บ้านประหยัดพลังงานในภูมิอากาศร้อนชื้น

หน้า - ตุลาคม 27, 2551
การผสมผสานเทคโนโลยีกับแนวทางประยุกต์สำหรับออกแบบที่ถูกต้อง ร่วมกับจิตสำนึกในการใช้พลังงาน จะช่วยให้ใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

[01]

[02]

[01] นำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารบ้านเรือน การออกแบบบ้าน ตำแหน่งของช่องแสง และ คุณสมบัติของกระจก ควรออกแบบให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้มาก ความร้อนเข้ามาได้น้อย เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดพลังงานจากการใช้งานหลอดไฟและลดภาระให้กับเครื่องปรับอากาศ แสงธรรมชาติควรเป็นแสงที่มาทางทิศเหนือหรือแสงกระจาย หลีกเลี่ยงแสงดยตรงจากดวงอาทิตย์

[02] เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุตกแต่งภายในที่ไม่สะสมความร้อนและความชื้น หรือวัสดุที่มีมวลสารน้อย เช่น ไม้ปาร์เก้ กระเบื้องเคลือบ ที่จะช่วยลดพลังงานในช่วงเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ

 [03]

[04]

[05]

[03] ใช้ต้นไม้ ดิน พืชคลุมดินและน้ำ หรือใช้รั้ั่วที่โปร่ง เพื่อให้กระแสลมถ่ายเทความร้อนและความชื้นได้ที่สะสมในบริเวณบ้านออกไป เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อประหยัดพลังงานและสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

[04] นำพลังแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้าน

[05] ใช้ประโยชน์จากระบบปรับอากาศ นำน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้ว และน้ำที่เกิดจากการควบแน่นในระบบปรับอากาศมาใช้รดต้นไม้เพื่อคืนประโยชน์สู่สิ่งแวดล้อม นำความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาใช้ประโยชน์สำหรับระบบผลิตน้ำร้อนภายในบ้าน