หน่วยวิทยาศาสตร์กรีนพีซ

หน้า - มกราคม 13, 2553
วิทยาศาสตร์สำคัญยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม ปัญหาระดับโลกหลายอย่างที่เราประสบอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของก๊าซโอโซน และ การแพร่ขยายของสารเคมีที่รบกวนฮอร์โมน สามารถตรวจพบและเข้าใจได้ผ่านทางวิทยาศาสตร์ และอย่างเท่าเทียมกัน

นักวิทยาศาสตร์กรีนพีซขณะทำงานในห้องทดลองของหน่วยวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์

วิทยาศาสตร์ถูกใช้เพื่อให้ความเป็นธรรมของการมีอยู่และการใช้งานสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่ิอสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานนิวเคลียร์และพืชตัดต่อพันธุกรรม การที่เราคัดค้านเทคโนโลยีเหล่านี้นำไปสู่ข้อกล่าวหาว่ากรีนพีซ "ต่อต้านวิทยาศาสตร์" ซึ่งแท้จริงแล้วตรงกันข้าม เราพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการค้นหาทางออกของภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากเราเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์แบบดาบสองคม ดังนั้นการใช้และการจัดการวิทยาศาสตร์จึงสำคัญต่อเรา และเรากำลังทำงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการโต้เถียงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

นอกจากนี้เรายังวิพากษ์วิจารณ์การขาดการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในวิทยาศาสตร์ และความจำเป็นในการปฏิรูปความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และสังคม

ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของกรีนพีซที่มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญหลายครั้งในการปกป้องสิ่งแวดล้อม บทบาทของห้องทดลองแห่งนี้มี 3 ข้อ ได้แก่

   * กำหนดทิศทางของงานรณรงค์ของเรา

   * ปรับปรุงนโยบาย

   * เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น

เรามีหน้าที่จัดทำรายงานการวิจัยและดำเนินการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์มากมายเพื่อใช้สนับสนุนงาน รณรงค์ของเรา นอกจากนี้เรายังใช้วิทยาศาสตร์ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ให้ผลดีเกี่ยวกับระดับความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์บางอย่าง เราจึงเสนอทางเลือกต่างๆ ให้

สำหรับข้อมูลที่ละเอียด รวมถึงรายการสิ่งพิมพ์ทั้งหมด และข้อมูลการติดต่อของหน่วยวิทยาศาสตร์แห่งนี้ โปรดเข้าไปที่ เว็บไซต์หน่วยวิทยาศาสตร์กรีนพีซ