คำประกาศแห่งเทือกเขาอารารัต

หน้า - มิถุนายน 12, 2552
ในนามของประชาชนและชุมชนแห่งโลกผู้ซึ่งมอบความไว้วางใจในตัวท่าน ที่เป็นผู้นำของเรา ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เข้ามาดูแลโลกของเราและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทุกชีวิตและสุขภาวะต่างพึ่งพา

เราขอแสดงความวิตกกังวลอย่างสุดซึ้งต่อผลกระทบอันร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรง วิกฤตน้ำ การขาดแคลนอาหาร สงคราม การอพยพย้ายถิ่นอย่างมโหฬาร การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรง และ อุทกภัย ในระดับที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนับตั้งแต่เรื่องของเรือโนอาห์ได้รับการบอกเล่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หวนกลับเป็นดังเดิม ทำลายชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คนนับล้าน

ในฐานะผู้นำของประชาชน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการป้องกันมิให้เกิดหายนะภัยนี้

เราขอย้ำว่า หน้าที่ของท่านคือปกป้องชีวิต บ้าน ชุมชน และ ทรัพยากรธรรมชาติของเราจากทั้งภัยคุกคามทางธรรมชาติและที่มนุษย์ทำขึ้น ท่านจะต้องไม่ทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในทางนโยบายหรือในสิ่งที่ท่านเชื่อ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาวะของคนทั้งหลายที่ท่านเป็นตัวแทน เราเห็นว่า ภาวะผู้นำที่ปราศจากความสามารถหรือความมุ่งมั่นดังกล่าวนั้นไม่มีความหมายและไร้ประโยชน์

เราเรียกร้องให้ท่านร่วมมือในระดับโลกอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะภัย ซึ่งจะทำได้โดยการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกให้อยู่ระดับ 2 องศาเซลเซียสเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม การดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ต้องการโครงการที่เปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อยุติการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกภายใน 10-15 ปีข้างหน้า ยิ่งไปกว่านั้น ท่านต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ.2593 เทียบกับ พ.ศ.2533

ทุกรัฐ ทุกเมือง และชุมชนต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน ควรต้องมีส่วนในเชิงรุกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกในวิถีทางทีทำได้โดยไม่รอช้า พวกเขาไม่ควรรอให้คนอื่นทำตามอำเภอใจหรือทำตามมาตรการที่จำเป็นต้องทำ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละคนจะต้องกำหนดอย่างเท่าเทียมตามหน้าที่โดยดูจากประวัติศาสตร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสามารถในการลดผลกระทบ ด้วยเหตุนี้ เราขอเรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายมีบทบาทเป็นผู้นำในโครงการระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 80-90 ภายในปี 2593 เทียบกับปี 2533

ในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราขอเรียกร้องให้ท่านทำสิ่งต่อไปนี้

 1.  ยอมรับอย่างชัดแจ้ง และออกกฏหมายรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในความรับผิดชอบของท่าน เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิต บ้าน สุขภาพ ชุมชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็น

2.  ยอมรับอย่างชัดแจ้ง และกำหนดเป็นข้อบังคับใช้เพื่อให้ความรู้ประชาชนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน เกี่ยวกับภัยคุกคามความปลอดภัยของพวกเขาจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมยุติภาวะโลกร้อน

3. สร้างผลกระทบต่อ 'การปฏิวัติพลังงาน' โดยใช้แผนการถอนรากถอนโคนด้านมาตรการทางประสิทธิภาพและมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางด้านการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน  ภายใน พ.ศ. 2593 กว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกจะเป็นพลังงานหมุนเวียนอันยั่งยืน นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอันไร้ประสิทธิภาพและพลังงานนิวเคลียร์จะต้องถูกเลิกใช้ทั่วโลกโดยเร่งด่วน รวมถึงต้องหยุดดำเนินการให้ความช่วยเหลือและการลงทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องด้วย

4. ทำให้ทุกคนสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานยั่งยืนได้  ขณะนี้ประชากรหนึ่งในสามของโลกยังไม่สามารถใช้พลังงานสมัยใหม่ได้ และไม่ได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากภาวะยากจน

5. ให้การศึกษา ให้อำนาจ และให้แนวทางแก่ทุกชุมชน ปัจเจกบุคคล นิติบุคคล และอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการต่างๆ อันจะช่วยหลีกเลี่ยงหายนะภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

6. ระงับและยับยั้งผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและโดยสันติ เพื่อระงับการปฏิบัติการผลิตพลังงานในรูปแบบที่เป็นอันตรายและขาดเสถียรภาพ เช่น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์

7. เข้าร่วมโดยด่วนในข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCC และพิธีสารเกียวโต ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับให้รัฐออกกฏหมายบังคับใช้ในด้านหลักการ มาตรการ และเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสรรสร้างการตรวจตราอย่างมีประสิทธิภาพและกลไกบังคับใช้ทางกฏหมาย

8. บัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพให้แก่ทุกคน ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และทุกรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือเป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

กรีนพีซ  31 พฤษภาคม 2550