ประสิทธิภาพ

หน้า - ตุลาคม 27, 2551
ค่านิยมของโลกสมัยใหม่ คือ มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การบริโภคแบบด่วนไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้น และยังผลักภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

ระบบเศรษฐกิจที่เน้นปริมาณก่อนคุณภาพได้นำเอาวัตถุดิบมาถลุงใช้และปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอย่างมหาศาล การจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีจิตสำนึกมากขึ้น จะช่วยลดขนาด "รอยเท้าทางนิเวศวิทยา" (Ecological Footprint) และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

[01]

[02]

[03]

[01] มองหาคุณภาพ เช่น เมื่อเราซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของคุณภาพดีจะอยู่ได้นานกว่า เป็นการช่วยปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณการขนส่งสินค้า

[02] รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง ข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า การทำปศุสัตว์ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งหมดร้อยละ 18 เพราะใช้พลังงานสูงในการผลิตปุ๋ย นอกจากนี้การแผ้วถางพื้นที่ป่าให้เป็นฟาร์มปศุสัตว์ การปลูกพืชเศรษฐกิจ และ การปล่อยมีเทนจากการขับถ่ายของสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ก็ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเช่นกัน

[03] เลือกอาหารเกษตรอินทรีย์ ที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง และยังลดการขนส่งอาหารปศุสัตว์จากโพ้นทะเล นอกจากนี้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบหมุนเวียนตามธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงได้มาก

[04] ซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามช่วงฤดูกาล ซึ่งช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าและลดแก๊สเรือนกระจก

[05] สุดท้าย คือ สำรวจหาความสวยงามตามธรรมชาติ ในที่ที่เราอาศัยอยู่ การนั่งเครื่องบินไปจับจ่ายซื้อของในวันหยุดหรือเดินทางไปพักร้อนทำให้ตัวเลขในบัญชีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของเราเพิ่มขึ้น ดังนั้น ลองใช้เวลาในวันหยุดไปเที่ยวใกล้บ้าน แล้วเราจะค้นพบว่าความสวยงามอยู่ใกล้ๆ นี่เอง