Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fråga till Sveriges partiledare om kemikalier

Sida - 5 oktober, 2006
Greenpeace har inför valet frågat partiledarna: "Kommer du och ditt parti i regeringsställning agera för att snarast få med fler regeringar bakom kravet på substitutionsprincipen i REACH?"

REACH - programmet för kemikalielagstiftning inom EU tar större hänsyn till företagen än människorna

Hej!
De närmaste månaderna avgörs det om EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH - ska bli en flipp eller en flopp. Både Europaparlamentet och ministerrådet ska rösta för andra och sista gången. Substitutionsprincipen är den stora knäckfrågan. Vi i Greenpeace har ända sedan 1999 på EU-nivå arbetat för att det ska vara obligatoriskt att ersätta skadliga kemikalier med säkrare alternativ. Kemikalieindustrin har däremot gjort sitt bästa för att urvattna alla konstruktiva förslag som värnar om miljön och människors hälsa.

Det finns i parlamentet idag ett brett stöd för substitutionsprincipen. Vid den första omröstningen tidigare i år röstade majoriteten av parlamentet för substitutionsprincipen och i den svenska parlamentarikergruppen var det bara tre moderater som röstade emot. Men i den nu kommande omröstningen blir det lite besvärligare eftersom röstningsreglerna är strängare.

Alla parlamentariker som väljer att inte närvara kommer i praktiken att räknas som nej-röstare.  Varje parlamentariker i EU-parlamentet kommer alltså att vara viktig. De måste vara på plats och de måste rösta för substitutionsprincipen!

För regeringarna är det lite annorlunda. Ministerrådet beslutade i december förra året om en kompromiss, där man i realiteten slopade en tydlig substitutionsprincip. Nu gäller det att få de substitutionsfientliga länderna att tänka om. Från september fram till parlamentet röstar i november kan de olika regeringarna diskutera tillägg och förändringar i det nuvarande förslaget till ny kemikalielagstiftning. Sveriges regering har förstås en avgörande roll i detta. Om man från svensk sida driver på och försöker få de mer progressiva länderna med sig så finns förutsättningarna att ministerrådet, som fram till idag försvagat substitutionsprincipen, intar en mer positiv hållning. Sverige, som förra året var aktivt i kravet på substitution, har i år tystnat och måste höja sin röst igen.

Vår fråga lyder:

Hur kommer du före den 11 september agera så att ditt partis företrädare i EU-parlamentet tydligt ställer sig bakom substitutionsprincipen?

Kommer du och ditt parti i regeringsställning agera för att snarast få med fler regeringar bakom kravet på substitutionsprincipen i REACH?

Hälsningar,

Lennart Daléus
Generalsekreterare
Greenpeace


VÄNSTERPARTIET:

Hej Greenpeace!

Ni lyfter vikten av att stödja substitutionsprincipen i EU:s kemikalielagstiftning. Att strida för den här principen har för oss varit en hörnsten i hela REACH-processen. Vi kommer givetvis fortsätta att driva frågan för att stärka EU:s förslag till ny kemikalielagstiftning. Vi kommer också att driva på att få fler regeringar bakom kravet på substitutionsprincipen.

Det är för oss uppenbart att svårigheterna att påverka regeringen blir större om det blir en högerallians regering efter den 17 september.
Samtliga moderater i EU-parlamentet röstade nej till en kraftfullare lagstiftning. Lena Ek (c) har aktivt deltagit i att försämra REACH skydd för människor och miljö. Genom sitt ordförandeskap i industriutskottet i EU har hon förslösat årtionden av miljöarbete genom att motståndslöst ge efter för kemiindustrins krav. Resultatet efter hennes ingripande blev att två tredjedelar av kemikalierna på EU:s marknad inte behöver testas.

Det är riktigt att den svenska regeringen kan inta en nyckelroll för att förbättra Östersjöns marina liv, för att avveckla kärnkraften och hindra spridning av GMO och kemikalier i vår miljö. Alliansen föreslår ett miljöprogram som sammantaget ska få kosta ungefär 3,5 miljarder kronor under /hela mandatperioden/. Vi anser att 3,5 miljarder är en minst sagt blygsam satsning. Vi har i statsbudgeten avsatt 4,5 miljarder på miljön bara under år 2007. Dessutom satsar vi 3,5 miljarder /varje år/ under de kommande 7 åren på miljöåtgärder inom ramen för det nya Landsbygdsprogrammet. Sammantaget innebär detta 8 miljömiljarder bara under år 2007.

Lars Ohly
vänsterpartiet


SOCIALDEMOKRATERNA:

Hej,
här kommer svar från socialdemokraterna på Greenpeace enkätfrågor.

