7 ผลลัพธ์
 

โครงการ “คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ...เจ้าพระยาปลอดมลพิษ”

หน้า | พฤษภาคม 26, 2552 ที่ 0:00

ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางน้ำมายาวนาน จากสถิติและข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำพบว่า พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เมืองหลายแห่งประสบปัญหามลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น น้ำเน่าเสีย สารพิษปนเปื้อน และ ขยะ เป็นต้น หลายแห่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น...

แผนที่หมู่บ้านในประเทศไทย ที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ

ภาพ | มีนาคม 20, 2552 ที่ 6:00

แผนที่หมู่บ้านในประเทศไทย ที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ

แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ

ภาพ | มีนาคม 20, 2552 ที่ 6:00

แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ

แผนที่ของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำในประเทศไทย

ภาพ | มีนาคม 20, 2552 ที่ 6:00

แผนที่ของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงสูง 2) ความเสี่ยงปานกลาง 3) ความเสี่ยงต่ำ 4) ไม่มีความเสี่ยง

แผนที่แม่น้ำในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ

ภาพ | มีนาคม 20, 2552 ที่ 6:00

แผนที่แม่น้ำในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ

1 - 7 ของ 7 ผล