หลักการการระดมทุน

หน้า - มกราคม 13, 2553

กรีนพีซเป็นองค์กรระดับสากล ที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงาน เราจึงมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไปในหลายประเทศ และเงินบริจาคจากมูลนิธิ จึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก 

กรีนพีซทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อประชาชนในการรณรงค์ การระดมทุน และการจัดการด้านการเงิน

ค่าใช้จ่ายด้านการระดมทุน

กรีนพีซทั่วโลกทำงานเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่าย รายได้ และคุณภาพ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการระดมทุนให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับรายได้

สิทธิของผู้บริจาค

กรีนพีซเคารพสิทธิของผู้บริจาคในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เรารณรงค์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค สิทธิในการได้รับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว