omsätta visionerna till praktisk politik.

Vänligen,
Maud Olofsson

FOLKPARTIET:

Vi ser allvarligt på händelsen i Forsmark.

Det är anmärkningsvärt när flera reduntanta och separata system faller ifrån och dessutom i ett fall uppenbarligen påverkar varandra. Händelseutveckling och orsakssamband måste utredas i grunden. Vi ser dock detta som en myndighetsfråga. SKI har att utreda det som hänt samt att ta ställning till när säkerheten ligger på en sådan nivå att återstart av forsmark 1 och andra avställda anläggningar måste ske.

Av det som framkommit hittills ger händelsen i Forsmark oss inte anledning att ändra vår politik och en i grunden positiv inställning till kärnkraften. Problemet med generiska fel finns men blir mindre om elmarknaden är större. Kärnkraften är inte lika dominant på den nordiska marknaden som den var på den svenska.

När det gäller er direkta fråga så står folkpartiet fast vid att de befintliga kärnkraftverken ska användas så länge som myndigheterna bedömer dem som fullt säkra och ägarna anser att driften är ekonomiskt rimlig. Det finns en stor andel förnyelsebar energi i systemet idag och folkpartiet ser gärna en fortsatt utbyggnad. En avveckling av de svenska kärnkraftsverken skulle dock innebära en allt för stor påfestning för svensk ekonomi, internationella konkurrenskraft och arbetsmarknad.

Vi är också öppna för ny kärnkraft och anser att det alternativet ska få konkurrera med andra produktionsalternativ. Det sker en teknisk utveckling även på det här området. De nya kärnkraftverk som byggs idag är ännu säkrare än tidigare generationer. Ser vi riktigt långt fram i tiden, när det blir dags att ersätta våra befintliga kärnkraftverk, kan det mycket väl finnas lösningar med sluten bärnslecykel och så kallade passiva säkerhetssystem som blanda annat gör härdsmälta fysiskt omöjlig.

Med vänliga hälsningar
Lars Leijonborg.


MODERATERNA:

Svar 1:

Hej och tack för ditt brev, Fredrik har bett mig svara,

All energiproduktion skall klara högt ställda miljö- och säkerhetskrav. Inom Allians för Sverige är vi överens om att fortsätta att använda kärnkraften under den kommande mandatperioden. Detta är ytterligare ett exempel på skillnaderna mellan de politiska alternativen i Sverige. Vi talar om vilka som kommer att ingå i en regering och vilken politik vi vill genomföra. Vänsterkartellen har inga svar.

Energiförsörjningen måste kunna tryggas långsiktigt, inte minst för att stimulera näringslivet till att investera fortlöpande. Staten skall ange de övergripande linjerna men inte detaljreglera energisystemets utveckling. Det betyder att vi inte vill att politiker ska ta ställning till vilka energikällor som i första hand ska användas. Istället ska politikens roll vara att fastställa övergripande mål och att utforma styrmedel så att dessa nås och som sagt all energiproduktion skall klara högt ställda miljö- och säkerhetskrav.

Med vänlig hälsning,
Susann

Svar 2:

Hej,
här kommer svar från Fredrik Reinfeldt på ert brev.

Vår överenskommelse om energipolitiken med de andra partierna i Allians för Sverige innebär en satsning på att utveckla alternativ, och att inte öppna för nyproduktion av nya aggregat under nästa mandatperiod.

Samtidigt anser vi att kärnkraften är en miljövänlig och säker energikälla. Så länge de krav som ställs är uppfyllda ska kärnkraftverken tillåtas att fortsätta sin drift. Just nu sker en snabb teknisk utveckling av många energiformer - solkraft, vindkraft, bioenergi, geotermisk energi men även kärnkraft. Ingen kan idag säga vilka energiformer som kommer att vara bäst för miljön om 30, 50 eller 100 år. Vårt mål är inte att energi ska produceras på ett visst sätt, utan att den ska produceras miljövänligt, säkert och så effektivt som möjligt. Det betyder att vi inte har som mål att ersätta kärnkraften. Vi har inte heller som mål att behålla den. Kärnkraften, vindkraft, vattenkraft etc. är medel för att nå de mål som vi sätter upp för energiförsörjningen, aldrig mål i sig själva. Statens uppgift är inte att föreskriva vissa tekniska lösningar på energifrågan, utan att säkerställa ett bra och stabilt regelverk, med hårda miljö- och säkerhetskrav, och skatter som ger incitament för miljövänlig produktion, samt att satsa resurser på forskning, utan ideologiska skygglappar eller förutfattade meningar om vissa energiformer. Med detta sagt är vår bedömning att kärnkraften kommer att finnas kvar i det svenska energisystemet under överskådlig tid, särskilt om vi ska kunna klara av den utmaning som klimatfrågan utgör.

Vänliga hälsningar,
Moa
nya moderaterna
Moa Eriksson
Riksdagskansliet
08-786 48 19

Taggar