ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น ลาว และพม่า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสายส่ง ตามแผนพีดีพีฉบับปัจจุบัน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข

ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้น กำลังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการเพิ่มขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ เกินความจำเป็น ในเมื่อข้อมูลและความถูกต้องของต้นทุน จริงของถ่านหินถูกบิดเบือนตั้งแต่การวางแผนพลังงาน ในระดับนโยบายแผนพลังงานของประเทศฉบับที่มี การแก้ไขใหม่ก็จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน เพราะมาจากการวางแผนพลังงานที่ขาดความโปร่งใส และถูกต้อง

 

ถ่านหิน สกปรกเมื่อขุดมาใช้ !
ถ่านหิน เปื้อนเลือดเมื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน !
ถ่านหิน ก่อหายนะเมื่อนักการเมืองยัดเยียดให้ประชาชน !
© GREENPEACE 2012