ไม่ "ทิ้ง" (ปัญหา) ขยะ!

ปัญหาขยะในกรุงเทพฯ กำลังจะไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาความสกปรกอีกต่อไป ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น  ขยะตกค้าง การลักลอบทิ้งขยะ ขยะสารพิษ ขยะอิเล็กโทรนิค ขยะติดเชื้อ และปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับขยะอีกมากมายที่กำลังลุกลามและทวีความรุนแรงขึ้นในสังคม หากกรุงเทพมหานครยังไม่มีนโยบายแก้ไขจัดการขยะที่ถูกต้องอย่างจริงจังและเหมาะสมแล้ว ขยะเหล่านี้จะกลายเป็นมลพิษทำลายสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งเมือง

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2556 นี้
กรีนพีซรณรงค์ให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนในโครงการ 
“ผู้ว่ากทม.ไม่ "ทิ้ง" (ปัญหา) ขยะ!”

เพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาขยะอันเป็นปัญหาวิกฤตของกรุงเทพฯ และสร้างพื้นที่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แสดงวิสัยทัศน์การจัดการกับปัญหาขยะในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ประชาชนในการประกอบการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่สามารถดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง  

  คุณคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาขยะในกรุงเทพ ?  
  และมีข้อเสนอการจัดการขยะอย่างไร ?ทางออกของปัญหาขยะล้นเมือง

เมื่อโรงงานเผาขยะไม่ได้ทำให้ขยะหายไปได้ แต่เป็นการเปลี่ยนขยะเป็นมลพิษทางอากาศและขี้เถ้าขยะที่เต็มไปด้วยสารอันตรายและการก่อมะเร็ง โรงงานเผาขยะจึงไม่ใช่คำตอบของการจัดการขยะ แต่ทางออกของวิกฤตขยะนั้นมีสองข้อง่ายๆ ที่รัฐบาลและประชาชนต้องร่วมมือกัน คือ

1. คิดใหม่ทำใหม่ ด้วยนโยบายระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลควรหันมาบูรณาการนโยบายและระบบบริหารจัดการขยะของรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงสุขภาพของคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เน้นการแยกขยะ การรีไซเคิล และการทำปุ๋ยเป็นหลัก รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะและการใช้ซ้ำแต่ละครัวเรือน

2. ลดขยะจากต้นเหตุ สร้างจิตสำนึกลดการใช้

ขยะทุกชิ้นล้วนเกิดขึ้นมาจากผู้บริโภคอย่างเรา สิ่งของที่อยู่รอบตัวคุณในวันนี้ วันข้างหน้าอาจกลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายอีกนับร้อยนับพันปี เทคโนโลยีนำสมัยสามารถช่วยให้ขั้นตอนการผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถกำจัดขยะและมลพิษออกไปจากโลกได้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีจิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากร ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล เริ่มตั้งแต่ตัวเราเอง ซึ่งจะเป็นหนทางสู่การยุติโรงงานเผาขยะ และปัญหาขยะล้นเมือง

หากเราทุกคนร่วมมือกัน และมีนโยบายการกำจัดขยะที่รัฐบาลคอยเกื้อหนุน ขยะจะไม่เป็นปัญหาของประเทศไทยอีกต่อไป และเรายังได้อากาศที่สดใสปราศจากมลพิษให้เราสามารถสูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอดไปอีกนานแสนนาน

แนวทางและตัวอย่างการจัดการขยะในชุมชนสู่อนาคตสีเขียว

หมวด