นโยบายการใช้งาน

หน้า - กันยายน 15, 2553
นโยบายต่อไปนี้ครอบคลุมข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ www.greenpeace.or.th ทุกหน้า แต่จะไม่บังคับใช้กับข้อมูลในหน้าที่องค์กรอื่นให้บริการเป็นแม่ข่าย ซึ่งกรีนพีซอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ขององค์กรเหล่านั้น และอาจมีนโยบายในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันได้

กรีนพีซเชื่อว่าท่านมีสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้ กรีนพีซจะปกป้องข้อมูลที่เชื่อมต่อทางออนไลน์ที่ต้องมีความปลอดภัยของท่านอย่างเข้มงวดกวดขันที่สุดเท่าที่จะทำได้

กรีนพีซจะไม่เก็บข้อมูลใดที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวไว้ในเว็บไซต์ขอ งกรีนพีซ เว้นแต่ผู้นั้นสมัครใจให้ข้อมูลนั้นแก่กรีนพีซผ่านอีเมล โทรศัพท์ ผ่านการลงชื่อเป็นผู้บริจาคหรือนักรณรงค์ออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ เมื่อตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลแล้ว กรีนพีซจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ และจะใช้เงื่อนไขเดียวกันนี้ผูกมัดผู้จัดหาข้อมูลที่ทำงานให้กับกรีนพีซเช่น กัน

กรีนพีซจะไม่ขายหรือให้เช่ารายชื่อที่มาจากการสมัครรับข่าวสารทางอีเมล (mailing lists) หรือข้อมูลอื่นใดที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวแก่องค์กรอื่น

กรีนพีซจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยไฟล์รายชื่อแก่องค์กรอื่น อย่างไรก็ตามเราอาจแบ่งปันไฟล์รายชื่อระหว่างสำนักงานกรีนพีซในประเทศและ ภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้การแจ้งข่าวสารมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นสาธารณชนให้ลงมือทำ เพื่อให้การรณรงค์ของเราได้รับชัยชนะและเพื่อระดมทุนให้กับกิจกรรมรณรงค์ ต่างๆ ของเรา

กรีนพีซจะไม่เปิดเผยรายชื่อที่มาจากการสมัครรับข่าวทางอีเมลแก่หน่วยงานอื่น เว้นเสียแต่ว่าหน่วยงานนั้นๆ จะยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขนโยบายเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราจะส่งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรณรงค์ของกรีนพีซ และการเชิญชวนให้ลงชื่อในจดหมายเรียกร้อง ท่านมีสิทธิที่จะเลิกรับข่าวสาร โดยคลิกที่ลิงก์ "เลิกรับจดหมายข่าว" ที่ด้านล่างของอีเมลที่เราส่งไปให้

กรีนพีซจะเก็บบันทึกข้อมูลบางรายการของผู้ที่ติดต่อกรีนพีซ ในกรณีที่กรีนพีซต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในภายหน้า อย่างไรก็ตาม กรีนพีซจะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น อีกทั้งจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ของเ้ราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลายตัว ข้อมูลที่ถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการระดมทุนถูกรวบรวมอยู่บน เซิร์ฟเวอร์ที่ของกรีนพีซเอง และถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของเราไม่สามารถถูกแกะรอยไปถึงผู้ใช้ และกรีนพีซจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใดเข้ามาใช้เว็บไซต์บ้าง เครื่ิองเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาการเข้าถึง เว็บไซต์ และที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต (IP Address) ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ของกรีนพีซ นอกจากนี้ เราอาจติดตามความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ของผู้เข้าถึง โดยไม่สามารถทราบข้อมูลส่วนตัว เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และเพื่อประเมินสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น เวลาและวันที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อสำรวจความนิยมของหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์

