ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก โลกเหลือเวลาอีก 100 วัน

หน้า - กันยายน 14, 2552
28 สิงหาคม 2552 - วันนี้ ที่หน้าตึกสำนักงานสหประชาชาติ เด็กนักเีรียนชั้นมัธยมต้นจำนวน 100 คนถือร่มหลากสีสันแปรอักษรเป็นคำ่ว่า “Tck Tck Tck” เลียนเสียงร้องเดินเข็มนาฬิกา และคำว่า “ACT NOW!” หรือ “ลงมือทำเดี๋ยวนี้” นอกจากนี้ยังแปรขบวนเป็นรูปนาฬิกา ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่างๆ หันมาใส่ใจอนาคตของโลกอย่างจริงจังมากขึ้น

วันนี้ เด็กนักเีรียนชั้นมัธยมต้นถือป้ายข้อความ Tcktcktck ที่หน้าตึกสำนักงานสหประชาชาติ เพื่อเปิดตัวโครงการรณรงค์ Tcktcktck เพื่อส่งสาน์สไปยังที่ประชุมเจรจาเรื่องการร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี) ในวันที่ 28 กันยายน 2552 ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมการสู่การประชุมสุดยอดโลกร้อน ที่กรุงโคเปนเฮเกน ข้อเรียกร้องของเรา คือ ผู้นำประเทศต่างๆ ต้องเร่งหาข้อสรุปข้อตกลงการลดการปล่อยก๊๋าซเรือนกระจก ณ โคเปนเฮเกน

กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้นำประเทศทุกคนไปประชุมสุดยอดโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน และแสดงความเป็นผู้นำในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ โดยการร่วมเซ็นข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ให้ผลชัดเจน เป็นธรรม และ มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย โดยประเทศที่มีส่วนในปัญหานี้มากที่สุดต้องลงมือปฏิบัติดังกล่าว

อ่านข่าวฉบับเต็ม