För oss socialdemokrater är det viktigt att fortsätta kampen mot de farliga kemikalierna. Vi vill arbeta för ökad kunskap om kemikalier och dess effekter. Vi vill avveckla de farligaste kemikalierna – de kemikalier som är cancerframkallande, långlivade och som lagras i människors och djurs kroppar. För att nå våra uppsatta mål, har vi arbetat intensivt för att få en stark kemikalielagstiftning inom EU, Vi driver därför aktivt på alla nivåer i EU-parlamentet och EU:s ministerråd för att substitutionsprincipen ska gälla i EU:s kemikalielagstiftning. Vi har även arbetat fram en global kemikaliestrategi.

Vänliga hälsningar
______________________________________

Monica Lövström
Politisk sakkunnig
Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet

(Brevet är kortat, då socialdemokraterna svarade på flera frågor i ett brev)


MILJÖPARTIET:

"Hur kommer du före den 11 september agera så att Miljöpartiets företrädare i EU-parlamentet tydligt ställer sig bakom substitutionsprincipen?"

Ge honom en klapp på axeln! Han har redan drivit substitionsprincipen mycket tydligt.  Förhandlingar pågår just nu för att återinföra den på bästa sätt.  Genom regeringsbeslutet (som resultat av en överenskommelse med oss)  tidigare i sommar om att intensifiera KemI:s tillsyn av just substitutionsprincipen ger vi honom en bättre nationell plattform att arbeta utifrån. Han driver kemikaliefrågorna intensivt och bra. Låg bl. a. bakom parlementets beslut att överklaga kommissionens undantag för bromerade flamskyddsmedel i RoHS-direktivet.

"Kommer du och Miljöpartiet i regeringsställning agera för att snarast få med fler regeringar bakom kravet på substitutionsprincipen i REACH?"

Ja! Det var Miljöpartiet som tog initiativet till substitutionsprincipen i Sverige och vi vill såklart att den ska spridas.

Maria Wetterstrand


CENTERPARTIET:

Hej Lennart,

tack för ditt brev med frågor om REACH. Låt mig börja med att säga att jag uppskattar det arbete Greenpeace och andra miljöorganisationer har lagt ned, i Sverige och i EU, på att förstärka direktivet. Det har varit ett stort stöd för oss som önskat en stark kemikalielagstiftning i EU.

Vad gäller dina två frågor, så vill jag framhålla att vår Europaparlamentariker Lena Ek varit en av dem som jobbat mest med direktivet de senaste åren som rapportör för industriutskottet ITRE. En stark substitutionsprincip är en av de tre viktigaste prioriteringarna i det arbetet. Hon har själv i åtskilliga artiklar uttryckt att hon inför andra läsningen i parlamentet kommer att jobba intensivt för att vinna stöd för substitutionsprincipen. Det råder ingen tvekan om att hon kommer att fullfölja det arbetet genom voteringen i Europaparlamentet och även hävda den åsikten i en eventuell förlikning med ministerrådet.

Mitt svar på den andra frågan är: Självklart kommer vi att jobba för att få med oss andra regeringar. Vi är besvikna över att den nuvarande regeringen, som visserligen drev substitution och ytterligare några frågor, var den första regeringen som uttalade sitt gillande av Storbritanniens kompromissförslag där substitutionsprincipen vattnades ur.

Utöver substitutionsprincipen vill jag gärna framhålla våra två övriga prioriteringar i arbetet. Den första rör ansvarsprincipen, som är viktig framförallt för de många kemikalier som inte kommer att omfattas av kravet på registrering, därför att de tillverkas i låga volymer. Det är centralt att tillverkarna har ansvar för miljö- och hälsoeffekter också för dessa kemikalier.

Den andra rör rätten till information, som är viktig både för konsumenter och för företag längre ned i distributionskedjan. Vi är djupt besvikna på att ministerrådet vill tillåta hemlighetsmakeri i frågor som rör miljö och hälsa och verkar för en långtgående rätt till information från företag.

Till vår bestörtning försvann såväl dessa som en stark substitutionsprincip i ministerrådet. På en punkt förbättrades REACH i den hanteringen, nämligen ifråga om krav på registrering. Vi välkomnar det och ger den modellen vårt stöd, men kommer att fortsätta jobba för en stark substitutionsprincip, en ansvarsprincip och rätten till information. De behövs alla för att REACH ska bli ett starkt verktyg för bättre miljö och hälsa.

Vänligen
Maud Olofsson


Brev från Lena Ek:

Hej.

Här kommer ett pressmeddelande från Lena Ek med anledning av dagens deadline för ändringsförslag på REACH. Totalt lämnar hon in ett 40-tal ändringsförslag, fördelade enligt följande:

- Substitution (18 st tillsammans med Chris Davies, Liberal Democrats, UK)
- Försiktighetsprincip (1 st, denna är väl bevakad i Sacconis rapportutkast)
- Rätt till information + skärpta krav på information om lågvolymkemikalier (8 st)
- Förstärkningar av OSOR och ökat informationsflöde mellan aktörerna, vilket bl.a. innebär förbättringar för småföretags möjlighet att ta del av information samt minskad användning av djurförsök (14 st)

Önskar ni ta del av själva ändringsförslagen tillhandahåller jag dem gärna.

