การรณรงค์ "ล้างสารพิษ" Detox

หน้า - กรกฎาคม 13, 2554
การตรวจสอบของกรีนพีซได้เปิดเผยการปล่อยสารเคมีอันตรายของโรงงานฟอกย้อมและสิ่งทอลงสู่แม่น้ำสายหลักหลายสายในประเทศจีน โรงงานเหล่านี้เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งยี่ห้อชื่อดังระดับโลกหลายยี่ห้อ เช่น ยี่ห้อสินค้ากีฬาอย่างไนกี้และอาดิดาส สารเคมีอันตรายที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของมนุษย์ สารเคมีบางชนิดรบกวนการทำงานของฮอร์โมน ในขณะที่บางชนิดส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของร่างกาย หลายๆ ชนิดที่กล่าวมานั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อมแต่กลับสามารถสะสมเพิ่มปริมาณได้ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์

ปัญหา


น้ำสะอาดไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ยังเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ถูกคุกคามมากที่สุดในโลก นอกจากแม่น้ำและทะเลสาบจะเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าแล้ว น้ำยังเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำรงชีวิต มีประชากรมากมายที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้เพื่อการดื่มกิน การทำเกษตรกรรม และเป็นแหล่งอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา แต่แหล่งน้ำที่สำคัญเหล่านี้มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเหล่าโรงงาน อุตสาหกรรม ที่ทำลายแหล่งน้ำเหมือนกับว่าเป็นแหล่งน้ำของตัวเอง อุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีหลากหลายชนิดใน ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การย้อมสี การพิมพ์ และการตกแต่ง ซึ่งน้ำทิ้งจากขั้นตอนเหล่านี้มักปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และยังทำให้แหล่งน้ำที่สำคัญปนเปื้อน  ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สัตว์ต่างๆ รวมทั้งสุขภาพของมนุษย์

กรีนพีซได้ตรวจพบโรงงานสิ่งทอสองแห่งในประเทศจีนที่ปล่อยสารเคมีอันตราย มากมายลงสู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีและจูเจียง พบการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายและมีสารตกค้างในตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงงาน ทั้งสองแห่ง ซึ่งมีคุณสมบัติรบกวนการทำงานของฮอร์โมน  คือสารอัลคิลฟีนอล (Alkylphenol) รวมทั้งโนนิลฟีนอล (Nonylphenol)  อีกทั้งพบสารกลุ่มเพอร์ฟลูออริเนต (perfluorinated chemicals; PFCs) ในน้ำทิ้งจากโรงงานยาเกอ เท็กซ์ไทล์ คอมเพลกซ์ (Youngor Textile Complex) แม้ว่าโรงงานแห่งนี้จะมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยแล้วก็ตาม สารอัลคิลฟีนอลและเพอร์ฟลูออริเนตที่พบในตัวอย่างน้ำทิ้งสามารถก่อให้เกิด ปัญหาร้ายแรง เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้มีคุณสมบัติรบกวนฮอร์โมนและสามารถก่ออันตรายได้แม้ ว่าจะมีในปริมาณต่ำ สารเคมีทั้งสองกลุ่มเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งตกค้างคงทนใน สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการก่อความเสียหายเมื่อถูกสะสมในปริมาณมากขึ้นตามห่วงโซ่ อาหาร

Workers inside Youngor textiles factoy, Ningbo.

สารเคมีอันตรายหลายชนิดสามารถปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทร ชั้นบรรยากาศ และห่วงโซ่อาหาร ทำให้สะสมอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากแหล่งปล่อยสารเคมีได้ อีกทั้งมีการพบว่าสารเหล่านี้สะสมเพิ่มปริมาณในร่างกายของสัตว์ต่างๆ เช่น นก ปลา วาฬ หมีขั้วโลก หรือแม้กระทั่งในน้ำนมของมนุษย์ ดังนั้นปัญหาและการแก้ปัญหานี้ไม่เป็นแค่เพียงปัญหาในท้องที่ หากแต่เป็นปัญหาระดับโลกอย่างแท้จริง

สิ่งที่แย่กว่านี้คือ การตรวจสอบของเราได้ทำเพียงแค่สองโรงงานจากโรงงานหลายพันแห่งในประเทศจีน ผลจากการตรวจสอบนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่กว้างไกลกว่าแค่ปัญหาของประเทศ จีนหรือปัญหาอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ สิ่งที่เราต้องการในเวลานี้คือนวัตกรรมและการขึ้นมาเป็นผู้นำของยี่ห้อต่างๆ เพื่อที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆที่จะหยุดอุตสาหกรรมมิให้ปนเปื้อนแหล่งน้ำด้วย การปล่อยสารเคมีอันตรายที่รบกวนฮอร์โมน เป็นพิษและตกค้างในสิ่งแวดล้อม


