มหกรรมพลังงานอีสานใต้" เทอบาน เปรอเมนเตน เจียจนั๊บ

"พลังงานชุมชน พลังแห่งการพึ่งตนเอง" “เฮ็ดได้ ใซ่อีหลี ดีขนาด” พบกับ ลม น้ำ แสงแดด พลังงานจากธรรมชาติระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์

ประยุต  เกริกธนสกุล ผู้แทนพลังงานจังหวัดสุรินทร์

“ การหันมามองพลังงานในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ในฐานะวาระแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งภาคเกษตรจะต้องปลูกพืชพลังงานหรือการใช้ส่วนที่เหลือมาทำก๊าซชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิง ทางภาคอีสานมีแหล่งทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนมากทั้งจากชานอ้อย แกลบ น้ำเสีย หรือโรงงานเอทานอลจากมันสำปะหลังและพลังงานลม...

 

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ เรามีความเชื่อว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ และเรามีความเชื่อต่อว่าเศรษฐกิจโตได้ เราต้องใช้พลังงานมากขึ้น การถกเถียงว่าโรงไฟฟ้าไหนดีกว่ากัน ระหว่างโรงไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน ภาคอีสานใช้พลังงานน้อยเพียง 1,800 กว่าเมกะวัตต์ แต่การวางแผนพลังงานมองว่าอาจเพิ่มสูงถึง 4,000 กว่าเมกะวัตต์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสานสิ่งแรกคือ...

 • รอยไหม

  งานมหกรรมพลังงานอีสานใต้ครั้งนี้มีนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นทาง เลือกใหม่ของชาวบ้านเพื่อให้เป็นเครื่องทุ่นแรงและลดเวลาในการสาวไหมในแต่ละ รอบ “เครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์” ตัวเครื่องสีเหลืองสดใส  แต่มีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกการทำงาน  เป็นการปรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกกับพลังงานทางเลือกใส่เข้าไปในเครื่องมือดังกล่าว

 • พลังงานแสงกำจัดแมลง

  เครื่องสกัดสารไล่แมลงจากสมุนไพรเครื่องนี้ จะอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อทำให้เกิดการสกัดและกลั่นตัวออกมาเป็นสารไล่แมลง ใช้ในแปลงผักที่เพาะปลูกกันในชุมชนเพื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาด และถือว่าสารสกัดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกอย่างหนึ่งเมื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตรก็จะทำให้เป็นเกษตรสีเขียวที่ ปราศจากการใช้สารเคมีอย่างแท้จริงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


 • คุ้นชินแนวใหม่ที่คุ้นเคย

  หลังคามุงกระเบื้อง ที่ชาร์จมือถือจากปลั๊กไฟ เป็นสิ่งที่คนเราคุ้นชินในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง หลังคาไม่ต้องมุงด้วยกระเบื้อง และไม่ต้องชาร์จแบตมือถือจากปลั๊กเสียบ การดำเนินชีวิตจะออกมาในรูปแบบไหนกัน


 • กังหันลมน้อยช่วยพ่อ

  พ่อมนูญ ภูผาและเครือข่ายชาวนา พ่อเล่าให้ฟังว่า ที่มาที่ไปของกังหันลมมาจากความขาดแคลนน้ำ พ่อต้องเจาะน้ำบาดาลสูบน้ำขึ้นมาใช้ แต่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ต้องอาศัยน้ำมัน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้มีพลังงานใช้โดยไม่ต้องลงทุนสูง กังหันลมของพ่อมนูญ สร้างด้วยต้นทุนต่ำประมาณ 1,500 – 7,000 บาท สามารถรับลมได้ทุกทิศทางต่างจากกังหันลมรูปแบบอื่นที่รับลมได้แค่สองทาง

สดใส สร่างโศก ผู้แทนชุมชนจากจังหวัดอุบลราชธานี

“ภาคอีสานในปีพ.ศ. 2553 มีการผลิตไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นประมาณ 3,789 เมกะวัตต์ ในขณะที่คนส่วนน้อยในระดับครัวเรือนและชุมชนเดินหน้าหาความยั่งยืนแต่คนส่วนมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย จากอดีตถึงปัจจุบันพลังงานของภาคอีสานเราแลกมาด้วยชีวิตและผืนป่า...

 

พ่อเอี่ยม  สมเพ็ง ตัวแทนชาวบ้านอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

“ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535-2538 ผมใช้ปุ๋ยทำนาจาก 5 กระสอบมาเป็นหนึ่งตันจากที่นาทั้งหมด 23 ไร่ คิดว่าทำนายิ่งทำยิ่งจน ดังนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 เป็นต้นมาผมทำนาและเริ่มจดข้อมูลทุกครั้งที่ฝนตก เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการทำนา ประมาณ 4-5 ปีถัดมา การจดข้อมูลฝนตกเริ่มเห็นผล เพราะจะทำให้รู้ช่วงหว่านข้าว และชาวบ้านเริ่มมาถามช่วงเวลาหว่านข้าวจากผมตั้งแต่นั้น...

 

สุทัศนา  กำเนิดทอง ผู้แทนจากองค์กรGreenzone

“ผู้ประกอบการในปัจจุบันอยากทำธุรกิจสีเขียว Green Business แต่หลายบริษัทกลายเป็น Green Wash คือธุรกิจที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วค่อยมาทำดีทีหลัง คำถามที่สำคัญคือ เราเป็นผู้ประกอบการสีเขียวตั้งแต่ตั้นทางได้หรือไม่ ทุกวันนี้ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีมีมากขึ้น อย่างเช่นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เราต้องเลือกเทคโนโลยีที่ใช้พื้นที่น้อยและสามารถปรับการรับแสงได้ตามทิศทางของแสงอาทิตย์...