เรียกร้องโอบามา

หน้า - กันยายน 27, 2552

เรียกร้องประธานาธิบดีโอบามาให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านภาวะโลกร้อน

เรียน ประธานาธิบดีบารัค โอบามา

ในฐานะพลเมืองแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น 'ภูมิภาคที่ล่อแหลมมากที่สุด และมีการเตรียมการน้อยที่สุด' ในการรับมือกับผลกระทบและหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม 2552 นี้ และผลักดันให้มีการตัดสินใจซึ่งจะ 'เปลี่ยนแปลง' ทิศทางอนาคตของมนุษยชาติ

แม้ในขณะที่ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนี้ หลายส่วนของภูมิภาคของเรากำลังเผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็น พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย ไฟป่า ความแห้งแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้พื้นที่อันกว้างใหญ่ของภูมิภาคของเราไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและการชลประทาน มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อประชาชนในภูมิภาคของเราในหลายทศวรรษที่กำลังจะมาถึง

ความจริงและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นไปไกลกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้ หนทางเดียวที่จะกอบกู้สถานการณ์นี้ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เร็วและมากที่สุด ประชาคมอาเซียนต้องมีบทบาทอย่างจริงจังในความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก โดยการรับรองถึงการปกป้องผืนป่าโบราณที่ยังคงเหลืออยู่ในภูมิภาค

ท่านประธานาธิบดี พวกเราคาดหวังท่านให้มีพันธะกรณีต่อการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด ทันเวลา และ มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พันธะกรณีดังกล่าวต้องมีเป้าหมายสูงส่ง เท่าเทียม และ เป็นธรรม ในการประชุมสุดยอดที่โคเปนเฮเกน นอกจากนี้ เราต้องการให้ท่านทำตามสิ่งที่ได้กล่าวไว้ นั่นคือ การจัดตั้งกองทุนที่จำเป็นในการปกป้องผืนป่าธรรมชาติอันงดงาม และการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียน โดยที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนยากจนในขณะเดียวกัน

ด้วยความนับถือ

ชื่อของท่าน

*ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

*นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

*อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

สมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซ

สมัครรับข่าวสารการรณรงค์ และจดหมายเรียกร้องให้ลงมือทำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องโลก

สมัครรับข่าวสารทาง SMS

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

บอกต่อ: