Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace blockerar ny oljepalmsplantage i Indonesien

”Svenska subventioner driver på regnskogsskövlingen”

Pressmeddelande - 29 oktober, 2007
Aktivister från Greenpeace började idag tillsammans med lokalbefolkningen blockera fem stycken tre meter djupa dräneringskanaler i regnskogen i provinsen Riau på Sumatra, Indonesien. Dräneringsdikena har grävts av företaget PT Duta Palma palm oil för att sänka vattennivån i träskmarkerna inför avverkningen. Företagets utdikning av området är ett brott mot indonesisk skogslagstiftning (1).

Över 30 Greenpeacevolontärer konstruerar fördämningar tillsammans med lokalbefolkningen från Kuala Cenaku i ett försök att stoppa dräneringen av de väderfulla torvmarkerna. Genom att blockera dräneringen av markerna hindrar man markerna från att torka ur och därmed släppa ut stora mängder koldioxid i atmosfären. Fördämningarna kommer också att hindra palmoljebolagen från att olagligen bränna ner den kvarvarande skogen vilket också skulle bidra till växthuseffekten.

När palmoljebolagen omvandlar regnskogsmarken till oljepalmsplantager torrläggs marken först, sedan tas det värdefulla virket ut och därpå bränns allt – något som leder till att stora mängder koldioxid och andra växthusgaser som ligger bundna i torvmarken släpps ut i atmosfären (2).

- Det sorgliga är att svenska skattebetalare betalar för den här skövlingen genom att palmolja får samma skattesubventioner som andra biobränslen. Det är den ökande efterfrågan på palmolja som driver på skövlingen här i Indonesien. Klimatberedningen måste därför se till att Sveriges subventioner till palmolja upphör omedelbart, säger Frode Pleym från Greenpeace Stockholmskontor som nu varit 18 dagar i det skogvaktarlägger organisationen satt upp i Riau, Indonesien.

Idag möts klimatberedningen som består av representanter från samtliga riksdagspartier. Beredningen kommer bland annat att diskutera hur Sverige på bästa sätt kan reducera utsläppen från transportsektorn och hur man kan se till så att biodrivmedel produceras på ett hållbart sätt.

Området som nu dikas ut i Riau är s k tropisk torvmark, som binder enorma mängder koldioxid så länge den ligger under vatten. Genom att stoppa utdikningen av våtmarkerna förhindrar aktivisterna att denna koldioxid släpps ut i atmosfären. Dessutom blir det mycket svårt att bränna ned skogen, vilket förhindrar ytterligare koldioxidutsläpp och etablering av nya oljepalmsplantager i området.

- Efterfrågan på palmolja från bland annat EU gör att det redan idag är mycket vanligt att regnskog skövlas illegalt för att bereda plats åt nya oljepalmplantager här i Indonesien. OKQ8:s planerade lansering av palmoljediesel kommer att förstärka den trenden och öka trycket på de sista kvarvarande regnskogarna, säger Frode Pleym.

Det kommer att ta de över 30 frivilliga från Greenpeace och byborna i Kula Cenaku ungefär en vecka att färdigställa konstruktionen av dammarna, som kommer att hejda torrläggningen och återställa torvmarkernas vattennivå.

Greenpeace skogvaktarläger i den indonesiska djungeln är även ett viktigt led i upptakten till de internationella förhandlingarna om Kyotoprotokollet som hålls på den indonesiska ön Bali i december. Greenpeace arbetar för att avtalet ska inkludera ett skydd av världens regnskogar som ett sätt att minska utsläppen av klimatförstörande gaser. Greenpeace vill även att den indonesiska regeringen omedelbart inför ett moratorium för förstörelse av tropiska torvmarker och upprättar en effektiv aktionsplan mot anlagda skogsbränder.

Den globala avskogningen står idag för ungefär en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Förstörelsen av tropisk torvmark är huvudorsaken till att Indonesien är världens tredje största utsläppare av växthusgaser, efter Kina och USA (3). FN:s klimatpanel menar att avskogningen måste stoppas helt för att vi ska kunna undvika allvarliga effekter av klimatförändringarna.

Bilder:
https://info.greenpeace.se/presspictures/gh4r93/

Bakgrund:
http://www.greenpeace.org/sweden/palmolja-otankbart/

Frode Pleym bloggar från skogen i Indonesien:
http://www.greenpeace.org/sweden/palmolja-otankbart/palmolja-blogg

En briefing om Greenpeace skogvaktarläger kan laddas ned här:
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/forest-defenders-camp-briefing

Fotnoter

(1) Det indonesiska president dekretet för Förvaltningen av skyddade områden – No 32 den 25 Juli 1990, säger att ”uppströms träsk och torvmarker djupare än 3 meter ska skyddas”.

Indonesiens skogsdepartement, kriterier för val av områden för oljepalmsplantager, No 376/1998 den 8 april 1998, reglerar kriterierna för nya Oljepalmsplantager. Där står det att ”nya plantager på tropisk torvmark djupare än två meter är inte tillåtna”.

Greenpeace egen inventering av torvmarkerna i det område där PT Duta Palma´s pal oil nu anlägger nya plantager visar att torvlagret är upp till åtta meter djupt.

Se rapporten “Peatland Survey in Duta Palma Concessions. Riau Province, Sumatra, Indonesia”:
at: http://www.greenpeace.org/international/press/reports/palmoilexpansion(2) Wetlands International uppskattar att bränder på tropiska torvmarker orsakade utsläpp av 1 400 miljoner ton koldioxid varje år mellan 1997 och 2006. Ytterligare 600 miljoner ton per år släpptes under samma period ut i atmosfären som ett resultat av utdikning av tropisk torvmark.

(3) Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 4.0. (Washington,
DC: World Resources Institute, 2007).