ความถูกต้องของข้อมูล

หน้า - มกราคม 13, 2553

วิทยาศาสตร์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่่งแวดล้อม และกรีนพีซพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเสริืมความแข็งแกร่งให้กับนโยบายการรณรงค์ นอกจากนี้งานด้านวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้กรีนพีซสามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาและทางเลือกของภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อระบุปัญหาต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม

ปัญหาทั่วโลกที่เราต้องประสบ เช่น สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การลดลงของก๊าซโอโซน และ การแพร่กระจายของสารเคมีที่รบกวนฮอร์โมน สามารถตรวจพบและเข้าใจได้ผ่านทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน วิทยาศาสตร์ถูกใช้เพื่อให้ความยุติธรรมกับการสร้างและการใช้งานสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม การที่เราคัดค้านเทคโนโลยีเหล่านี้บางครั้งนำไปสู่การกล่าวหาว่ากรีนพีซ "ต่อต้านวิทยาศาสตร์" แต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้าม

ความน่าเชื่อถือและความสามารถของกรีนพีซในการบรรลุเป้าหมายของการรณรงค์ขึ้นอยู่กับการผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง ที่มีพื้นฐานอยู่บนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียด และขึ้นอยู่กับการสร้างข้อเรียกร้องที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเหตุผลสนับสนุนได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความจริงจังมาก กรีนพีซใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัย และมีนโยบายและกระบวนการภายในที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถบรรลุมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสูงสุดเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราตีพิมพ์

กรีนพีซมักมีหน้าที่ในการผลิตรายงานการวิจัยและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ขององค์กร และดำเนินการ ห้องทดลองการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเอ็กซเตอร์ สหราชอาณาจักร ห้องทดลองเหล่านี้ให้บริการความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ให้แก่สำนักงานของกรีนพีซทั่วโลก และมีส่วนในความสำเร็จที่สำคัญๆ ในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา