04 พลังงานแห่งอนาคต

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

ชานเมืองแห่งอนาคต

การทำน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบการผลิตไฟฟ้า ความร้อนขนาดเล็ก กังหันลม และ ระบบการผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ คือ ทางเลือกแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ ระบบนี้มีประสิทธิภาพมากในการผลิตพลังงาน ณ จุดที่ใช้จริง แต่หน่วยงานด้านพลังงานขนาดใหญ่ยังคงผลักดันให้ได้มาซึ่งโรงไฟฟ้ารวมศูนย์ขนาดใหญ่ที่มีมลพิษ จึงขึ้นอยู่กับนักการเมืองและผู้บริโภคที่จะทำให้โครงสร้างอันล้าสมัยนี้หมดลงไป เพราะบ้านเรือนแต่ละหลังสามารถเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องพลังงานได้เอง

[01] แผงเซลล์สุริยะ จะประดับอยู่บนหลังคาบ้านเกือบทุกหลัง โดยจะดึงพลังงานจากการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ระหว่าง 1,000 กิโลวัตต์ และ 2,500 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีบนทุกๆ พื้นผิว 1 ตารางเมตร บ้านแต่ละหลังจะป้อนไฟฟ้าหรือดึงไฟฟ้าจากเครือข่ายแผงเซลล์สุริยะในช่วงที่มีแสงแดด และตามความต้องการของบ้านแต่ละหลัง แผงเซลล์สุริยะซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และได้รับกฎหมายเรื่องการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น เยอรมนี และ แคลิฟอร์เนีย

[02] โรงผลิตร่วมไฟฟ้า-ความร้อนขนาดเล็ก จะป้อนไฟฟ้าและความร้อนให้บ้านแต่ละหลังหรือทั้งหมู่บ้าน เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นแก๊สธรรมชาติ แก๊สชีวภาพ หรือน้ำมันพืชที่ผลิตจากวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

[03] เครื่องเก็บความร้อน ผลิตน้ำร้อนและป้อนไฟฟ้าในการทำความร้อนจากแสงอาทิตย์

[04] บ้านที่ออกแบบให้รับแสงอาทิตย์ และนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์โดยตรง

[05] โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ผลิตไฟฟ้าและความร้อน แม้ว่าเทคโนโลยีในการนำความร้อนใต้พิภพที่ลึกลงไปนั้นเพิ่งเกิดขึ้น แต่ก็มีศักยภาพมหาศาล ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า พลังความร้อนใต้พิภพจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากมีอัตราการไหลของพลังงานคงที่ ซึ่งต่างจากพลังงานแสงอาทิตย์