Med vänliga hälsningar
Henrik Sjöholm
Teamledare
Lena Eks kontor

Lena Ek föreslår stärkt kemikalielag i EU:
- Nu är det dags för regeringen att ge besked!
Idag har jag lämnat in mina förslag till hur EU:s kemikalielag kan bli bättre.
Nu väntar jag på ett tydligt besked att den svenska regeringen tänker stödja en starkare kemikalielag. Det säger Lena Ek, Europaparlamentariker (c) i en kommentar till sina ändringsförlag.

Idag är det deadline för förändringsförslag i REACH och på onsdag blir det utskottsdebatt som Lena Ek deltar i. Den 10 oktober röstar miljöutskottet i ärendet.

Lena Ek prioriterar tre punkter för att förstärka kemikaliedirektivet REACH:
Substitutionsprincipen, som innebär krav på att farliga kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga när det finns alternativ.
Försiktighetsprincipen, som betyder att tillverkare har ansvar för att förhindra negativa effekter på hälsa och miljö.
Rätt till information för företag och konsumenter om produkter innehåller farliga ämnen.

Dessutom lägger Lena Ek förslag för att förenkla och göra det billigare för småföretag att anpassa sig till REACH.

Inför behandlingen i ministerrådet under hösten 2005 drev den svenska regeringen en tydlig politik där alla tre punkterna fanns med. Sedan kompromissen i december har dock de ansvariga ministrarna varit tysta.

- Alla tre punkterna behövs för att människor ska kunna vara trygga. Vi ska kunna veta att barnens nappar inte innehåller farliga kemikalier. Jag är bestört över att regeringen förhandlade bort denna rätt i första omgången, säger Lena Ek.

- Det är dags att bryta den tystnaden och skicka en tydlig signal till miljövännerna i Europaparlamentet att de har vänner också i ministerrådet.
Fortsatt tystnad är ett tyst stöd för ministerrådets negativa hållning och ett svek mot alla dem som arbetar för en bättre kemikalielag i hela EU, avslutar Lena Ek.

För mer information kontakta Lena Ek 073-526 40 75FOLKPARTIET:


Folkpartiets företrädare i Europaparlamentet står helt bakom substitutionsprincipen. Folkpartiet kommer även att försöka driva den i regeringsställning.


Cecilia Malmström, europaparlamentariker (fp)


MODERATERNA:

Bäste Lennart,

Moderaterna är angelägna om att vi så snart som möjligt ska få en stark, europeisk kemikalielagstiftning på plats. Därför ställer sig moderaterna - i såväl riksdagen som Europaparlamentet - bakom den gemensamma ståndpunkt som regeringen har medverkat till att förhandla fram.
 
I Europaparlamentet har moderaternas företrädare drivit en linje som varit avgörande för att vinna en majoritet för REACH i den största partigruppen, EPP-ED. Utan tillräckligt stöd därifrån hade det funnits en betydande risk för en återförvisning av förslaget med påföljd att Europa kommit att stå helt utan en fungerande kemikalielagstiftning.
 
Vi anser fortfarande att den första prioriteten är att nu få till stånd ett beslut om en ny, gemensam kemikaliepolitik som samtliga medlemsländer kan stödja och att vi så snart som möjligt kan implementera den. Vi behöver få tydliga regler och så snabbt som möjligt få bort de kemikalier som medför störst risk.
 
Om Europa kan få till stånd en väl fungerande lagstiftning, som ger skydd såväl till miljön som till dem som handskas med kemikalier, finns det goda chanser att länder utanför EU väljer att införa en motsvarande lagstiftning. Vi hoppas därigenom att vårt arbete i Europa kan ge stora miljövinster också i andra delar av världen.

För moderaterna är det viktigaste att få ett beslut till stånd. I utgångsläget ställer vi oss därför bakom den linje som den svenska regeringen har medverkat till i Rådet. Substitutionsprincipen nämns inte uttryckligen i Rådets gemensamma ståndpunkt, vilket är märkligt med tanke på att socialdemokraterna i sitt svar till er påstår sig driva substitutionsprincipen "på alla nivåer".

Det är möjligt att parlamentsbehandlingen kommer att medföra förändringar i Rådets ståndpunkt som gör att substitutionsprincipen blir explicit nämnd i direktivet. Vi kommer inte att motsätta oss en sådan utveckling. Moderaternas linje är att våra ledamöter ska ställa sig bakom förslaget i sin helhet när detta kommer upp till en andra omröstning i Europaparlamentet. 

Om vi skulle få väljarnas förtroende att agera i regeringsställning kommer vi att driva samma linje. Vår första och främsta prioritet är att få till stånd en fungerande och stark kemikalielagstiftning på Europanivå.

Vänlig hälsning
Mikael Odenberg


KOMMENTAR:

Läs en intervju i P1:s partiledarutfrågning med Fredrik Reinfeldt rörande REACH, den 15 augusti 2006.

Taggar