ข้อมูลอ้างอิง: กุ้ง หอย ปู ปลา ไซส์ไหนที่ควรกิน

หน้า - สิงหาคม 6, 2558

การสัมภาษณ์จากชุมชนประมงพื้นบ้าน

ปลาทู: 

ปลากะพงขาว:

ปลากระบอกดำ:

ปูม้า:

ปูดำ, ปูทะเล:

หมึกหอม:

หมึกกล้วย:

กุ้งแชบ๊วย:

กุ้งกล้ามกราม:

  • สมโภชน์ อัคคะทวีวงค์, ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย กรมประมง พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ 2535