ยี่ห้อสินค้า


การตรวจสอบของกรีนพีซได้เชื่อมโยงบริษัทสินค้ายี่ห้อระดับโลกหลายยี่ห้อ กับโรงงานที่มีการปล่อยสารพิษเหล่านี้ ในจำนวนนี้มียี่ห้อสินค้ากีฬายักษ์ใหญ่อย่างไนกี้และอาดิดาส และยี่ห้อหลี่หนิงซึ่งเป็นสินค้ากีฬาของประเทศจีน (อ่านรายงาน “เสื้อผ้าสกปรก” ฉบับเต็มได้ที่นี่)

Is Adidas really all in?

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกมีความซับซ้อน เนื่องจากมีหลายบริษัท หลายธุรกิจ และมีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง และทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องรับผิดชอบต่อการปล่อยสารเคมีอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้เป็นเจ้าของยี่ห้อสินค้าจะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รวมทั้งการวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของยี่ห้อสินค้าจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทดีที่สุดในการเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสิ่งทอของตนผ่านการเลือกผู้ผลิตและการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคำนึงถึงการควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายทั้งระหว่างขั้น ตอนการผลิต และในผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์We also collaborate with factories to improve efficiency in order to avoid borrowing more water than is needed and to be able to return it as clean, or cleaner, than it was found - Nike. Our strategy is to become a zero-emissions company - Adidas. P.38, NIKE Inc Corporate Responsibility Report FY 07 08 098 Adidas website (green company)

 

เจ้าของยี่ห้อสินค้ากีฬาขนาดใหญ่ติดอันดับโลก เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นผู้นำในยุคปลอดสารพิษในอนาคต

ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแค่เรียกตัวเองว่าเป็น ผู้นำนวัตกรรมใหม่ แต่ยังมีทั้งขนาดและอิทธิพลต่อผู้ผลิตที่จะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงอย่างแท้จริงในการวางรากฐานและการยุติการใช้และการปล่อยสารเคมีอันตราย ยี่ห้อสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวพันกับปัญหานี้ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีกด้วย

ที่ท้ายที่สุด การกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูด

“เพียงแค่ลงมือทำ”

“ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้”

“สร้างความเปลี่ยนแปลง”

ใครอยากร่วมผลักดันผู้ผลิตและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สารพิษสู่สารที่ไม่อันตราย? ร่วมผลักดันยี่ห้อสินค้าเหล่านี้ให้ล้างพิษ

 

ทางออกของปัญหา


กรีนพีซรณรงค์เรียกร้องให้บริษัทสินค้ายี่ห้อต่างๆ เหล่านี้ก้าวเป็นผู้นำสู่อนาคตที่ปลอดสารพิษ และร่วมมือกับผู้ผลิตในการยุติการปล่อยสารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่อุปทานการ ผลิต และใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ บริษัทเหล่านี้จะต้อง:

  • มีแผนที่ดี: บริษัทและผู้ผลิตมีนโยบายที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงจากการใช้สารเคมีอันตรายเป็นสารเคมีที่ ปลอดภัย
  • ลงมือทำ อย่าดีแต่พูด: ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยการแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่จริงจัง บนพื้นฐานของการจัดลำดับความสำคัญจากสารเคมีที่อันตรายที่สุด และมีการกำจัดอย่างเร่งด่วน
  • ทำงานเป็นทีม: มีความโปร่งใสมากขึ้นและสามารถตรวจสอบการรายงานข้อมูลสู่สาธารณชนเกี่ยวกับการกำจัดสารเคมีอันตราย

ที่กรีนพีซ เรากำลังจับตามองการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่แม่น้ำของ เรา และเรายังตะหนักถึงอีกหลายปัญหาเร่งด่วนที่จะตามมาเกี่ยวกับโรงงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต้องได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดตามประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมและดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ผ่านองค์กรต่างๆ เช่น UNICEF, Oxfam and Save the Children

สำหรับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานในราคาถูกหรือการใช้แรงงานเด็ก สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://www.cleanclothes.org/ และhttp://www.laborrights.org/

หมวด