เศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน้า - สิงหาคม 18, 2552
ขอให้พวกเราอย่าได้บอกลาความเจริญโดยเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรากำลังเผชิญกับหายนะ 2 ต่อ นั่นคือ เศรษฐกิจที่ถดถอย และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ข่าวดีก็คือ วิธีแก้ปัญหาของอย่างหนึ่งอยู่ในวิธีการแก้ปัญหาของอีกอย่างหนึ่ง วิกฤตด้านการเงินทั่วโลกจะเป็นจุดเปลี่ยนผัน โดยปัจจุบันมีโอกาสกำหนดนโยบายเพื่อสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นั่นคือ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

"สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นโอกาสที่ถูกปลอมแปลงให้เป็นวิกฤต"

เซอร์ นิโคลาส สเติร์น นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ และที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษ

ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ การยุบตัวของพื้นที่ชายฝั่ง ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และ ผลกระทบอื่นๆ ส่งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ไร้ที่ทำกิน และไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ประชาชนยังจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะระหว่างภาวะน้ำท่วม และความเสียหายที่เกิดกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมากผู้ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจะเป็นประชาชนที่ยากจน และไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะป้องกันผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้นจึงเกิดความเสียหายขึ้น ตัวอย่างเช่น การป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ทำกิน อาจทำได้โดยการสร้างเขื่อน และประตูน้ำป้องกันน้ำเค็ม แต่วิธีการนี้ต้องลงทุนสูง ดังนั้นเมื่อราคาของการป้องกันสูงเกินกว่าที่ชาวนาจะสามารถรับได้ การทิ้งพื้นที่ทำกินในบริเวณที่ให้ผลผลิตต่ำจึงเป็นทางออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญตามแนวชายฝั่งที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติที่รุนแรง ล้วนส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พื้นที่ที่คุ้มค่าแก่การป้องกันในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง อาจได้รับการป้องกันล่วงหน้า เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจำต้องมีโครงสร้างป้องกันกระแสคลื่น ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้น หรือการสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลหรือเขื่อนเพื่อป้องกันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร และการทำนาเกลือ เป็นต้น

การป้องกันดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล ดังนั้นพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าที่จะป้องกันในเชิงเศรษฐกิจจะถูกละทิ้งไป ซึ่งในส่วนนี้จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด โดยจะืำืทำให้ต้องช่วยเหลือชาวนา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ที่สูงขึ้นเนื่องจากน้ำทะเลรุก เป็นต้น

วิธีที่เราจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดอนาคตอันเจริญรุ่งเรื่อง หรืออนาคตอันเสื่อมถอย

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ และผู้นำโลกคนอื่นๆ ได้กำหนดให้การลงทุนและงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพวกเขา ประเทศอื่นๆ ก็กำลังพิจารณาอย่างเดียวกันเพราะพวกเขาตระหนักว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้หากพวกเขากู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บอกต่อ: