01 สถานการณ์สภาพภูมิอากาศ

หน้า - มิถุนายน 12, 2552

อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.8 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่การเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรม แม้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ผลกระทบนั้นมหาศาล แผ่นน้ำแข็งทั่วโลกหดตัวลงทุกปี สภาพอากาศรุนแรง และพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนนับล้าน และนี่เป็นเพียงการเริ่มต้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยพบเห็นมาในอดีต ภาวะโลกร้อนกระทบไปทั้งโลก และเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกประเทศและทุกทวีป แต่เราสามารถหยุดมันได้้ ภาวะโลกร้อนมิได้เป็นภัยคุกคามจากอวกาศ แต่มาจากน้ำมือมนุษย์เรานี่เองที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์และแก๊สเรือนกระจกอื่นๆ ออกสู่บรรยากาศ

เรายังมีความหวัง เำพราะหากมีสาเหตุจากตัวเราเอง เราก็สามารถยุติได้ด้วยตัวเราเองด้วย โดยเทคโนโลยีที่จำเป็นนั้นมีอยู่แล้ว

โลกของเรา - ดาวเคราะห์แห่งเรือนกระจก

[01] รังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบให้ความอบอุ่นต่อผิวโลก

[02] พลังงานสะท้อนจากผิวโลกออกไปในรูปของความร้อน

[03] แก๊สเรือนกระจกกักเก็บความร้อนที่เหลือไว้ในชั้นบรรยากาศแต่มนุษย์กำลังรบกวนสมดุลธรรมชาตินี้

เราต้องลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในพ.ศ. 2593

ประเทศอุตสาหกรรมจะต้องลดให้ได้มากถึงร้อยละ 80 หากเราทำเช่นนี้เราจะทำให้อุณหภูมิืเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย

เราสามารถนำแหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม พลังงานน้ำขนาดเล็ก ความร้อนใต้ภิภพ และ ชีวมวล มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกได้ครึ่งหนึ่งในกลางศตวรรษนี้ เพียงแค่เราหยุดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง และลงมือทำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางพลังงาน โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไป และเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนามีการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือไปจาก "การปฏิวัติพลังงาน" ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของวิธีการที่เราผลิตพลังงาน การใช้ชีวิต และการเดินทางของเรา และพฤติกรรมของเราโดยรวม ประเทศอุตสาหกรรมต้องมีบทบาทเป็นผู้นำ ส่วนประเทศกำลังพัฒนาต้องไม่เดินตามความผิดพลาดที่ประเทศอุตสาหกรรมก่อให้เกิด  ภาวะโลกร้อนเป็นภัยคุกคามระดับโลก ซึ่งต้องการการปฏิบัติการระดับโลก เวลาเหลืออยู่ไม่มากนัก มาร่วมกันสร้างวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศกันเถอะ