ถอดปลั๊ก ถอดนิวเคลียร์

Smart Power

หน้า - สิงหาคม 25, 2553
ถึงเวลา ต้อง ถอด เราอยากให้คุณร่วมกัน ถอด พร้อมกับเรา ถอดเพื่อปฏิวัติพลังงานของประเทศไทย

กรีนพีซร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ติดตามการวางแผนและดำเนินนโยบายสาธารณะด้านพลังงานของประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี แม้เราจะมองเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการพัฒนา และการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปี ของกระทรวงพลังงาน ถึงกระนั้น โรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดที่วางแผนก่อสร้างในอีกสองทศวรรษหน้าก็ยังคง พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและที่สำคัญคือนิวเคลียร์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เชิงพาณิชย์น้อยมากโดยเปรียบเทียบ ยังไม่พูดถึงว่า เรายังขาดการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ อย่างมหาศาลของประสิทธิภาพด้านพลังงานจากบ้านเรือน และภาคธุรกิจ

สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานจากเชื้อเพลิงอย่างสูญเปล่าไปถึงสองในสามก่อนที่ไฟฟ้าจะจ่ายออกจากโรงไฟฟ้า ในระหว่างที่ไฟฟ้าถูกส่งไปตามระบบสายส่งก็ยังมีการสูญเสียพลังงานเพิ่มขึ้นอีก จนกระทั่งไปถึงบ้านเรือน ก็เป็นภาระของประชาชนที่จะตัดสินใจว่า จะใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองหรืออย่างเหมาะสม

การที่ความมั่นคงด้านพลังงานกลายมาเป็นวาระสำคัญทางการเมือง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้าของเรา และถึงแม้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มากโดยเปรียบเทียบ แต่กลับเป็นภัยคุกคามต่อความยั่งยืนทางสังคมและนิเวศวิทยาของเรา

มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้เสมอไป
ในระดับโลก กรีนพีซผลักดันให้มี
การปฏิวัติพลังงานโลก (energy [r]evolution)


ในประเทศไทย เราเชิญชวนให้ทุกคนเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ
ของการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์

 

ถอดปลั๊กถอดนิวเคลียร์ โดย หัวใส ใช้พลังงาน (Smart Power)
ซึ่งคือการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยการลด ละ เลิกการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง

จากปฏิบัติการง่าย ๆ คือ “การถอดปลั๊ก” โหมดสแตนบายในบ้าน ในอาคาร ในสำนักงาน ไปจนถึงการช่วยกันผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านพลังงาน โดยเฉพาะ
นโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เราจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง
ปฏิวัติระบบพลังงานไทยไปสู่ความยั่งยืนทางสังคมและนิเวศวิทยา