วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

หน้า - สิงหาคม 18, 2552
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลและรวดเร็ว ที่เราเห็นได้นั้น ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมักจะรอบคอบและระมัดระวังที่จะเห็นชอบข้อมูลร่วมกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันข้อมูลที่หนักแน่นได้รับความเห็นชอบร่วมกันแล้ว โดยชุมชนวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจริง โดยมีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ และกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่ใครเคยคาดคิดไว้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซต์และมีเทนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเกษตรกรรมเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน บรรยากาศของโลกที่ร้อนขึ้นนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การกลายสภาพเป็นทะเลทราย พืดน้ำแข็งละลายและระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ และการแพร่กระจายของโรค ซึ่งเหล่านี้เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันเราสามารถมองเห็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนรอบๆ ตัวเรา ได้แก่ คลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและคนยากจนอย่างไม่ได้สัดส่วนกัน พายุที่รุนแรงขึ้นที่ผลาญทำลายบ้านเรือนและชุมชน และวงจรที่กำลังเปลี่ยนแปลงทุกประเภทในโลกธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนได้ทำให้ประเทศต่างๆ สูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

วิทยาศาสตร์

ภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นเพราะเราได้รบกวนความสมดุลอันละเอียดอ่อนของก๊าซต่างๆ ที่ดักจับความร้อนในบรรยากาศของเรา และทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ดังที่เราทราบ กล่าวง่ายๆ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน และไอน้ำดักจับความร้อนในบรรยากาศได้มากพอที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ แต่เราได้รบกวนสมดุลนี้ เราได้ริเริ่มปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศในปริมาณมหาศาล โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การทำลายผืนป่าพื้นที่มหาศาล และการทำเกษตรกรรมในวิธีที่ทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น

ปัจจุบันนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน และไนตรัสออกไซต์ในบรรยากาศมากเกินไป โดยบรรยากาศมีคาร์บอนไดออกไซต์ 32% มากกว่าในกลางทศวรรษ 2343 ก๊าซเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มโลกโดยกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้มากเกินไป นี่หมายถึงเรากำลังเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอย่างมหาศาล ปัจจุบันซีกโลกเหนือร้อนกว่าที่เคยเป็นมาใน 1,000 ที่ผ่านมา

บอกต่อ: