ถ่านหิน

หน้า - กรกฎาคม 4, 2551

ถ่านหิน

ถ่านหิน ธุรกิจสกปรก

ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่มีมลพิษสูง การใช้ถ่านหิน ซึ่งหลักๆ คือ เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปัจจุบันปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 20% ทั่วโลก โดยปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยพลังงานมากกว่าน้ำมัน 29% และมากกว่าก๊าซ 80% ถ่านหินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (ภาวะโลกร้อน) นอกจากนี้การเผาไหม้ถ่านหินยังปล่อยสารพิษปริมาณมหาศาล เช่น สารปรอทและสารหนู ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงถึงเสียชีวิตต่อประชาชน และสร้างภยันตรายร้ายแรงต่อประเทศที่กำลังพัฒนาและชุมชนผู้ยากจนเป็นส่วนมากที่อาศัยอยู่ในและรอบๆเหมือง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ่านหิน

Know more about coal (Southeast Asia website)

Know more about coal (Greenpeace International's website)

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน