โครงสร้างของกรีนพีซ

หน้า - มกราคม 13, 2553
"กรีนพีซ" เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่ประกอบด้วยกรีนพีซสากล (Greenpeace International หรือ Stichting Greenpeace Council) ในกรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอแลนด์ และมีสำนักงานในประเทศและภูมิภาคต่างๆ 27 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วโลก สำนักงานในประเทศและภูมิภาคต่างๆ เหล่านี้พึ่งตนเองเป็นส่วนมากในการดำเนินการกลยุทธ์ของงานรณรงค์ทั่วโลกที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกัน และอยู่ในบริบทของท้องถิ่นที่พวกเขาดำเนินงาน และพึ่งตนเองในการระดมเงินสนับสนุนที่จำเป็นจากผู้บริจาคเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับงานรณรงค์

การพัฒนาและการประสานงานกลยุทธ์ทั่วโลกเหล่านี้เป็นงานของกรีนพีซสากล ด้วยการสนับสนุนจากกระบวนการตัดสินใจแบบปรึกษาระดับนานาชาติที่สำนักงานระดับประเทศและภูมิภาคมีส่วนร่วมเป็นหลัก กรีนพีซสากลสามารถประสานงานงานรณรงค์ทั่วโลก และดูแลการพัฒนาและประสิทธิภาพของสำนักงานกรีนพีซระดับประเทศและภูมิภาค

สำนักงานกรีนพีซระดับประเทศและภูมิภาคหยั่งรากลึกมั่นคงในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทั่วโลกในประเทศที่กรีนพีซดำเนินงาน ชุมชนเหล่านี้ช่วยให้กรีนพีซไม่ขาดติดต่อทางตรงกับประชาชน สำันักงานกรีนพีซทุกแห่งสามารถติดต่อโดยตรงได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมล

กรีนพีซสากลเป็นหน่วยงานที่รักษาการติดต่อกับผู้สนับสนุนและผู้บริจาคในประเทศที่ไม่มีสำนักงานกรีนพีซอยู่ นอกจากนี้ยังให้บริการหลายอย่างแก่สำนักงานระดับประเทศและภูมิภาค เช่น การบำรุงรักษาเรือกรีนพีซ การจัดตั้งสำนักงานใหม่ การเขียนการคาดการณ์ด้านการเงินแ์ละกลยุทธ์จากที่รวบรวมขึ้นสำหรับองค์กร การสนับสนุนงานระดมทุนของสำนักงานระดับประเทศและภูมิภาค การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตที่คุ้มราคาให้แก่ทั่วโลก และ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากรีนพีซ

สำนักงานกรีนพีซระดับประเทศและภูมิภาค

สำนักงานกรีนพีซระดับประเทศและภูมิภาคได้รับสิทธิให้ใช้ชื่อ "กรีนพีซ" จาก Stichting Greenpeace Council สำนักงานเหล่านี้สนับสนุนทางการเงินให้แก่กรีนพีซสากล ทำงานรณรงค์ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในงานรณรงค์ระดับนานาชาติ และ ช่วยกำหนดรูปแบบงานรณรงค์ระดับนานาชาติ

Greenpeace Africa
Greenpeace Argentina
Greenpeace Australia-Pacific
Greenpeace Central and Eastern Europe
Greenpeace Belgium
Greenpeace Brazil
Greenpeace Canada
Greenpeace Chile
Greenpeace China
Greenpeace Czech Republic
Greenpeace France
Greenpeace Germany
Greenpeace Greece
Greenpeace India
Greenpeace Italy
Greenpeace Japan
Greenpeace Luxembourg
Greenpeace Mediterranean
Greenpeace Mexico
Greenpeace Netherlands
Greenpeace New Zealand
Greenpeace Nordic
Greenpeace Russia
Greenpeace Southeast Asia
Greenpeace Spain
Greenpeace Switzerland
Greenpeace USA