Energy and investment talk

การลงทุน ความเสี่ยง อนาคตพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเดินหน้าไปในทิศทางใด เพื่อความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศไทย ร่วมติดตามในงานเสวนา...

"บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน : การลงทุนพลังงานและธรรมาภิบาลเพื่อการเปลี่ยนผ่าน"

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๔๕ น.

สถานที่ห้อง Auditorium ๘๐๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทปบันทึกงานเสวนา

อ่านรายงาน

ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการลงทุนถ่านหินของบริษัทไทยในอินโดนีเซีย

เอกสารประกอบการบรรยาย

กำหนดการการเสวนาทางวิชาการ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.      กล่าวเปิด โดย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

๐๙.๔๕ - ๑๑.๔๕ น.      การลงทุนพลังงานกับธรรมาภิบาลบนการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์*

ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระนโยบายและการวางแผนพลังงาน

คุณอมฤต ศิริพรฑากุล  ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ดำเนินรายการโดย อาจารย์อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.         ซักถามและแลกเปลี่ยน

๑๓.๐๐-๑๓.๑๐  น.        กล่าวนำ ภูมิภาคอาเซียนและการลงทุนพลังงานข้ามพรมแดน

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ

๑๓.๑๐-๑๔.๐๐ น.         การลงทุนพลังงานบนฐานความยั่งยืน – ข้อค้นพบจากการวิจัย

คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัทป่าสาละ จำกัด

๑๔.๐๐-๑๔.๑๐ น.         รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๑๐-๑๖.๑๐ น.         การลงทุน ความเสี่ยง อนาคตพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านเคอทาบัวนา เหมืองถ่านหินกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย

คุณกัญจน์ ทัตติยกุล  เครือข่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต

คุณจริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมฤดี  ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)*

ดำเนินรายการเสวนาโดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

๑๖.๑๐-๑๖.๓๐ น.         ซักถามและแลกเปลี่ยน

๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น.         กล่าวปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

*หมายเหตุ อยู่ระหว่างการประสานงานและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

องค์กรร่วมจัด

๑. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อมูลล่าสุด

 

ถ่านหินกำลังทำลายแหล่งน้ำทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Gan Yiwei | มีนาคม 22, 2562

ปีที่แล้วเมืองเคปทาวน์( Cape Town) ในอัฟริกาใต้ เกือบต้องกลายเป็นวันที่น้ำประปาหมดเมือง (Day Zero) ประชาชนกว่าสี่ล้านคนต้องต่อคิวเพื่อมารอรับน้ำประปา ในขณะที่เทศบาลท้องถิ่นก็ต้องจำกัดการอุปโภคบริโภคน้ำของประชาชนในแต่ละสัปดาห์ ...

ภาพอันน่าประทับใจจากการเดินขบวนปกป้องสภาพภูมิอากาศของเยาวชนทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Sudhanshu Malhotra | มีนาคม 20, 2562

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เด็กนักเรียนกว่า 1 ล้านคน ใน 123 ประเทศทั่วโลก ได้ออกมาเดินขบวนเรียกร้องบนถนนอย่างกล้าหาญในประเทศของตนเองเพื่อที่จะปกป้องอนาคตของพวกเขา เพื่อที่จะลงมือปกป้องโลก และตำหนิผู้นำประเทศที่ไม่คิดที่จะลงมือทำอะไร...

มีอะไรใต้หมอกควัน PM2.5 ภาคเหนือ

รายการบล็อก จาก Rattanasiri Kittikongnapang | มีนาคม 19, 2562 (0 comments)

ปัญหาหมอกควันพิษภาคเหนือตอนบนที่เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกมายาวนานกว่า 10 ปี หลายวันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ เราได้เห็นว่าเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของเมืองที่มีมลพิษ PM 2.5 สูงสุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง ติดต่อกัน ทั้ง สัปดาห์ ...

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561

สิ่งพิมพ์ | มีนาคม 5, 2562 ที่ 13:00

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ IQAir AirVisual ได้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงในระดับโลกและภูมิภาค

ก็มาดิค้าบ มาลดใช้พลาสติกกัน

รายการบล็อก จาก Puchong Saelao | มีนาคม 3, 2562 1 ความคิดเห็น

เชื่อว่าในปัจจุบันการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก ขวด และหลอด ต่างเป็นสิ่งที่หลายคนช่วยกันลดใช้แบบคนละไม้คนละมือ มากบ้างน้อยบ้าง ทุกวันบ้าง นานๆทีบ้าง ถือว่าช่วยๆกันไป ต่างจากเมื่อก่อนที่การลดใช้พลาสติกนั้นเป็นเ...

พีดีพีฉบับสิ้นสุดทางเลือก

รายการบล็อก จาก จริยา เสนพงศ์ | กุมภาพันธ์ 27, 2562

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุด (PDP 2018) กำหนดทิศทางการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) อีกด้วย ในด้านหนึ่ง นับว่าเป็นการยกระดับการวางแผ...

เดือนแห่งความรักกับ 5 วิธีบอกรัก “โลก” ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

รายการบล็อก จาก Sontaya Sangphech | กุมภาพันธ์ 15, 2562 1 ความคิดเห็น

กินผักมากกว่าเนื้อช่วยลดโลกร้อนได้นะ รู้มั้ยว่ากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ กว่าจะได้เนื้อสัตว์ครึ่งกิโลกรัมต้องใช้น้ำมากกว่ากระบวนการผลิตพืชอาหารหลายถึง 6 เท่า ซึ่งปริมาณน้ำจืดที่สามารถนำมาอุปโภค และบริโภคได้ บนโลกมีเพียง 3...

ทำไมรัฐบาลจึงไม่สามารถรับมือกับวิกฤตฝุ่น PM2.5 ได้ทันท่วงที

รายการบล็อก จาก ธารา บัวคำศรี | กุมภาพันธ์ 7, 2562

หลังจากช่วงท่ีเกิดวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ “ โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมลพิษฝุ่น PM2...

โลกร้อนก่อภัยพิบัติไปทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda | กุมภาพันธ์ 6, 2562

เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Extreme Weather Event ฟังดูแล้วอาจเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับใครหลายๆคน แต่เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วนั้นเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยดีนั่นคือ Climate Change หรือการเปลี่ยนแปล...

พื้นที่สีเขียว อีกทางเลือกในการลดฝุ่น PM2.5

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda | มกราคม 15, 2562

นอกจากการลดปริมาณรถยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพให้ขนส่งมวลชน และการควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า อย่างที่ หลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ลองทำเพื่อขจัดปัญหามลพิษทางอากาศ แล้ว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ยังเป็นอีกห...

1 - 10 ของ 1410 ผล