มลพิษทางพันธุำกรรม

หน้า - มกราคม 23, 2552
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นพื้นฐานของความมั่นคงทางด้านอาหาร ยิ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากเท่าใดในระบบเกษตรกรรม ระบบนั้นยิ่งสามารถรับมือกับปัญหาแมลงศัตรูพืช โรค และ สภาพอากาศ ได้มากขึ้นเท่านั้น

อาสาสมัครกรีนพีซแสดงพื้นที่ปนเปื้อนพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ทั่วโลก เพื่อเรียกร้องใหรัฐบาลฟื้นมติ ครม. ห้ามทดลองจีเอ็มโอในแปลงเปิด เนื่องจากจีเอ็มโอเป็นภัยคุกคามต่อเกษตรกรรมไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศ

เป็นเวลานับพันปีมาแล้วที่เกษตรกรทั่วโลกใช้เทคนิคการเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องพืชผลจากแมลงศัตรูพืช การติดโรคจากเชื้อราและไวรัส ซึ่งรวมถึงระบบการปลูกพืชแบบผสมที่ซับซ้อนอย่างมาก พืชผลตัดต่อพันธุกรรมเป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพที่กล่าวมานี้

เมื่อพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเ็อ็มโอ) ชนิดใหม่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม จะสามารถมีปฏิกิริยากับพืชชนิดอื่น และผสมพันธุ์กัน จากนั้นถ่ายทอดคุณลักษณะ และเปลี่ยนรูปให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ส่วนมากพืชจีเอ็มโอจะไม่สามารถถูกเรียกกลับคืนหรือจำกัดขอบเขตการแพร่กระจายได้ ความเป็นไปได้ที่การปล่อยพืชจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อมจะสร้างอันตรายต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่พืชจีเอ็มโอได้รับอนุญาตให้ปลูกมากขึ้น มลพิษทางพันธุกรรมอาจถูกส่งทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อๆ ไป

การพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมที่สร้างปัญหาอย่างรุนแรง คือ การใช้พืชผลในการผลิตเวชพันธุ์และสารเคมีที่ใ้ช้ในอุตสากรรม พืชเหล่านี้สามารถถ่ายทอดเกสรให้กับพืชสายพันธุ์ใกล้เคียง จึงปนเปื้อนแหล่งอาหาร และสามารถทำให้สัตว์ แมลง และ นกที่กินเมล็ดพืช กำลังที่ออกหากิน สัมผัสกับยา วัคซีน และ สารเคมี

ชาวบ้านในโบลีเ้วียขุดมันฝรั่งเมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งใช้ปุ๋ยธรรมชาติ

ชาวบ้านในโบลีเ้วียขุดมันฝรั่งเมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ

การกลับมาอีกครั้ง

จากการปฏิวัติเขียวสู่การปฏิวัติทางพันธุกรรม

การปฏิวัติเขียวเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลและเอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรในประเทศที่กำลังพัฒนาปลูกพืชสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงไม่กี่สายพันธุ์แทนพืชสายพันธุ์พื้นเมืองหลายสายพันธุ์ และพึ่งพาสารเคมีและปุ๋ยราคาแพง

แม้ว่าพืชเหล่านี้จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เกษตรกรต้องมีพันธะในการซื้อเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ต้องพึ่งพาสารเคมี และการชลประทานในพื้นที่กว้าง แต่ที่สำคัญที่กว่าก็คือ การปฏิวัติเขียวทำลายความหลากหลายของพืชผล โดยเข้าไปแทนที่ระบบพืชผลท้องถิ่นทั้งระบบที่ตั้งอยู่บนความหลากหลายทางพันธุกรรม และพืชผลที่มีประโยชน์หลากหลาย พืชผลของการปฏิวัติเขียวแทนที่สายพันธุ์พืชท้องถิ่น และบังคับให้เกษตรกรหลุดเข้าสู่วงจรแห่งการพึ่งพาที่ร้ายกาจ

ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชที่ต้องใช้กับพืชผลแห่งการปฏิวัติเขียวทำให้สูญเสียผลผลิตเพิ่มเติมที่นาข้าวมอบให้ เช่น ปลา กุ้ง ปู สมุนไพรกินได้ กบ และ พืชป่า การสูญเสียผลผลิตเหล่านี้แทบจะไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาเมื่อมีการคำนวณผลผลิตของการปฏิวัติเขียว หรือพืชจีเอ็มโอ การตัดต่อพันธุกรรมพืชผลเป็นสิ่งที่เกิดตามมากจากแบบแผนการปฏิวัติเขียวที่บกพร่องนี้