ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

หน้า - มกราคม 13, 2553
กฎบัตรความรับผิดชอบสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ (NGOs) มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการกำหนดนโยบายต่างๆ ทั่วโลก แบบสำรวจสาธารณชนทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า NGOs ได้รับความเชื่อถือสูงกว่ารัฐบาลและธุรกิจ ในขณะเดียวกันภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น ทั้งโดยผู้ที่ต้องการให้องค์กรเหล่านี้เจริญรุ่งเรือง และผู้ที่ต้องการล้มเลิกกิจกรรมต่างๆ ของ NGOs

NGOs ระหว่างประเทศกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกรีนพีซสากล ได้รวมตัวกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้คุณค่าอย่างลึกซึ้งต่อความเชื่อใจของสาธารณชน โดยไม่มองเป็นเรื่องผิวเผิน และผูกมัดในการดำรงรักษาและสร้างความลึกซึ้งให้กับความเชื่อใจนั้นโดยสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่างๆ  ในเดือนมิถุนายน 2549 NGOs กลุ่มนี้เปิดตัวและลงนามรับรองกฎบัตรความรับผิดชอบระดับโลกฉบับแรกสำหรับภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

กฎบัตรความรับผิดชอบ กำหนดคุณค่าหลักและหลักการดำเนินงานสำหรับ NGOS ระหว่างประเทศ กฎบัตรฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปกครองและการจัดการที่ดี การประสานสัมพั์นธ์ด้านการระดมทุน และกับผู้ถือหุ้นหลายองค์กร นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเคารพหลักการระดับโลก (เช่น แถลงการณ์ระดับโลกด้านสิทธิมนุษชน) ความเป็นอิสระ การเป็นตัวแทนของประชาชนที่ความมีความรับผิดชอบ โครงการที่มีประสิทธิภาพ การไม่แบ่งแยก ความโปร่งใส และ การระดมทุนที่มีจริยธรรม

การมีโครงการริเริ่มระดับบุคคล ประเทศ และ ภาคส่วน จัดทำขึ้นเพื่อตั้งมาตรฐานของความรับผิดชอบและระเบียบปฏิบัติของ NGOs โดย NGOs ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่พวกเขาดำเนินงาน กฎบัตรความรับผิดชอบสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ เป็นโครงการริเริ่มดังกล่าวฉบับแรก ที่กำหนดมาตรฐานนานาชาติ ระหว่างภาคส่วน สำหรับภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

NGOs ระหว่างประเทศทุกแห่ง ในภาคส่วนต่างๆ สามารถลงนามในกฎบัตรความรับผิดชอบฉบับนี้ (รายชื่อองค์กรที่ลงนามรับรองกฎบัตรดังกล่าวในปัจจุบัน)

กฎบัตรความรับผิดชอบ เป็นเพียงขั้นแรกเท่านั้น ขั้นต่อไป คือ การสร้างระบบอันแข็งแกร่งด้านการรายงานและการทบทวนกฎบัตรนี้ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและทันต่อเหตุการณ์ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า