Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fråga till Sveriges partiledare om den marina havsmiljön

Sida - 7 september, 2006
Greenpeace har inför valet frågat partiledarna: "Kommer du och ditt parti i regeringsställning att se till att marina reservat blir del av EU:s nya lagstiftning för att återställa havsmiljön?"

Skapa marina reservat

Hej!
Östersjön mår inte bra. Ett enormt överfiske, föroreningar, övergödning och oljeutsläpp har gjort sitt. Nu hotas dessutom den marina miljön av ett omfattande svartfiske och en allt ökande sjöfart. Samtidigt som starka särintressen motarbetar miljölagstiftning, blir det allt mer bråttom att sätta stopp för förstörelsen.

Enligt EU:s miljömyndighets beräkningar är 75 procent av Östersjöns kommersiella fiskebestånd överfiskade. ICES rådgivning har sagt att en nollkvot på torsk i östra Östersjön är nödvändig. Trots detta ligger kvoterna som sätts av ministrarna i EU ligger varje år på mycket högre nivå än vad experter rekommenderar. Bifångster tär därutöver på denna viktiga naturresurs. Det om något är ett bevis på att vi har ett systemfel i hur vi vårdar vårt sjuka hav. För att Sveriges politiker ska kunna rädda Östersjön krävs ett helhetstänkande och många fler marina reservat.

Forskning visar på att marina reservat med fiskeförbud kan vara räddningen både för miljön och för yrkesfisket. I Sverige finns över 2300 naturreservat och nationalparker. Av dessa är bara elva marina reservat. Inget är helt fredat från fiske. Det är viktigt att inget fiske får äga rum i de marina reservaten, och att det även är förbjudet med utvinning av olja, gas, sand eller grus. Dessa områden är även stängda för dumpning för alla sorters avfall, och strängare regler gäller för sjöfart.

Nu ligger en ny marin strategi som lagförslag inom EU. Förslaget behöver stärkas på flera punkter och bland annat erkänna vikten av skyddade områden för bevarande av havets resurser. Detta direktiv behandlar miljösituationen i EU:s hav, områden utanför medlemsländernas territorialvatten. Med hjälp av ändringar i det förslag som ligger på bordet nu, så skulle man möjliggöra ett inrättande av marina reservat i vatten som är gemensamma för EU även utanför territorialgränserna. Som du vet är hela Östersjön ett EU-innanhav, uppdelat mellan de olika ländernas ekonomiska zoner (förutom ryska vatten). Därför är just därför som detta direktiv är av så avgörande betydelse.

Frågan jag vill ställa till dig är om du och ditt parti i regeringsställning kommer att arbeta för att marina reservat blir del av EU:s nya lagstiftning för att återställa havsmiljön?

Med vänlig hälsning,
Ida Udovic
Greenpeace


VÄNSTERPARTIET:

Hej,
Tack för ert brev som tar upp att ge större utrymme åt miljöfrågorna i
valdebatten!

Det är något jag håller med om. Jag saknar både miljöfrågorna och det
internationella perspektivet i valrörelsen. För vänsterpartiet är det
grundläggande att undanröja miljöhoten samtidigt som vi minskar klyftorna
mellan jordens fattiga och rika länder. Ekologisk hållbarhet en
förutsättning för att vi ska kunna få en hållbar ekonomisk, social och
kulturell utveckling.

I kampen för att rädda Östersjöns ekologiska system är marina reservat en
fråga som vi drivit stenhårt i de svenska miljömålsförhandlingarna. Vi har
drivit på för att öka antalet reservat och för att öka tempot i
beslutsprocessen om reservaten. Att arbeta vidare med frågan på EU nivå
ligger helt i linje med vår politik.

Lasse Ohly

(Brevet är kortat, då Lars Ohly svarade på flera frågor i ett brev)


SOCIALDEMOKRATERNA:

Hej,
här kommer svar från socialdemokraterna på Greenpeace enkätfrågor.

Ja, vi vill fortsätta det långsiktiga arbetet med att försöka återskapa Östersjön till ett hållbart fungerande hav. Mycket har redan gjorts nationellt; åtta procent av Sveriges territorialvatten är i dag skyddat som naturreservat, nationalpark, djurskyddsområde eller Natura 2000. Ett fiskefritt område har inrättats i Östersjön och ytterligare sex är på gång, tre i Västerhavet och tre i Östersjön. Samtliga svenska kustlän arbetar med att bilda ytterligare 14 marina naturreservat fram till år 2010.

Vänliga hälsningar
______________________________________

Monica Lövström
Politisk sakkunnig
Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet

(Brevet är kortat, då socialdemokraterna svarade på flera frågor i ett brev)


MILJÖPARTIET:

Hej Ida!
Det tycker jag låter som ett klokt förslag, som jag absolut är beredd att jobba för. Vi har ju också jobbat mycket för att få till stånd marina reservat i Sverige.

Vänligen,
Maria Wetterstrand


MODERATERNA:

Hej ,
Fredrik Reinfeldt har bett mig svara på er fråga om marina reservat.

Alliansen skrev i sin gemensamma motion om miljömålen följande om marina reservat.

/Målet beträffande antalet marina naturreservat måste höjas om gjorda internationella åtaganden ska kunna uppfyllas och miljökvalitetsmålet nås. Det är emellertid inte ett mål i sig att inrätta ett visst antal marina reservat, utan det är kvalitet och effekt som ska vara utgångspunkten. Avsikten är ju att skapa ett nätverk av skyddade områden för att bevara ekologiskt viktiga delar av våra typiska marina ekosystem. För oss är det även viktigt att det måste vara möjligt för människor att bo och verka i kust- och skärgårdsmiljö samtidigt som man har en långsiktigt hållbar utveckling av t.ex. fisket. * *//Därför måste arbetet med att skydda olika områden bedrivas i nära samarbete med dem som berörs av åtgärderna./

och vidare

/Arbetet med bevarandet av biologisk mångfald har länge enbart fokuserat på det lätt synliga, det som finns på land, och glömt marin miljö. Vi anser att detta måste förändras och den marina miljön få större del av tillgängliga resurser. /

Därför är det med säkerhet så att det kommer att inrättas fler marina reservat i Östersjön under nästa mandatperiod om alliansen bildar regering.

Hälsningar
Bo Genfors, pol sek.

REPLIK FRÅN GREENPEACE:

Hej Bo och Fredrik!
Tack för ert var, men min fråga gällde inte de marina reservat som man i och med miljömålen redan beslutat att inrätta. Min fråga gäller arbetet på EU-nivå.

Nu ligger en ny marin strategi som lagförslag inom EU. Förslaget behöver stärkas på flera punkter och bland annat erkänna vikten av skyddade områden för bevarande av havets resurser. Frågan är om Moderaterna i regeringsställning kommer att arbeta för att marina reservat blir del av EU:s nya lagstiftning för att återställa havsmiljön?

Detta direktiv behandlar mijlösituationen i EU:s hav, områden utanför medlemsländernas territorialvatten. Med hjälp av ändringar i det förslag som ligger på bordet nu, så skulle man möjliggöra det för att instifta marina reservat i vatten som är gemensamma för EU även utanför
territorialgränserna. Som du vet är hela Östersjön ett EU-innanhav, uppdelat mellan de olika ländernas ekonomiska zoner (förutom ryska vatten). Därför är just därför som detta direktiv är av så avgörande betydelse.

Med vänlig hälsning,
Ida Udovic