"Cookie" เป็นหน่วยข้อมูลย่อยที่เว็บไซต์ของกรีนพีซสามารถส่งไปยังเบราเซอร์ของท่าน ได้ และจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของท่านก็ได้ ดังนั้น ในบางครั้งกรีนพีซอาจสร้าง "คุ้กกี้" ให้อยู่บนเว็บไซต์ของกรีนพีซ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวเลือกบางประการเองได้ อย่างไรก็ตาม กรีนพีซจะไม่ใช้ "คุ้กกี้" เพื่อแกะรอยตัวเลือกสำหรับเนื้อหาของท่าน และท่านอาจตั้งเว็บเบราเซอร์ของท่านให้แจ้งเมื่อท่านได้รับคุ้กกี้ หรือเลิกรับคุ้กกี้

ในเว็บไซต์กรีนพีซหน้า "บริจาค" กรีนพีซได้ใช้ซอฟท์แวร์สำหรับรักษาความปลอดภัยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Secure Server Software; SSL) ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยใน การทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ซอฟท์แวร์ดังกล่าวทำให้แอพพลิเคชั่นบนเครื่องลูกข่ายและแม่ข่ายสื่อสารกัน ได้โดยปราศจากการแอบฟังการสนทนา การแทรกแซง และ การปลอมแปลงข้อความ ซอฟแวร์นี้จะเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อมิให้ข้อมูลดังกล่าวถูกอ่านได้เหมือนการอ่านข้อมูลปกติทางอินเทอร์เน็ต และในขณะที่ท่านกำลังใช้งานหน้าเว็บไซต์ที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การกรอกแบบฟอร์มบริจาคของกรีนพีซ ไอคอนที่อยู่ด้านล่างของเว็บ เบราเซอร์ เช่น Firefox, Opera, Netscape Navigator และ Microsoft Internet Explorer จะอยู่ในตำแหน่งล็อคและไม่สามารถใช้งานได้ แต่จะถูกปลดล็อคเมื่อคุณเพียง "ชม" เว็บไซต์

นอกจากกรีนพีซจะใช้ซอฟท์แวร์สำหรับ รักษาความปลอดภัยแก่เครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบออนไลน์แล้ว กรีนพีซยังทำทุกวิถีทางเท่าที่กรีนพีซมีสิทธิจะทำได้เพื่อปกป้องคุ้มครอง ข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์อีกด้วย กรีนพีซจะจำกัดการเข้า ถึงข้อมูลทั้งหมด มิใช่เพียงแต่ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ให้อยู่แค่เพียงสำนักงานกรีนพีซเท่านั้น โดย พนักงานที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติงาน (เช่น พนักงานรับเงินบริจาค) เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้ อีกทั้งพนักงานกรีนพีซได้ตั้งรหัสผ่านไว้บนหน้าจอของตนเสมอเมื่อไม่ได้อยู่ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตน และเมื่อกลับมาปฏิบัติงานต่อ พนักงานจะต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าถึงข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ พนักงานกรีนพีซทุกคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกจะได้รับข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอ พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมให้ทราบถึงความสำคัญที่กรีนพีซมีให้กับข้อมูล ส่วนบุคคล และสิ่งที่พนักงานเหล่านั้นสามารถทำได้ เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลผู้บริจาคของกรีนพีซ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้บริจาคของกรีนพีซ ท่านสามารถติดต่อกรีนพีซ ประเทศไทยได้ที่อีเมล

การลงทะเบียนเป็นนักรณรงค์ออนไลน์และผู้บริจาคกรีนพีซ เท่ากับท่านได้ยอมรับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล และให้อนุญาตกรีนพีซในการรวบรวม จัดเก็บ และ ประมวลผลข้อมูลของท่านในวิธีการที่กล่าวมา และตามวัตถุประสงค์เมื่อท่านสมัคร

กรีนพีซจะแก้ไขตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างสม่ำเสมอ หากท่านมีคำถามประการใดเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาส่งข้อสงสัยของท่านไปยัง:

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)
1371 แคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 357 1921
โทรสาร 02 357 1929
หรือเขียนอีเมลไปที่

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า