รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากการสำรวจเมื่อปลายปี 2552 ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณเพื่อนำเข้าพลังงานจำนวน 1.16 ล้านบาท โดยมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 22,000 เมกะวัตต์ และใช้พลังงานหมุนเวียน 580 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 26 ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดในภาคใต้  ถ้าทุกคนในภาคใต้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า...

“ประเทศ ไทยต้องนำเสนอกระบวนทัศน์การเปลี่ยนนโยบายพลังงานแบบรวมศูนย์พลังงานจากส่วน กลางไปสู่การกระจายศูนย์พลังงานให้ภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงกับพลังงานของภาคใต้ ที่นำความลงตัว ความั่นคง และความยั่งยืน ตั้งอยู่บนฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม วัตถุ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

  • มหาวิทยาลัยพลังงาน

    “แนว คิดเริ่มแรก เกิดจากปัญหาน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นซึ่งมีความเป็นกรด ที่ส่งกลิ่นเหม็นไหลลงใต้ดิน และแหล่งน้ำ ทางเราจึงคิดค้นหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา จนได้คำตอบเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งนอกจากจะสามารถบำบัดน้ำ เสียแล้ว ยังทุ่นค่าใช้จ่าย คืนทุนได้ภายใน 1-2 ปี เงินไม่สูญเปล่า โดยเฉลี่ยครัวเรือนใช้แก๊สหุงต้มหนึ่งถังได้ประมาณ 1-2 เดือน แต่ถ้าทำก๊าซชีวภาพซึ่งลงทุนเพียงแค่ประมาณ 4,000 บาท อายุถังบรรจุก๊าซประมาณ 10 ปี มีความคุ้มทุนภายใน 2 ปี ส่วนที่เหลือคือกำไร

  • วิถีชีวมวล

    พลัง งานชีวมวลของทางบริษัทที่เข้าร่วมงานมหกรรมพลังงานครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะจากการเกษตรและเศษวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นซึ่งใช้ เชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราที่น้ำยางหมดแล้ว ซึ่งต้นยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี รวมถึงใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อย รากไม้และกิ่งไม้และยืนยันว่าเป็นพลังงานชีวมวลที่นำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศ อินเดียซึ่งเป็นพลังงงานที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมกับเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


  • รหัสวิดน้ำ

    “ตั้ง แต่ปีพ.ศ. 2541 ลุงใช้ประโยชน์จากกังหันน้ำนี้ได้จริงมาตั้งแต่แรกเลย จากเครื่องที่ดูมอมแมมจนพัฒนา มาดูดีขึ้นถึงวันนี้ เช่น ให้แสงสว่างจากหลอดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย, ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์, ล่อแมลงศัตรูพืช, หินเจียลับใบมีดตัดหญ้า และยังสามารถเปิดโทรทัศน์ดูได้อีกด้วย”


ซาการียา หมัดเลียด ผู้แทนชุมชนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ภาคใต้สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 30 มีพื้นที่และความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพและอื่น ๆ ผนวกกับความร่วมมือทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จาก 7 จังหวัดภาคใต้ ใน 42 ตำบล...

ศยามล ไกยูรวงศ์ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาจังหวัดตรัง

ประเทศไทยจะปฏิรูปพลังงานได้ ต้องปฏิรูปประเทศไทย เปลี่ยนวิธีคิด จากเล็กไปหาใหญ่ เปลี่ยนจากชุมชนสู่ระดับนโยบาย ชุมชนควรตระหนักในสิทธิผู้บริโภคนอกเหนือจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายราย เดือน ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้โครงสร้างพลังงาน ศักยภาพชุมชนของตน และสามารถวิเคราะห์ทิศทางการใช้พลังงานของชุมชนได้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมการบริโภคพลังงาน...

ณัฐกิจ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มเป็นกว่า 9 พันล้านคน ถ้าเรายังใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ แล้วเราจะอยู่อย่างไร การกระจายศูนย์พลังงานจึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อปลดแอกภาระพลังงาน...

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้จัดการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

โมเดลพลังงานของเยอรมนีที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 80 ในอนาคต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งวางแผนกปลดระวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 17 โรงภายในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พลังงานที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิดจากประสบการณ์ปัญหา พลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ปลอดภัย...