เชิญชมศิลปะ 3 มิติ สื่อรณรงค์สะท้อนเสียงจาก"ผู้บริโภค 1 ล้านคนในยุโรปที่ปฎิเสธพืชจีเอ็มโอ"และ"นิทรรศการข้าวไทย

เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ กรีนพีซขอเชิญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องข้าวไทยกับปราชญ์ชาวนา โดยเครือข่ายผู้ทำงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศ และชมศิลปะ 3 มิติ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 นิทรรศการข้าวไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2-30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวังไทย

รายละเอียดนิทรรศการ

โดยกรีนพีซและเครือข่ายผู้ทำงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศ ประกอบด้วย

1. กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชมนิทรรศการ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าว รู้จักข้าวจีเอ็มโอและเส้นทางการรณรงค์ของกรีนพีซเพื่อให้ข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอ จนถึงนโยบายข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอกับแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ. 2550-2554 และเยี่ยมชมศิลปะ 3 มิติ รู้จักที่มาและแนวคิดการสร้างสรรค์งาน ตลอดจนเส้นทางของศิลปะ 3 มิติ จากยุโรปถึงไทย

  • หมายเหตุ ศิลปะ 3 มิติ จะยังคงเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554 และจะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการข้าวไทยต่อเนื่องภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การ เรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554


2. มูลนิธิข้าวขวัญ

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ประธานมูลนิธิ คือคุณเดชา ศิริภัทร มูลนิธิดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าวและพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ปัจจุบันมูลนิธิข้าวขวัญ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ครึ่ง ในเขตเทศบาลท่าเสด็จ ต. สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด สุพรรณบุรี 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อู่ทอง อ. เดิมบางนางบวช และ อ.ดอนเจดีย์ รวมทั้งเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศกว่า 50 เครือข่าย นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีคอร์สอบรมในรูปแบบโฮมสเตย์และเปิดรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ เกษตรกรรมทางเลือกได้เข้ามาศึกษาความรู้อีกด้วย

นิทรรศการ
เกี่ยวกับกระบวนการโรงเรียนชาวนาว่าด้วยเทคนิคการปลูกข้าว เรื่องของดิน การพัฒนาดิน การปรับปรุงพันธุ์ข้าว จากนักเรียนชาวนาผู้มีประสบการณ์  และคอร์ส อบรมเทคนิคการปลูกข้าวแบบโฮมสเตย์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน อาทิ ข้าวกล้องมะลิแดง/ มะลิขาว, เครื่องดื่มจมูกข้าว, เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน


3. ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์ คือคุณจักรภฤต บรรเจิดกิจ เป็นเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกลุ่มโรงเรียนชาวนา ในเครือข่ายมูลนินธิข้าวขวัญ เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งศูนย์แห่งนี้มีกรรมวิธีในการทำจุลินทรีย์จากจาวปลวก การทำน้ำส้มควันไม้ การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และการทำฮอร์โมนน้ำชีวภาพ การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกต่อไปอีกด้วย


นิทรรศการเกี่ยวกับ “มหัศจรรย์พลังงานจุลินทรีย์จาวปลวกกู้ชาติแก้วิกฤติอาหารโลก” โดยพบกับนวัตกรรมใหม่ของโลกที่เกิดจากพลังแห่งศรัทธาและพลังแห่งปัญญาที่ค้น พบความจริง ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาต่อพระแม่ธรณี โดย คุณจักรภฤต บรรเจิดกิจ

 

4. เครือข่าย Greenliving Camp

ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำนาอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทางเกษตรกรรมทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ระบบการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการผลิตข้าวออแกนิกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ที่มีการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก มกท.นิทรรศการเกี่ยวกับชมกิจกรรมแค้มป์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา/ เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ติดไม้ติดมือกลับบ้าน
โดย เครือข่าย Greenliving Camp


5. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

พ่อบุบผา สารรัตน์ นักอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด ทำเกษตรแบบธรรมชาติและมุ่งมั่นที่จะรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว โดยใช้พันธุกรรมพื้นบ้านเพื่อให้เกิดระบบการเกษตรที่ยั่งยืน ไม่ใช้ต้นทุนสูง ไม่มีภาระหนี้สิน เกิดความมั่นคงทางอาหาร มีความปลอดภัยและมั่นใจในการบริโภค มีความเอื้ออาทรต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่ปลูก เช่น มะลิแดง ข้าวขี้ตมใหญ่ ดอหอม ข้าวเหนียวแดง ข้าวอีหนอนน้อย ข้าวก่ำ แพร่แดง ข้าวโสมาลี ไข่มดลิ้น ฯลฯ

นิทรรศการ
เกี่ยวกับรู้จักข้าวพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายพันธุ์จากเกษตรกรนักอนุรักษ์ผู้มีความ มุ่งมั่นที่จะรักษาความหลากหลายของฐานทรัพยากรทางอาหารให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่น หลังสืบไป โดย พ่อบุบผา สารรัตน์